Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở một số phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Năm 1975 sau khi thực hiện thành công cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở miền nam, thống nhất đất nước dưới sụ lãnh đạo của Đảng CSVN nhân dân ta tiến hành công cuộc taí thiết và xay dựng đất nước, từng bước đi lên XHCN. Đặc biệt vào tháng 12/1986 tại Đại hội Đảng CSVN lần thứ VI diễn ra tại Hà Nội đã đề ra đường lối đổi mới và quản lý, lãnh đạo nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước theo định hướng CNXH. Có thể khẳng định rằng đất nước chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay khi mà những thành tựu KHKT – CNTT hiện đại đã và đang phát triển như vũ bão được ứng dụng trong phát triển KT- XH, ANQP. Đất nước chúng ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và từng bước hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, trước những thời cơ vận hội thách thức mới khi mà vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao thì đòi hỏi các tổ chức, các ban ngành phải có những cải biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức và cán bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một thực trạng cho thấy hiện nay nhiều tổ chức, nhiều ngành chưa làm tốt vấn đề này và trong đó không thể không nói đến tổ chức Đoàn thanh niên. Đây có thể xem là một thực trạng bức xúc và còn nhiều bất cập đặc biệt là cấp cơ sở. Được xây dựng rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, đồng thời kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, tổ chức động viên ĐVTN cả nước đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại trong suốt quá trình hình thành và phát triển của lịch sử dân tộc từ khi có Đảng, vấn đề kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng công tác cán bộ bao giờ cũng được đánh giá là một việc làm quan trọng nhất. Bởi vì “ Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay xấu “ các nhà kinh điển cảu chủ nghĩa Mác – Lênin củng như chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ dừng lại việc đánh giá thanh niên là một lực lượng đông đảo góp phần quan trọng vào mọi hoạt động của đời sống xã hội mà còn nhìn nhận thanh niên là một lực lượng mới dang nổi lên, đang trưởng thành có khả năng tiếp thu cái mới tiến bộ, KHKT và công nghệ hiện đại cải tạo xã hội với những sáng tạo không ngừng phát triển và Bác Hồ cũng đã nhận định: “ Họ là bộ phận năng động nhất của dân tộc, họ chỉ có thể phát huy được sức mạnh của mình khi họ đã được tổ chức, hướng dãn hoạt động đúng ”. Nhưng trong thực tế nhiều cơ sở tổ chức đoàn chưa nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác tổ chức, cán bộ trong quá trình xây dựng và phát triển vì vậy dẫn đến những khó khăn trong việc hoạt động, tập hợp đoàn kết thanh niên, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, đưa thanh niên vào các chương trình hành động cách mạng.Vấn đề này nhiều năm qua ở một số phường trên đại bàn Thành phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cấp bộ đoàn quan tâm, đầu tư nhưng trong thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chưa có tính chiến lược còn mang nặng tính hình thức đặc biệt khi Thành phố Hà Tĩnh được nâng cấp từ ( Thị xã Hà Tĩnh ) và sát nhập 5 xã của huyện giáp ranh ( Thạch Hà ) vào Thành Phố thì việc đòi hỏi quy hoạch và đào tạo đội ngũ làm công tác đoàn phải chú trọng hơn nữa, tránh tình trạng thừa thiếu cán bộ, trình độ. Công tác tuyển chọn và sử dụng còn mang nặng về tình cảm, nhìn nhận cán bộ còn phiến diện từ những tiêu cực và sai lầm đó sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố. Vì vậy tôi quyết định chọn chuyên đề “ Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở một số phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh ’’ làm chuyên đề tốt nghiệp trong chương trình học trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học Viện TTN Việt Nam. Mục lục 1 Các từ viết tắt 3 Lời cảm ơn 4 Phần mở đầu 5 Chương 1: Lý luận và thực tiễn về công tác tổ chức cán bộ đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nói chung và cơ sở nói riêng. 9 1.1 Cơ sở lý luận về công tác thanh niên và cán bộ làm công tác Đoàn - Hội - Đội. 9 1.1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 9 1.1.2 Quan điểm cảu chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục thanh niên. 9 1.1.3 Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 12 1.2 Vị trí, vai trò, chức nămg, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn cơ sở. 15 1.2.1 Khái niệm. 15 1.2.2 Vị trí. 17 1.2.3 Vai trò. 20 Chương 2: thực trạng tình hình công tác tổ chức cán bộ đoàn cơ sở phường Nguyễn Du và phường Tân Giang trên địa bàn TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh 23 2.1 Đặc điểm về điều kiện vị trí đại lý kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 23 2.1.1 Đặc điểm về điều kiện địa lý. 23 2.1.2 Đặc điểm về điều kiện kinh tế - chính trị. 23 2.1.3 Đặc điểm về điều kiện văn hoá – xã hội. 24 2.1.4 Về công tác xây dựng Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của hai phương Nguyễn Du và Tân Giang trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 24 2.2 Thực trạng về công tác tổ chức và năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ đoàn hai phường Nguyễn Du và Tân Giang trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. 27 2.2.1 Tình hình tổ chức bộ máy trên địa bàn 27 2.2.2 Tình hình đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. 28 2.2.3 Công tác tuyển chọn và quy hoạch cán bộ Đoàn cơ sở. 29 2.2.4 Thực trạng phong trào thanh niên trên đại bàn. 31 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN VÀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC 35 3.1 Các giải pháp về xây dựng củng cố tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở. 35 3.1.1 Các giải pháp về công tác cán bộ. 35 3.1.2 Các giải pháp về tổ chức. 36 3.1.3 Các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở đối với hai phường Nguyễn Du và phường Tân Giang trên địa bàn TP Hà Tĩnh 38 3.2 Những đề xuất kiến nghị với Đảng uỷ chính quyền và các cấp bộ đoàn. 39 3.2.1 Đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban nghành đoàn thể 39 3.2.2 Với Trung ương Đoàn 40 3.2.3 Với Tỉnh Đoàn 40 3.2.4 Với các huyện Đoàn và ban nghanh trong huyện 41 3.2.5 Với các tổ chức đoàn cơ sở 41 Kết Luận 42 Tài liệu tham khảo 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY