Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty xuất nhập khẩu Tổng Hợp I

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam và sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong xu thế hội nhập và mở cửa của nước ta,.nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam đã là thách thức lớn nhất đối với quá trình hội nhập của nước ta. Mỗi chủ thể kinh tế phải tự vận hành, tự quyết định tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ hoạt động thăm dò thị trường, quyết định đầu tư máy móc thiết bị, dây truyền công nghệ, đầu tư cho lực lượng lao động, đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm gì và làm như thế nào để có thể phát huy được lợi thế cạnh tranh của mình, tận dụng có hiệu quả các cơ hội, giảm thiểu những thách thức do cạnh tranh mang lại chính là vấn đề đặt ra để các doanh nghiệp tìm ra hướng đi đúng trên con đường phát triển của doanh nghiệp mình, khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Trong xu thế chung đó, công ty XNK Tổng Hợp I thuộc Bộ Thương Mại là một doanh nghiệp Nhà nước mới tách ra thành công ty cổ phần hóa, đã hoà nhịp cùng với sự phát triển của đất nước khi mà xu thế hội nhập đã trở thành tất yếu. Nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng lương thực phẩm ngay càng tăng lên, cùng với nhu cầu xuất khẩu một số mặt hàng có thế mạnh của nước ta sang nước ngoài để cạnh tranh và thu lợi nhuận, Công ty đã đáp ứng dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ có liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu (XNK). Cùng với sự ra đời của nhiều Công ty xuất nhập khẩu trong nước, Công ty đã mở rộng mô hình hoạt động của mình và nghiên cứu mở rộng thị trường cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới với quy mô lớn. Trong thời gian thực tập tại Công ty công ty XNK Tổng Hợp I tôi đã tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư phát triển và khả năng cạnh tranh của Công ty, vì vậy tôi đã lựa chọn chuyên đề với đề tài: “Thực trạng và giải pháp của hoạt động đầu tư phát triển trong công ty XNK Tổng Hợp I”. Nội dung của đề tài bao gồm 2 phần: Phần 1. Thực trạng đầu tư phát triển tại công ty XNK Tổng Hợp I Phần 2: Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển ở công ty XNK Tổng Hợp I MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY4 XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI4 I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP TỔNG HỢP I4 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I4 2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Công ty. 7 2.1 Cơ cấu tổ chức. 7 2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 11 2.2.1 Chức năng của công ty. 11 2.2.2 Nhiệm vụ của công ty. 11 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 12 II. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KH ẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI13 1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo dự án. 13 2. Nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển. 18 2.1 Giá trị doanh nghiệp:18 2.2 Tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp:18 3. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo lĩnh vực hoạt động 2003-2006. 19 3.1 Tình hình xuất nhập khẩu của công ty giai đoạn 2001-2006. 19 3.1.1 Kim ngạch xuất khẩu. 19 3.1.2 Cơ cấu xuất khẩu. 19 3.2 Đáng giá hoạt động xuất khẩu của công ty giai đoạn 2001-2006. 24 3.2.1 Những thành tựu đạt được. 24 3.2.2 Những mặ còn tồn tại25 4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư theo nội dung đầu tư. 26 4.1 Đầu tư xây dựng nhà xưởng, thiết bị công nghệ. 26 4.2 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 27 4.3 Đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển, ứng dụng. 30 II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I33 1. Đánh giá chung. 33 2. Những tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động đầu tư phát triển ở Công ty Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp I Hà Nội39 CHƯƠNG II44 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI44 I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI44 1. Chiến lược phát triển chung của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam44 1.1 Doanh nghiệp Việt Nam phải khắc phục được "bệnh giảm giá". 44 1.2 Chiến lược vừa hợp tác vừa cạnh tranh. 46 2. Xu hướng xuất nhập khẩu và xu hướng thị trường. 47 3. Chiến lược phát triển của công ty. 49 3.1 Mục tiêu cơ bản chiến lược của Công ty:49 3.2 Dự báo môi trường kinh doanh và các giải pháp thực hiện:49 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY XUẤY NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I HÀ NỘI54 1. Nâng cao nguồn hàng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn hàng xuất khẩu. 54 1.1 Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu. 54 1.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn hàng xuất khẩu bằng cách:giảm chi phí,hạ giá thành sản ph ẩm,lấy giá cả làm lợi thế cạnh tranh. 55 2. Tăng cường Đầu tư công tác ngiên cứu và dự báo thị trường. 58 3. Giải pháp về xúc tiến kinh doanh. 59 4. Đầu tư vào nguồn nhân lực. 61 4. Giải pháp tài chính. 62 5.Một số giải pháp khác. 65 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ67 2. Về phía Nhà nước:67 KẾT LUẬN72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY