Tiểu luận Lý thuyết bảo hiểm - Phân tích vai trò của Bảo hiểm xã hội đối với đời sống kinh tế - xã hội. Biện pháp phát huy vai trò của Bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Mục lục Trang Lời nói đầu 1 Chương I: Cơ sở lý luận về BHXH 1.1 Tính tất yếu của BHXH. 2 1.1.1 Khái niệm BHXH 2 1.1.2 Tính tất yếu của BHXH 2 1.2 Hình thức và đối tượng áp dụng BHXH và chế độ BHXH 3 1.2.1 Hình thức và đối tượng áp dụng BHXH 3 1.2.2 Chế độ BHXH. 4 1.3 Vai trò của BHXH trong đời sống kinh tế xã hội 4 1.3.1 Vai trò của bảo hiểm 4 1.3.2 Vai trò của BHXH trong đời sống kinh tế xã hội 5 1.3.2.1 Đối với người lao động 5 1.3.2.2 Đối với tổ chức sử dụng lao động 6 1.3.2.3 Đối với xã hội 6 Chương II: Thực trạng ngành BHXH Việt Nam hiện nay 2.1 Số lượng đối tượng tham gia, số thu cho quỹ có sự tăng trưởng hằng năm, song số lượng tham gia vẫn thấp, mức hưởng thấp và hiệu quả thấp. 7 2.1.1 Số lượng đối tượng tham gia, số thu cho quỹ có sự tăng trưởng hằng năm. 7 2.1.2 Số lượng tham gia vẫn thấp, mức hưởng thấp và hiệu quả thấp 9 2.2 Tình trạng nợ đọng quỹ bảo hiểm xã hội tiếp tục xảy ra xảy với số nợ ngày càng lớn và thời gian kéo dài. 11 2.3 Việc chấp hành chế độ báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố còn chưa nghiêm. 15 2.4 Cơ cấu dân số nước ta trong tương lai sẽ là dân số già, việc chi quỹ bảo hiểm hưu trí là số chi chiếm tỉ trọng cao nhất trong chi BHXH. 16 2.5 Một số nội dung chưa có hướng dẫn thực hiện trong Thông tư gây khó khăn trong thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. Một số nội dung về chi BHXH còn chưa đồng nhất với quy định của luật, một số hướng dẫn tính mức hưởng còn chưa phù hợp. 17 2.5.1 Một số nội dung chưa có hướng dẫn thực hiện trong Thông tư gây khó khăn trong thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động. 17 2.5.2 Một số nội dung về chi BHXH còn chưa đồng nhất với quy định của luật, một số hướng dẫn tính mức hưởng còn chưa phù hợp. 18 Chương III: Giải pháp để phát huy vai trò của BHXH đối với nền kinh tế - xã hội nói chung và đối với người lao động nói riêng 3.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò BHXH đối với người lao động. 19 3.2 Đẩy mạnh công tác quản lý trong hệ thống BHXH và mạnh tay xử lý những trường hợp vi phạm quy định của Luật BHXH 20 3.3 Nghiêm chỉnh chấp hành chế độ báo cáo theo đúng quy định 21 3.4 Tăng mức đóng BHXH để ổn định nguồn quỹ 21 3.5 Củng cố và hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến thực hiện cơ chế, chính sách của BHXH. 22 Kết luận 22 Tài liệu tham khảo Mục lục 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY