Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi giảng dạy một số khái niệm và định luật Vật lí của chương “Khúc xạ ánh sáng”

Đề tài: Tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi giảng dạy một số khái niệm và đ ịnh luật Vật lí của chương “Khúc xạ ánh sáng” (Vật lí 11- ban cơ bản) MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Ch ươ ng I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ. THỰC TRẠNG DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT VẬT LÍ Ở TRỪỜNG THP T MIỀN NÚI 5 1.1. Hoạt động nhận t hức và tính tích cực hoạt động nhận t hức của HS 5 1.1.1. Ho ạt động nhận thức của HS 5 1.1.2. Tí nh tích cực và tính tích cực nhận thức của HS 6 1.2. Dạy học theo hướng tích c ực ho á hoạt động nhận c ủa HS 12 1.2.1. Quan niệm về hoạt động dạy học 12 1.2.2. Các phương pháp dạy học tích cực 16 1.3. Khái niệm, định luật Vật lí và t hực tr ạng dạy- học các khái niệm và định luật Vật lí ở trường THP T miền núi hiện nay. 23 1.3.1. Khái niệm Vật lí 23 1.3.2. Đị nh luật Vật lí 34 1.3.3. Thực tr ạng dạy- học các khái niệm và dịnh luật Vật lí ở trường THP T miền núi hiện nay 42 KẾT LUẬN CHưƠNG I 48 Chươ ng II: TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HS THPT MIỀN NÚI KHI GIẢNG DẠY MỘT SỐ KHÁI NIỆM, ĐỊNH LUẬT VẬT LÍ CỦA CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG”. 49 Một số biện pháp tích cực ho á hoạt động nhận t hức c ủa HS khi gi ảng dạy c ác khái niệm và định luật vật lí 49 2.1.1.Xây dựng động cơ, tạo hứng thú , nhu c ầu học t ập 49 2.1.2. Tăng cường tổ chức cho HS hoạt động nhận thức ở trên lớp và tự học ở nhà 52 2.1.3. Rèn l uyện kĩ năng t hực hiện c ác thao tác t ư duy và phươ ng pháp suy l uận lôgic cơ bản khi hì nh thành các khái niệm và định l uật Vật lí 57 2.1.4. Bồi dưỡng vốn ngôn ngữ khoa học Vật lí c ho HS miền núi 65 2.1.5. Tăng cường sử dụng c ác thí nghiệm trong dạy học các khái niệm và định luật Vật lí 68 2.1.6. Sử dụng tổng hợp, li nh ho ạt các biện pháp trong từng bài học cụ t hể 73 2.2. Các biện pháp tích cực hoá hoạt động nhận thức HS THP T miền núi khi gi ảng dạy một số khái niệm, định luật Vật lí của c hươ ng “Khúc xạ ánh sáng” 74 2.2.1. Những biện pháp đặc t hù để tích cực hoá hoạt động nhận thức của HS miền núi khi gi ảng dạy các khái niệm và định l uật Vật lí 74 2.2.2. Các biện pháp tích cực hoá hoạt động nhận thức HS THP T miền núi khi gi ảng dạy một số khái niệm, đị nh luật Vật lí c ủa chương “Khúc xạ ánh sáng” 81 KẾT LUẬN CHưƠNG II 107 Ch ươ ng III: THỰC NGHIỆM Sư PHẠM 109 3.1. Mục đích của TNSP 1093.2. Nhiệm vụ của TNSP 109 3.3. Đối tượng và cơ sở TNSP 109 3.4. P hương pháp TNSP 110 3.5. P hương pháp đánh giá kết quả 110 3.6. Tiến hành TNSP 112 3.7. Kết quả và xử lí kết quả TNSP 112 KẾT LUẬN CHưƠNG III 124 KẾT LUẬN CHUNG 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO 128 P HỤ LỤC 1 130 P HỤ LỤC 2 134 P HỤ LỤC 3

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY