Thiết kế thi công cao ốc văn phòng 98 cách mạng tháng tám - Hồ Chí Minh

MUÏC LUÏC PHAÀN I KIEÁN TRUÙC TOÅNG QUAN VEÀ KIEÁN TRUÙC COÂNG TRÌNH 1.1. NHU CAÀU XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH Trang15 1.2. ÑÒA ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH 15 1.3. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN 16 1.3.1 MUØA MÖA 16 1.3.2. MUØA KHOÂ 16 1.3.3. GIOÙ 16 1.4. GIAÛI PHAÙP KIEÁN TRUÙC 17 1.4.1. MAËT BAÈNG VAØ PHAÂN KHU CHÖÙC NAÊNG 17 1.4.2. HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG 17 1.5. GIAÛI PHAÙP KYÕÙ THUAÄT 17 1.5.1. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN 17 1.5.2. HEÄ THOÁNG NÖÔÙC 17 1.5.3. THOÂNG GIOÙ CHIEÁU SAÙNG 18 1.5.4. PHOØNG CHAÙY THOAÙT HIEÅM 18 1.5.5. CHOÁNG SEÙT 18 1.5.6. HEÄ THOÁNG THOAÙT RAÙC 18 PHAÀN II KEÁT CAÁU CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH 1.1. LÖÏA CHOÏN GIAÛI PHAÙP KEÁT CAÁU 20 1.1.1. HEÄ KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC CHÍNH 20 1.1.2. HEÄ KEÁT CAÁU SAØN 20 1.1.2.1. Heä saøn söôøn 21 1.1.2.2. Heä saøn oâ côø 21 1.1.2.3. Saøn khoâng daàm 21 1.1.2.4. Saøn khoâng daàm öùng löïc tröôùc 22 1.1.3. KEÁT LUAÄN 22 1.2. LÖÏA CHOÏN VAÄT LIEÄU 23 1.3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN, QUY PHAÏM DUØNG TRONG TÍNH TOAÙN 23 1.4. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN 23 1.4.1. SÔ ÑOÀ TÍNH 23 1.4.2. CAÙC GIAÛ THUYEÁT TÍNH TOAÙN NHAØ CAO TAÀNG 24 1.4.3. PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC 24 1.4.4. LÖÏA CHOÏN COÂNG CUÏ TÍNH TOAÙN 25 1.4.4.1. Phaàn meàm ETABS V9 25 1.4.4.2. Phaàn meàm SAP V10 25 1.4.4.3. Phaàn meàm SAFE V8 26 1.4.4.4. Moät soá löu yù 26 1.4.5. NOÄI DUNG TÍNH TOAÙN 26 1.5. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 26 1.5.1.VAÄT LIEÄU 26 1.5.1.1. Beâ toâng 26 1.5.1.2. Coát theùp 27 1.5.2. TAÛI TROÏNG 27 1.6. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG ÑÖÙNG 27 1.6.1. TÓNH TAÛI SAØN 27 1.6.2. HOAÏT TAÛI 31 1.6.3. TAÛI TROÏNG HOÀ NÖÔÙC 32 1.6.4. TAÛI TROÏNG CAÀU THANG 33 1.7. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÙC CAÁU KIEÄN 33 1.7.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN COÄT 33 1.7.2. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN DAÀM 37 1.7.3. SÔ BOÄ CHOÏN CHIEÀU DAØY SAØN 37 1.7.4. SÔ BOÄ CHOÏN CHIEÀU DAØY VAÙCH CÖÙNG VAØ LOÕI CÖÙNG 38 CHÖÔNG 2: ÑAËC TRÖNG ÑOÄNG HOÏC COÂNG TRÌNH 2.1. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT 39 2.2. TÍNH TOAÙN CAÙC DAÏNG DAO ÑOÄNG RIEÂNG 41 CHÖÔNG 3: TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG GIOÙ 3.1. TAÛI TROÏNG GIOÙ TÓNH 44 3.2. TAÛI TROÏNG GIOÙ ÑOÄNG 46 3.2.1. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN 46 3.2.1.1. Nguyeân taéc cô baûn 46 3.2.1.2. Trình töï xaùc ñònh thaønh phaàn ñoäng cuûa taûi troïng gioù 46 3.2.2. SÖÛ DUÏNG ETABS ÑEÅ XAÙC ÑÒNH TAÀN SOÁ, KHOÁI LÖÔÏNG VAØ CHUYEÅN VÒ NGANG TYÛ ÑOÁI 48 3.2.3. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN 3.2.3.1. Tính toaùn thaønh phaàn gioù ñoäng theo phöông OY 49 3.2.3.2. Tính toaùn thaønh phaàn gioù ñoäng theo phöông OX 51 3.2.4. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TÓNH + GIOÙ ÑOÄNG 53 CHÖÔNG 4: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CAÀU THANG 4.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 55 4.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN THANG 56 4.2.1. TÓNH TAÛI 56 4.2.2. HOAÏT TAÛI 58 4.3. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH 59 4.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CHO BAÛN THANG 60 4.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 60 4.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CUÛA BAÛN THANG 61 CHÖÔNG 5: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU HOÀ NÖÔÙC MAÙI 5.1. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN NAÉP 62 5.1.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 62 5.1.2. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CHO BAÛN NAÉP 63 5.1.3. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN NAÉP 63 5.1.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN NAÉP 64 5.1.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN NAÉP 65 5.2. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN ÑAÙY 5.2.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 66 5.2.1.1. Sô boä choïn tieát dieän daàm 66 5.2.1.2. Sô boä choïn chieàu daûy baûn ñaùy 67 5.2.2. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CHO BAÛN ÑAÙY 67 5.2.3. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN ÑAÙY 68 5.2.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN ÑAÙY 69 5.2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN ÑAÙY 70 5.2.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG BAÛN ÑAÙY 71 5.2.6.1. Kieåm tra ñoä voõng theo TCVN 5574-1991 71 5.2.6.2. Kieåm tra ñoä voõng baèng phaàn meàm SAP 74 5.3. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ BAÛN THAØNH BEÅ 74 5.3.1. XAÙC ÑÒNH SÔ ÑOÀ TÍNH CUÛA BAÛN THAØNH 74 5.3.2. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN BAÛN THAØNH 75 5.3.2.1. Tónh taûi 75 5.3.2.2. Hoaït taûi 76 5.3.3. TÍNH NOÄI LÖÏC TRONG BAÛN THAØNH 77 5.3.4. TÍNH COÁT THEÙP CHO BAÛN THAØNH 79 5.4. KIEÅM TRA BEÀ ROÄNG KHE NÖÙT BAÛN THAØNH VAØ BAÛN ÑAÙY 79 5.4.1. CÔ SÔÛ TÍNH TOAÙN 79 5.4.2. KEÁT QUAÛ TÍNH TOAÙN BEÀ ROÄNG KHE NÖÙT ÔÛ BAÛN THAØNH VAØ BAÛN ÑAÙY HOÀ NÖÔÙC 82 5.5. TÍNH HEÄ DAÀM NAÉP 82 5.5.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN HEÄ DAÀM NAÉP 84 5.5.1.1. Troïng löôïng baûn thaân daàm 84 5.5.1.2. Taûi troïng baûn naép truyeàn vaøo 84 5.5.2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CUÛA DAÀM NAÉP 85 5.5.3. TÍNH COÁT THEÙP CHO HEÄ DAÀM NAÉP 87 5.5.4. TÍNH COÁT ÑAI CHO HEÄ DAÀM NAÉP 88 5.5.5. TÍNH COÁT TREO CHO HEÄ DAÀM NAÉP 89 5.6. TÍNH HEÄ DAÀM ÑAÙY 89 5.6.1. XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN HEÄ DAÀM ÑAÙY 90 5.6.1.1. Troïng löôïng baûn thaân daàm 90 5.6.1.2. Taûi troïng baûn ñaùy truyeàn vaøo 90 5.6.2. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC CUÛA DAÀM ÑAÙY 91 5.6.3. TÍNH COÁT THEÙP CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 93 5.6.4. TÍNH COÁT ÑAI CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 94 5.6.5. TÍNH COÁT TREO CHO HEÄ DAÀM ÑAÙY 95 5.6.6. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CUÛA DAÀM 96 5.7. TÍNH TOAÙN COÄT HOÀ NÖÔÙC MAÙI 97 CHÖÔNG 6: TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 2) 6.2. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH (TAÀNG 2) 98 6.2.1. SÔ BOÄ CHOÏN KÍCH THÖÔÙC TIEÁT DIEÄN CAÁU KIEÄN 99 6.2.2. PHAÂN LOAÏI SAØN 99 6.2.3. TÍNH TOAÙN TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN CAÙC OÂ SAØN 100 6.2.4. TÍNH TOAÙN NOÄI LÖÏC TRONG CAÙC OÂ BAÛN KEÂ 102 6.2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN KEÂ 106 6.2.6. TÍNH NOÄI LÖÏC TRONG OÂ BAÛN DAÀM S9 107 6.2.7. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP TRONG OÂ BAÛN DAÀM S9 109 6.2.8. KIEÅM TRA ÑOÄ VOÕNG CAÙC OÂ BAÛN KEÂ 110 6.2.8.1. Kieåm tra ñoä voõng theo TCVN 5574-1991 110 6.2.8.2. Kieåm tra ñoä voõng baèng phaàn meàm SAP 113 6.3. TÍNH TOAÙN SAØN TAÀNG LÖÛNG 114 CHÖÔNG 7: TÍNH TOAÙN KEÁT CAÁU CHÒU LÖÏC 7.1. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG 117 7.2. CAÁU TRUÙC TOÅ HÔÏP 119 7.3. SÔ ÑOÀ TÍNH 120 7.4. XAÙC ÑÒNH NOÄI LÖÏC 120 CHÖÔNG 8: TÍNH COÁT THEÙP CHO KHUNG TRUÏC 4 8.1. THIEÁT KEÁ DAÀM 121 8.1.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 121 8.1.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN CAÁU KIEÄN CHÒU UOÁN TIEÁT DIEÄN CHÖÕ NHAÄT 123 8.1.2.1. Soá lieäu tính toaùn 123 8.1.2.2. Tính coát doïc 123 8.1.2.3. Tính toaùn coát ñai 124 8.1.2.4. Tính toaùn coát treo 125 8.1.2.5. Moät soá yeâu caàu caáu taïo boá trí coát theùp daàm 126 8.1.3. TÍNH TOAÙN DAÀM ÑIEÅN HÌNH 127 8.1.4. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO DAÀM KHUNG TRUÏC 4 127 8.2. THIEÁT KEÁ COÄT 8.2.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 134 8.2.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN COÄT NEÙN LEÄCH TAÂM 134 8.2.2.1. Soá lieäu tính toaùn 134 8.2.2.1. Tính coát doïc 134 8.2.2.3. Tính toaùn coát ñai 137 8.2.2.4. Moät soá yeâu caàu caáu taïo boá trí coát theùp coät 137 8.2.3. TÍNH COÄT ÑIEÅN HÌNH 138 8.2.3.1. Tính coát doïc 138 8.2.3.2. Tính coát ñai 140 8.2.4. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO COÄT KHUNG TRUÏC 4 141 8.3. TÍNH TOAÙN VAÙCH CÖÙNG P1 143 8.3.1. NOÄI LÖÏC VAØ TOÅ HÔÏP NOÄI LÖÏC 143 8.3.2. CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT TÍNH TOAÙN VAÙCH CÖÙNG 143 8.3.2.1. Quan nieäm tính toaùn thöù 1 143 8.3.2.2. Quan nieäm tính toaùn thöù 2 147 8.3.3. TÍNH VAÙCH ÑIEÅN HÌNH 148 8.3.3.1. Quan nieäm tính toaùn thöù 1 148 8.3.3.2. Quan nieäm tính toaùn thöù 2 150 8.3.4. KIEÅM TRA UOÁN NGOAØI NGOAØI MAËT PHAÚNG VAÙCH 150 8.3.5. KEÁT QUAÛ TÍNH VAØ CHOÏN COÁT THEÙP CHO VAÙCH CÖÙNG KHUNG TRUÏC 4_P1 151 CHÖÔNG9 : THIEÁT KEÁ MOÙNG 9.1. ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH 153 9.2. KHAÙI QUAÙT XAÙC ÑÒNH PHÖÔNG AÙN MOÙNG 155 PHÖÔNG AÙN 1: PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP 9.2. SÔ LÖÔÏC VEÀ PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC EÙP 156 9.2.1. ÖU ÑIEÅM 156 9.2.2. NHÖÔÏC ÑIEÅM 156 9.2.3. CAÙC GIAÛ THIEÁT TÍNH TOAÙN 156 9.3. CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ COÏC EÙP BTCT 157 9.4. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC BTCT ÑUÙC SAÜN 159 9.4.1. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO VAÄT LIEÄU 159 9.4.2. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ 159 9.4.3. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN 159 9.4.3.1. Xaùc ñònh söùc choáng ñaàu muõi coïc 161 9.4.3.2. Söùc khaùng ma saùt xung quanh coïc 161 9.4.4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC CHOÏN ÑEÅ THIEÁT KEÁ 163 9.5. TÍNH TOAÙN MOÙNG M1-MOÙNG DÖÔÙI COÄT C4 163 9.5.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 163 9.5.1.1. Taûi troïng tính toaùn 164 9.5.1.2. Taûi troïng tieâu chuaån 164 9.5.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 164 9.5.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 166 9.5.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 167 9.5.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 171 9.5.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 174 9.5.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 174 9.5.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 174 9.5.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 176 9.5.7.1. Cöôøng ñoä coïc khi vaän chuyeån 176 9.5.7.2. Cöôøng ñoä coïc khi laép döïng 176 9.5.7.3. Kieåm tra löïc caåu. moùc caåu 177 9.5.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 178 9.6. TÍNH TOAÙN MOÙNG M2-MOÙNG DÖÔÙI COÄT B4 178 9.6.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 178 9.6.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 17 9.6.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 180 9.6.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 181 9.6.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 183 9.6.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 185 9.6.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 185 9.6.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 185 9.6.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 186 9.6.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 186 9.7. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3-MOÙNG DÖÔÙI VAÙCH CÖÙNG 187 9.7.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 187 9.7.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 188 9.7.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 189 9.7.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 190 9.7.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 192 9.7.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 194 9.7.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 194 9.7.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 195 9.7.7. KIEÅM TRA COÏC TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN VAØ CAÅU LAÉP 198 9.7.8. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 199 9.7.9. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG 199 PHÖÔNG AÙN 2: MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 9.8. SÔ LÖÔÏC VEÀ PHÖÔNG AÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 200 9.8.1. ÖU ÑIEÅM 9.8.2. NHÖÔÏC ÑIEÅM 201 9.8.3. CAÙC GIAÛ THIEÁT TÍNH TOAÙN 201 9.9. CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ COÏC KHOAN NHOÀI 202 9.10. XAÙC ÑÒNH SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC KHOAN NHOÀI 203 9.10.1. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO VAÄT LIEÄU 203 9.10.2. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CHÆ TIEÂU CÔ LYÙ 204 9.10.3. SÖÙC CHÒU TAÛI THEO CÖÔØNG ÑOÄ ÑAÁT NEÀN 205 9.10.4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA COÏC CHOÏN ÑEÅ THIEÁT KEÁ 207 9.11. TÍNH TOAÙN MOÙNG M1-MOÙNG DÖÔÙI COÄT C4 208 9.11.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 208 9.11.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 208 9.11.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 209 9.11.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 210 9.11.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 212 9.11.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 214 9.11.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 214 9.11.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 215 9.11.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 216 9.12. TÍNH TOAÙN MOÙNG M2-MOÙNG DÖÔÙI COÄT B4 217 9.12.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 217 9.12.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 217 9.12.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 218 9.12.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 219 9.12.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 221 9.12.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 223 9.12.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 223 9.12.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 223 9.12.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 225 9.13. TÍNH TOAÙN MOÙNG M3-MOÙNG DÖÔÙI VAÙCH CÖÙNG 225 9.13.1. TAÛI TROÏNG DUØNG ÑEÅ TÍNH THIEÁT KEÁ 225 9.13.2. XAÙC ÑÒNH SOÁ LÖÔÏNG COÏC 226 9.13.3. KIEÅM TRA TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC 228 9.13.4. KIEÅM TRA OÅN ÑÒNH NEÀN DÖÔÙI MOÙNG KHOÁI QUY ÖÔÙC 228 9.13.5. KIEÅM TRA ÑOÄ LUÙN 231 9.13.6. TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ ÑAØI COÏC 233 9.13.6.1. Kieåm tra ñieàu kieän xuyeân thuûng 233 9.13.6.2. Tính toaùn coát theùp ñaøi coïc 234 9.13.7. KIEÅM TRA LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN COÏC CHO 2 TOÅ HÔÏP NGUY HIEÅM COØN LAÏI 238 9.13.8. KIEÅM TRA ÑIEÀU KIEÄN LUÙN LEÄCH GIÖÕA CAÙC MOÙNG 238 9.14. SO SAÙNH VAØ LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 239 9.14.1. ÑIEÀU KIEÄN KYÕ THUAÄT 239 9.14.2. ÑIEÀU KIEÄN THI COÂNG 239 9.14.3. ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ 239 9.14.4. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN KHAÙC 239 9.14.5. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 240 9.15. KIEÅM TRA CHUYEÅN VÒ ÑÆNH COÂNG TRÌNH 240 PHAÀN III THI COÂNG CHÖÔNG 1: COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 1.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI COÂNG 242 1.1.1. GIAÛI PHOÙNG MAËT BAÈNG 242 1.1.2. ÑÒNH VÒ COÂNG TRÌNH 242 1.2. CHUAÅN BÒ NHAÂN LÖÏC, VAÄT TÖ THI COÂNG 242 1.2.1. MAÙY MOÙC, PHÖÔNG TIEÄN THI COÂNG 242 1.2.2. NGUOÀN CUNG ÖÙNG VAÄT TÖ 243 1.2.3. NGUOÀN NHAÂN COÂNG 243 1.3. CHUAÅN BÒ VAÊN PHOØNG BCH COÂNG TRÖÔØNG, KHO BAÕI LAÙN TRAÏI 243 CHÖÔNG 2: THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN 2.1. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN 244 2.2. LYÙ THUYEÁT TÍNH CÖØ LARSEN 244 2.3. TÍNH TOAÙN TÖÔØNG CÖØ LARSEN CHO COÂNG TRÌNH 245 2.4. CHOÏN MAÙY THI COÂNG CÖØ LARSEN 247 2.5. KYÕ THUAÄT THI COÂNG CÖØ THEÙP LARSEN 249 2.5.1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG 249 2.5.2. QUI TRÌNH THI COÂNG EÙP CÖØ LARSEN 249 CHÖÔNG 3: THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT HOÁ MOÙNG 3.1. QUI TRÌNH THI COÂNG 252 3.2. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁT ÑAØO 252 3.3. CHOÏN MAÙY ÑAØO ÑAÁT 252 3.4. CHOÏN OÂ TOÂ VAÄN CHUYEÅN ÑAÁT 254 CHÖÔNG 4: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG TAÀNG HAÀM 4.1. THI COÂNG SAØN TAÀNG HAÀM 257 4.1.1. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 257 4.1.2. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 257 4.1.3. COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG 257 4.1.3.1. Bieän phaùp thi coâng 257 4.1.3.2. Toå chöùc thi coâng beâtoâng 258 4.1.3.3. Choïn oâ toâ vaän chuyeån beâtoâng 258 4.1.3.4. Choïn maùy bôm beâtoâng 258 4.2. THI COÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 260 4.2.1. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG 260 4.2.2. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ 260 4.2.3. COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 260 4.2.4. COÂNG TAÙC COPPHA 260 4.2.4.1. Caáu taïo coppha töôøng taàng haàm 260 4.2.4.2. Tính toaùn thanh söôøn ñöùng (soá hieäu I) 263 4.2.4.3. Tính toaùn thanh söôøn ngang (Soá hieäu II) 264 4.2.4.4. Kieåm tra ty xuyeân M12 (Soá hieäu III) 265 4.2.4.5. Kieåm tra caây choáng xieân (Soá hieäu IV) 266 4.2.5. COÂNG TAÙC BEÂTOÂNG TÖÔØNG TAÀNG HAÀM 266 4.2.5.1. Yeâu caàu kyõ thuaät 266 4.2.5.2. Phöông phaùp ñoå beâtoâng 266 4.2.5.3. Choïn maùy bôm beâtoâng 266 4.2.5.4. Choïn ñaàm duøi 266 CHÖÔNG 5: THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG PHAÀN KHUNG 5.1. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA COÄT 268 5.1.1. CAÁU TAÏO COPPHA COÄT 268 5.1.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG(SOÁ HIEÄU V) 269 5.1.3. KIEÅM TRA GOÂNG (SOÁ HIEÄU VI) 271 5.1.4. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN (SOÁ HIEÄU VII) 272 5.2. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA VAÙCH CÖÙNG 273 5.2.1. CAÁU TAÏO COPPHA VAÙCH CÖÙNG 273 5.2.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑÖÙNG (SOÁ HIEÄU VIII) 274 5.2.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG (SOÁ HIEÄU IX) 275 5.2.4. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 (SOÁ HIEÄU X) 276 5.2.5. KIEÅM TRA CAÂY CHOÁNG XIEÂN (SOÁ HIEÄU XI) 277 5.3. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA DAÀM 277 5.3.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN – COPPHA 277 5.3.2. KIEÅM TRA TY XUYEÂN M12 (SOÁ HIEÄU XII) 278 5.3.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN ÑAÙY (SOÁ HIEÄU XIII) 278 5.3.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG (SOÁ HIEÄU XIV) 279 5.4. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÂPPHA SAØN 280 5.4.1. BOÁ TRÍ SÖÔØN - COPPHA 280 5.4.2. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN NGANG (SOÁ HIEÄU XV) 281 5.4.3. TÍNH TOAÙN THANH SÖÔØN DOÏC (SOÁ HIEÄU XVI) 283 5.4.4. TÍNH CHOÏN CAÂY CHOÁNG (SOÁ HIEÄU XVII) 283 5.5. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH KHI THI COÂNG ÑOÅ BEÂTOÂNG 284 5.6. MOÄT SOÁ QUI ÑÒNH BAÛO DÖÔÕNG VAØ THAÙO DÔÕ COÁT PHA 284 5.7. CHOÏN MAÙY THI COÂNG 285 5.7.1. CAÀN TRUÏC THAÙP 285 5.7.2. MAÙY VAÄN THAÊNG 286 5.7.3. MAÙY BÔM BEÂ TOÂNG 286 5.7.4. ÑAÀM DUØI 287 CHÖÔNG 6: AN TOAØN LAO ÑOÄNG 6.1. KYÕ THUAÄT AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG ÑAØO ÑAÁT 288 6.2. AN TOAØN KHI SÖÛ DUÏNG DUÏNG CUÏ, VAÄT LIEÄU 289 6.3. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY 289 6.4. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG 291 6.5. AN TOAØN KHI ÑOÅ ÑAÀM BEÂ TOÂNG 292 6.6. AN TOAØN KHI DÖÔÕNG HOÄ BEÂ TOÂNG 292 6.7. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC VAÙN KHUOÂN 292 6.8. AN TOAØN TRONG COÂNG TAÙC COÁT THEÙP 293 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY