Tác động của thuế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Lý do chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới hình thành và phát triển nhưng đã chứng minh sự đóng góp tích cực của mình vào chung sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thới vừa qua Quốc hội Nhà nước Việt Nam đã thông qua luật thuế thu nhập cá nhân và có hiệu lực vào ngày 01/01/2009 đã tác động không nhỏ đến thị trường chứng khoán nói chung, nền kinh tế nói riêng. Chính vì vậy tôi chọn đề tài này nhằm phân tích sự tác động của thuế đối với chứng khoán và đưa ra biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu chính của đề tài là phân tích sự tác động của thuế đối với chứng khoán và đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy, hoàn thiện chính sách thuế đối với chứng khoán 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng chính của đề tài là tác động của thuế đối với các chủ thề tham gia trên thị trường chứng khoán Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập chung phân tích tác động của thuế đối với chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài, tôi đã sử dụng các phương pháp :  Phương pháp nghiên cứu tài liệu  Phương pháp phân tích  Phương pháp chuyên gia 5. Kết cấu của đề tài Nội dung của đề tài gồm 3 chương sau đây: Chương I. Tổng quan về thuế và thị trường chứng khoán Chương II. Thực trạng của thị trường chứng khoán Việt Nam và tác động của chính sách thuế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Chương III. Một số kiến nghị về thuề nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 6. Hạn chế của đề tài Trong quá trình làm đề tài, không thề tránh khỏi những thiếu sót vì nguốn tài liệu tìm kiếm còn hạn chế và khả năng phân tích chưa tốt của bản thân. Mục Lục CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THUẾ VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1. Khái quát về thị trường chứng khoán . 1 Khái niệm và cơ cấu thị trường chứng khoán . 1 Các loại hàng hóa của thị trường chứng khoán .2 Các chủ thề tham gia vào thị trường chứng khoán . .9 2. Khái quát về thuế và sự tác động của thuế đối với chứng khoán 14 Khái niệm về thuế 14 Vai trò của thuế 14 Các loại thuế đối với chứng khoán .15 Sự tác động của thuế đối với thị trường chứng khoán .21 3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về sừ dụng công cụ thuế tác động đến thị trường chứng khoán 22 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Khái quát sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 25 2. Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam .27 Cơ sở pháp lý hoạt động cho thị trường chứng khoán Việt Nam 27 Các loại hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam .27 Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam .28 3. Tác động của thuế đối với thị trường chứng khoán Việt Nam . .29 3.1 Tác động của thuế đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam .30 3.2 Tác động của thuế đối với nhà đầu tư .31 3.3 Tác động của thuế đành trên thặng dư vốn .33 4. Những mặt tồn tại của chính sách thuế hiện hành đối với thị trường chứng khoán Việt Nam .34 CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ THUẾ NHĂM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỀN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1 Những cơ hội và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 36 Những cơ hội đối với thị trường chứng khoán Việt Nam . 36 Những thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam . .36 2 Định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam .37 3 Giải pháp hoàn thiện chình sách thuế nhằm thúc dẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 40 4 Một số giải pháp hỗ trợ 41 Kế luận chung . 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY