Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất

LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, một tương lai đầy triển vọng và thách thức. Cùng với sự phát triển đời sống kinh tế_ xã hội, môi trường cũng đang bị biến động theo chiều hướng ngày càng xấu dần mà nguyên nhân sâu xa là do sự thải bỏ các chất thải một cách vô tội vạ ra môi trường tự nhiên từ các cơ sở sản xuất, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp Nếu chúng ta không có những biện pháp thích hợp, không quan tâm, bảo vệ môi trường tự nhiên thì trong tương lai chúng ta sẽ tự hủy diệt chính mình. Trước tình hình đó, tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế đã soạn thảo và cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO 14000 nhằm đưa ra một hệ thống Quản Lý Môi Trường và Tài Nguyên một cách hiệu quả. Tại Việt Nam, nhằm bảo vệ môi trường và tạo thuận lợi cho việc hội nhập Quốc tế, nhà nước ta đã soạn thảo ra bộ TCVN 14000 dựa theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14000, trong đó có TCVN ISO 14001. Tiêu chuẩn ISO 14001 : 2004 đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm và đưa vào áp dụng trong công ty của mình. Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chuẩn này còn khá mới mẻ đối với các công ty, doanh nghiệp ở nước ta. Với mục đích muốn tìm hiểu việc thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 cho một doanh nghiệp cụ thể và tuyên truyền việc áp dụng ISO 14001 cho các doanh nghiệp trong nước, tôi quyết định thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài : “Thiết lập hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 : 2004 cho Xí nghiệp Ruthimex 1 – Công ty Cao Su Thống Nhất “. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 2 1.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2 1.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.3.1. Khảo sát thực tế 3 1.3.2. Tham khảo tài liệu 3 1.3.3. Phương pháp phân tích xử lý số liệu 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.5. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TIÊU CHUẨN ISO 14001 4 2.1. GIỚI THIỆU ISO 4 2.1.1. Lịch sử ISO 4 2.1.2. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 4 2.2. HỆ THỐNG QUẢN LY MÔI TRƯỜNG – ISO 14001 6 2.3. NHỮNG LỢI ÍCH THU ĐƯỢC KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 7 2.4. MÔ HÌNH ISO 14001 10 CHƯƠNG 3 : TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001 TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM 12 3.1. TRÊN THẾ GIỚI 12 3.2. TẠI VIỆT NAM 16 CHƯƠNG 4 : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 18 4.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 18 4.1.1. Địa điểm xây dựng 18 4.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 18 4.1.3. Sơ đồ tổ chức và bố trí nhân sự 21 4.1.3.1. Sơ đồ tổ chức của công ty 21 4.1.3.2. Nhân sự của công ty 21 4.1.3.3. Sơ đồ tổ chức của xí nghiệp Ruthimex 1 23 4.1.4. Lĩnh vực sản xuất 24 4.1.4.1. Các sản phẩm chính 24 4.1.4.2. Công nghệ 24 4.2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 25 4.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 30 4.3.1. Loại hình sản xuất chính 30 4.3.2. Các loại nguồn ô nhiễm tiêu biểu 31 4.3.3. Các nguồn thải chính 31 4.4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 32 4.4.1. Kết quả đánh giá môi trường tại xí nghiệp Ruthimex 1 32 4.4.1.1. Các yếu tố vi khí hậu 32 4.4.1.2. Các yếu tố vật lý 33 4.4.1.3. Tiếng ồn 34 4.4.1.4. Hơi khí độc 34 4.4.2. Các giải pháp quản lý môi trường đã áp dụng tại xí nghiệp 35 CHƯƠNG 5 : XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001 : 2004 CHO XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 38 5.1. KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG CẦN KIỂM SOÁT 38 5.1.1. Nhận diện các khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.1.1. Cách nhận diện khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.1.2. Bảng nhận diện khía cạnh môi trường cần kiểm soát 38 5.1.2. Xác định khía cạnh môi trường đáng kể 38 5.1.2.1. Cách xác định khía cạnh môi trường đáng kể 38 5.1.2.2. Bảng xác định khía cạnh môi trường đáng kể 39 5.1.2.3. Bảng kê khía cạnh môi trường đáng kể 40 5.2. NỘI DUNG CÁC TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 41 5.2.1. Chính sách môi trường ( 4.2 ) 41 5.2.1.1. Nội dung 41 5.2.1.2. Hình thức phổ biến 41 5.2.1.3. Kiểm tra 42 5.2.2. Khía cạnh môi trường ( 4.3.1 ) 42 5.2.2.1. Mục đích 42 5.2.2.2. Phạm vi 42 5.2.2.3. Lưu đồ 43 5.2.2.4. Yêu cầu chung 43 5.2.2.5. Hồ sơ 44 5.2.3. Yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác ( 4.3.2 ) 45 5.2.3.1. Phạm vi 45 5.2.3.2. Lưu đồ 45 5.2.3.3. Yêu cầu và trách nhiệm 46 5.2.4. Mục tiêu, chỉ tiêu và các chương trình quản lý môi trường ( 4.3.3 ) 47 5.2.4.1. Mục tiêu và chỉ tiêu 47 5.2.4.2. Chương trình quản lý môi trường 48 5.2.5. Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn ( 4.4.1 ) 53 5.2.6. Năng lực, đào tạo và nhận thức ( 4.4.2 ) 54 5.2.6.1. Nhu cầu đào tạo 54 5.2.6.2. Nhu cầu nhận thức 54 5.2.6.3. Yêu cầu và trách nhiệm đối với đào tạo và nhận thức 55 5.2.6.4. Yêu cầu và trách nhiệm về năng lực 55 5.2.6.5. Nội dung chính của tài liệu đào tạo 55 5.2.7. Thông tin liên lạc ( 4.4.3 ) 56 5.2.7.1. Thông tin nội bộ 56 5.2.7.2. Tiếp nhận thông tin 57 5.2.7.3. Thông tin ra bên ngoài 57 5.2.8. Hệ thống tài liệu ( 4.4.4 ) 57 5.2.9. Kiểm soát tài liệu ( 4.4.5) 58 5.2.10. Kiểm soát điều hành ( 4.4.6 ) 59 5.2.10.1. Cách thực hiện 59 5.2.10.2. Quy định chung 59 5.2.10.3. Hướng dẫn kiểm soát điều hành 59 5.2.11. Chuẩn bị đối phó với tình trạng khẩn cấp ( 4.4.7 ) 66 5.2.11.1. Nhận dạng các sự cố khẩn cấp về môi trường 67 5.2.11.2. Hành động chuẩn bị đối với các sự cố khẩn cấp về môi trường 68 5.2.11.3. Hành động ứng phó đối với các sự cố khẩn cấp về môi trường 69 5.2.12. Giám sát và đo lường ( 4.5.1 ) 70 5.2.12.1. Sử dụng nước, năng lượng 70 5.2.12.2. Sử dụng hoá chất 70 5.2.12.3. Bụi, hơi, khí thải, vi khí hậu 70 5.2.12.4. Nước thải 71 5.2.12.5. Chất thải rắn 71 5.2.13. Đánh giá sự tuân thủ ( 4.5.2 ) 71 5.2.14. Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa ( 4.5.3 ) 72 5.2.15. Kiểm soát hồ sơ ( 4.5.4 ) 72 5.2.16. Đánh giá nội bộ ( 4.5.5 ) 73 5.2.17. Xem xét của ban lãnh đạo ( 4.6 ) 74 CHƯƠNG 6 : ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀO XÍ NGHIỆP RUTHIMEX 1 75 CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY