Tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1. Về mặt lý luận Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, tượng trưng cho sức mạnh và sự năng động, sáng tạo là tương lai của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và của nhân loại. Theo quan điểm của Mác “Lực lượng nào nắm Thanh niên thì lực lượng đó làm chủ thế giới”. Đây không chỉ là quan điểm mà còn là kim chỉ nam của công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên. Hồ Chí Minh cũng khẳng định vị trí, vai trò cách mạng của Thanh niên đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội. Người cho rằng: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do Thanh niên”. Vì vậy ngay sau khi thành lập Đảng, Bác Hồ đã chủ trương thành lập một tổ chức tập hợp, đoàn kết Thanh niên đi theo tiếng gọi của Đảng. Tổ chức đó là tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của Thanh niên Việt nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu nước manh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp cuả tuổi trẻ, là lực lượng nòng cốt chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới, Đảng luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực con người, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, chăm lo đào tạo giáo dục bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu trưởng thành, sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trí tuệ và nghề nghiệp, có khả năng tiếp nhận tri thức có trình độ văn hóa, có sức khỏe làm chủ khoa học và công nghệ mới vươn lên tầm thời đại để sánh vai cùng thanh niên trước lịch sử càng nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang của dân tộc. Tổ chức Đoàn là một môi trường lành mạnh, để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện xung kích, đi đầu trong các nhiệm vụ, đáp ứng được mọi yêu cầu của đất nước. Thanh niên có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội, có ý thức đóng góp trách nhiệm của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, mang trí thức khoa học kỹ thuật để góp phần thực hiện CNH, HĐH đất nước, có ý thức tự cường. Ngày nay xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập thể Thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 2. Về mặt thực tiễn Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường với xu thế mở của và thách thức của đất nước sau khi gia nhập WTO, công tác Đoàn đã bộc lộ những yếu kém và hạn chế về nội dung hoạt động cũng như các phương thức tập hơp, đoàn kết thanh niên. Đặc biệt đứng trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới “ Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những tác động mặt trái của nên kinh tế thi trường, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số Thanh niên lười lao động thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội cũng như các phong trào hoạt động của Đoàn. Vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tìm ra phương thức hoạt động phù hợp để tập hợp, đoàn kết thanh niên vào tổ chức Đoàn nhằm tạo môi trường cho Thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Từ những lý do trên chung ta thấy rằng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên là vấn đề mang tính cấp thiết. Do vậy em đã quyết định chọn đề tài “ Phương thức tập hợp, đoàn kêt thanh niên trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu nhằm đề xuất được những biện pháp khả thi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tập hợp, đoàn kết thanh niên tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An MỤC LỤC PHẦN A: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 5 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 5 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 6 III. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN ĐỀ . 6 IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU . 6 V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 7 VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 7 PHẦN B: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 8 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN . 8 II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐCS VIỆT NAM VỀ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN . 9 1. Quan điểm của Mác - Ăngghen, Lênin về phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên 9 2. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên 11 3. Những quan điểm của ĐCS Việt Nam về công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên 14 III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009 18 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 18 II. THỰC TRẠNG CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 22 1. Tình hình tổ chức Đoàn, Hội, Đội 22 2. Thực trang các phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An 23 III. NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 28 CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 33 I. NHỮNG THÁCH THỨC KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN 33 II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP, ĐOÀN KẾT THANH NIÊN HIỆN NAY 33 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 35 KẾT LUẬN 37 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY