Thực trạng quá trình phát triển kinh tế Việt Nam áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

Thực trạng quá trình phát triển kinh tế VN áp dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ của llsx MỤC LỤC A lỜI NÓI ĐẦU 1 B NỘI DUNG 2 I. QUAN ĐIỂM VÀ LÍ LUẬN CỦA CÁC- MÁC 2 1. Quan điểm về QHSX và LLSX 2 2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và tính chất và trình độ của LLSX 2 2. 1: Tính chất và trình độ của LLSX 2 2. 2: LLSX quyết đinh QHSX 2 2. 3: QHSX tác động trở lạI LLSX: 2 2. 4: Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX 2 II. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM ÁP DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX 2 1. Đường lối phát triển QHSX và LLSX theo định hướng xã hội chủ nghĩa: 2 2. Thực trạng nguồn lực của LLSX nước ta hiện nay: 2 3. Quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: 2 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2 1. Những khó khăn trên con đường phát triển đất nước: 2 2. Bài học từ sự bất hợp lí trong mối quan hệ QHSX và LLSX: 2 3. Mục tiêu phát triển kinh tế ở Việt Nam: 2 IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ VẬN DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX VÀO NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY. 2 1. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hữu hiệu cho sản xuất kinh doanh của mọi tầng lớp nhân dân. 2 2. Đổi mới nâng cao nội lực điều hành của chính phủ: 2 C– KẾT LUẬN 2 D – DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY