Tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam : Huyện Ô Môn - Đồng bằng sông Cửu Long

1 1 ß ß∆ ∆t t v v† †n n Æ Æ“ “ 5 1.1 T®ng tr≠Îng vµ x„a Æ„i gi∂m nghÃo: t≠¨ng lai Vi÷t Nam sœ ra sao? 5 1.2. ßÂng bªng s´ng Cˆu Long: t®ng tr≠Îng nhanh nh≠ng v n r†t nghÃo . 5 1.3. MÈt ph≠¨ng ph∏p ti’p cÀn Æa ngµnh 6 2. Huy÷n § M´n: l≠u v˘c mµu mÏ nhÍ bµn tay con ng≠Íi . 7 2.1. Thi™n nhi™n thuÀn lÓi cho n´ng nghi÷p 7 2.2. Nhi“u t«ng sinh h‰c tπo n™n s˘ Æa dπng trong khai th∏c m´i tr≠Íng . 7 2.3. M´i tr≠Íng chfiu ∂nh h≠Îng cÒa lfich sˆ 8 2.4. Tr≠Ìc ng≠Ïng cˆa cÒa kinh t’ thfi tr≠Íng: Ɔt Æai Æ≠Óc quy hoπch, ng≠Íi n´ng d©n nhanh nhπy 9 3. 1985 - 1995: mÎ cˆa n“n kinh t’ vÌi nhi“u ÆËi t≠Óng h≠Îng lÓi . 10 3.1. MÎ cˆa thfi tr≠Íng: c¨ sÎ cho vi÷c ph∏t tri”n c∏c h÷ thËng canh t∏c lÛa theo h≠Ìng th©m canh . 10 3.2. Thıa nhÀn kinh t’ hÈ gia Æ◊nh: th™m nhi÷t t◊nh vµ th™m kho∂ng c∏ch 12 3.3. Thfi tr≠Íng mÌi vµ Æa dπng h„a n´ng nghi÷p: c¨ hÈi mÌi cho t†t c∂ m‰i ng≠Íi . 12 3.4. T®ng tr≠Îng d˘a vµo thfi tr≠Íng nh≠ng c„ s˘ hÁ trÓ cÒa Nhµ n≠Ìc . 12 3.5. T®ng tr≠Îng vÌi lÓi nhuÀn Æ≠Óc t∏i ph©n chia rÈng r∑i nhÍ tπo ra vi÷c lµm . 13 4. 1995-2003: cÁ m∏y bfi ch∆n lπi . 14 4.1. Do qu∏ rÒi ro, qu∏ tr◊nh Æa dπng ho∏ chÿ c„ lÓi cho c∏c ƨn vfi s∂n xu†t c„ n“n t∂ng v˜ng chæc 14 4.2. Th©m canh lÛa trÎ lπi ∂nh h≠Îng tÌi vi÷c lµm . 15 4.3. S˘ ph∏t tri”n c∏c hoπt ÆÈng phi n´ng nghi÷p bÈc lÈ nhi“u hπn ch’ . 16 4.4. Kho∂ng c∏ch giµu nghÃo ngµy cµng lÌn v◊ ng≠Íi nghÃo ngµy cµng ›t Æ≠Óc h≠Îng lÓi tı t®ng tr≠Îng . 17 5. Ch›nh s∏ch nµo Æ” vıa Æ∂m b∂o t®ng tr≠Îng, x„a Æ„i gi∂m nghÃo vµ gi∂m bÌt s˘ c∏ch bi÷t? . 20 5.1. C∏c ch›nh s∏ch hi÷n nay kh´ng cho phäp Æ∂m b∂o ph©n phËi lπi k’t qu∂ t®ng tr≠Îng . 20 5.2. ß»y mπnh c∂i ti’n k‹ thuÀt Æ” vıa Æ∂m b∂o t®ng tr≠Îng, vıa Æ∂m b∂o vi÷c lµm . 21 6. K’t luÀn: xem xät lπi vai trfl cÒa Nhµ n≠Ìc Æ” tπo Ƶ ph∏t tri”n vÌi nhi“u vi÷c lµm h¨n 22 7. Tµi li÷u tham kh∂o . 23 M MÙ Ùc c l lÙ Ùc c

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY