Luận Văn Kế Toán - Ngân Hàng

Đề tài Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang

Đề tài Phân tích tình hình lao động và kế toán tiền lương tại công ty Du Lịch An Giang


MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined. 1.Lý do chọn đề tài: . 1 2. Mục tiêu nghiên cứu: Error! Bookmark not defined. 3. Phạm vi nghiên cứu: .Error! Bookmark not defined. 4. Phương pháp nghiên cứu: .Error! Bookmark not defined. 4.1. Nguồn số liệu được thu thập từ: 2 4.2. Phương pháp ...


Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến

Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nợ tại công ty Cổ phần xây dựng Tân Tiến


MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa . i Lời cam đoan ii Lời cám ơn iii Nhận xét cơ quan thực tập . iv PHẦN I:MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 5 . 2. Mục tiêu nghiên cứu 6 2.1. Mục tiêu chung 6 2.2. Mục tiêu cụ thể 6 3. Phạm vi nghiên cứu 6 3.1. Phạm vi về thời gian . 6 3.2. Phạm vi không gian 6 4. Phư ...


Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Thành Nam

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Thành Nam


LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế thị trường hoạt động dưới sự điều khiển của “bàn tay vô hình” cùng với sự chi phối của các quy luật kinh tế đặc trưng: Quy luật kinh tế cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị tạo nên môi trường kinh doanh đầy hấp dẫn sôi động cũng như đầy rủi ro và không kém phần khốc ...


Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng

Đề tài Hoàn thiện công tác lập và phân tích kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Hải Phòng


Lời mở đầu Hành trang của đời của bạn gì? Phải chăng chính là chi thức và sự khổ luyện trong học tập và nghiên cứu để mai này vững bước trên con đường tương lai song muốn góp phần vào công cuộc đưa đất nước ta sánh vai với các nước bạn thì mỗi học sinh , sinh viên chúng ta hãy vì bản thân và xã hội ...


Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam

Đề tài Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần Charoen Pokphand Việt Nam


Lêi Më §Çu 1- Tính cấp thiết của đề tài: Phát triển một nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,một nền kinh tế hàng hoá năng động và tăng trưởng,hoà nhập với nền kinh tế thế giới là mục tiêu cũng là con đường mà đảng và nhà nước ta muốn tiến đến.Trong ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân phát Hoàng Thành

Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân phát Hoàng Thành


KẾT LUẬN Trong nền kinh tế thị trường, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương phù hợp và chặt chẽ là một yếu tố quan trọng của doanh nghiệp. Để kích thích người lao động làm việc thì phải đảm bảo nguyên tắc công bằng trong việc trả lương. Việc tí ...


Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật Việt Nhật

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cao Su Kỹ Thuật Việt Nhật


LỜI MỞ ĐẦU Trước những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, đất nước trong thời kỳ hội nhập đã và đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế Nước ta là nền kinh tế thị trường (định hướng Xã hội chủ nghĩa) nên không thể tránh khỏi những tác động tích cực và tiêu cực ...


Doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại - DV Mạnh Hải

Doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại - DV Mạnh Hải


Lời mở đầu Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt, nhiều Khu Công Nghiệp, Khu Chế Xuất được hình thành và phát triển góp phần một lượng lớn việc làm cho người lao động, mức sống của người dân ngày một cải thiện. Thành quả đạt đựơc là nhờ chính sách mở cửa đúng đắ ...


Đề tài Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty Apm Springs Việt Nam

Đề tài Tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty Apm Springs Việt Nam


PHAÀN IV NHAÄN XEÙT KIEÁN NGHÒ VAØ KEÁT LUAÄN Trong ñieàu kieän kinh teá hoäi nhaäp vaø phaùt trieån nhö hieân nay,taát caû caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc khoâng ngöøng khaúng ñònh vai troø cuûa mình treân thi tröôøng . Ñoái vôùi coâng ty TNHH APM SPRINGS cuõng vaäy laø moät doanh ng ...


Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương mại Minh Khai

Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương mại Minh Khai


Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp 1.1 Một số vấn đề chung về tài sản cố định 1.1.1 Khái niệm: Tài sản cố định là những tài sản có thể có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể chỉ tồn tại dưới hình thái giá trị được sử dụng để thực hiện một hoặc một số ...


Đề tài Phân tích giá thành và các biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu

Đề tài Phân tích giá thành và các biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu


LỜI MỞ ĐẦU Trong tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Chủ nghĩa xã hội và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, ở nước ta hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra hết sức sôi động với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Muốn tồn tại và phát triển, các doanh ng ...


Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thép Nhật Quang

Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thép Nhật Quang


CHƯƠNG I ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÉP NHẬT QUANG. Đặc điểm sản phẩm của Công ty TNHH Thép Nhật Quang: Quá trình hình thành và phát triển : Tên công ty : Tên Tiếng Việt: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn thép Nhật Quang.Tên giao dịch : NHAT ...


Đề tài Thuế giá trị gia tăng và việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng ở công ty TNHH Mai Anh

Đề tài Thuế giá trị gia tăng và việc thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng ở công ty TNHH Mai Anh


Lời mở đầu Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của đất nước, Việt Nam chúng ta đang cần phải có môi trường đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó, Luật thuế giá trị gia tăng ( ...


Đề tài Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CES 189 Việt Nam- Hoài Đức – Hà Nội

Đề tài Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng CES 189 Việt Nam- Hoài Đức – Hà Nội


Lời mở đầu Để phát triển đất nước thì quốc gia nào cũng đều đặt phát triển kinh tế lên hàng đầu. Để kinh tế phát triển thì bản thân mỗi ngành nghề, mỗi đơn vị trong nền kinh tế đều phải nỗ lực phát triển, tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, khi kinh tế càng phát triển thì sự cạnh tranh c ...


Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ, ưu - Nhược điểm và điều kiện vận dụng

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ, ưu - Nhược điểm và điều kiện vận dụng


LỜI MỞ ĐẦU Hàng tồn kho là một yếu tố rất quan trọng của phần lớn doanh nghiệp. Vì vậy việc hạch toán đúng hàng tồn kho không chỉ giúp cho doanh nghiệp có một lượng vật tư, hàng hóa dự trữ đúng mức, không dự trữ quá nhiều gây ứ đọng vốn, mặt khác không dự trữ quá ít để đảm bảo cho quá trình sản xuấ ...


Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước


Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư và phát triển thương mại Trường Phước LỜI MỞ ĐẦU Trong tác cuộc đổi mới đất nước từ nền kinh tế hạch toán tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, để có thể tồn tại và phát triển thì phải kết hợp với qua ...


Báo cáo Tài chính của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sara

Báo cáo Tài chính của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sara


BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SARA GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SARA Giới thiệu khái quát về công ty CP đầu tư xây dựng Sara. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng SaraĐịa chỉ: Số 1, ngách 15, ngõ 167 Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, ...


Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường

Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường


LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để đạt được điều đó đòi hỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanh của mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của c ...


Đề tài Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế giá trj giă tăng ở các doanh nghiệp

Đề tài Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế giá trj giă tăng ở các doanh nghiệp


Một số vấn đề về phương pháp tính và hạch toán thuế GTGT ở các doanh nghiệp lời nói đầu Kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính , có vai trò tích cực trong quản lý,điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Một công cụ quan trọng giúp Nhà nướ ...


Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH G.C.C

Kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại chi nhánh Công ty TNHH G.C.C


Kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẦN ĐỀ LÝ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẢN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 3 1. Khái niệm bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng: 3 2. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu b ...