Sự tham gia của Cộng đồng trong Giao thông Nông thôn - Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam

Mục lục Tóm tắt Thực hiện vi Khuyến nghị x 1. Giới thiệu .1 2. Tóm tắt một số vấn đề về GTNT dựa trên tài liệu sẵn có và các cuộc phỏng vấn ở Hà Nội 3 2.1 Tóm tắt một số vấn đề về GTNT dựa trên tổng quan tài liệu sẵn có 3 2.1.1 Những đóng góp của cộng đồng 3 2.1.2 Sự tham gia của cộng đồng 5 2.2 Tóm tắt những vấn đề về GTNT dựa trên những cuộc phỏng vấn tiến hành tại Hà Nội .8 2.2.1 Những ý kiến về đóng góp của cộng đồng .8 2.2.2 Những ý kiến về sự tham gia của cộng đồng .10 3. Đóng góp từ cộng đồng: kinh nghiệm từ hai tỉnh .14 3.1 Giới thiệu .14 3.2 Hệ thống đóng góp tại tỉnh Vĩnh Long .17 3.2.1 Loại hình đóng góp tại tỉnh Vĩnh Long .17 3.2.2 Tác động của những khoản đóng góp đối với cuộc sống của người dân Vĩnh Long .19 3.3 Hệ thống đóng góp tại tỉnh Phú Thọ 21 3.3.1 Loại hình đóng góp tại tỉnh Phú Thọ .21 3.3.2 Tác dụng của những đóng góp nhằm nâng cao đời sống của người dân ở tỉnh Phú Thọ .23 3.4 So sánh với tỉnh khác về đóng góp của cộng đồng . 25 4. Sự tham gia của cộng đồng: kinh nghiệm của hai tỉnh .26 4.1 Bối cảnh .26 4.2. Những phát hiện liên quan tới sự tham gia của cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Long 28 4.3 Những phát hiện liên quan tới sự tham gia của cộng đồng ở tỉnh Phú Thọ .28 4.4 So sánh sự tham gia của cộng đồng với các tỉnh khác .29 5. Thảo luận về những phát hiện và khuyến nghị .30 5.1 Đóng góp của cộng đồng 30 5.2 Sự tham gia của cộng đồng 34 Tài liệu tham khảo .38 Phụ lục 1: Điều khoản Tham chiếu Phụ lục 2: Danh sách những người được phỏng vấn Phụ lục 3: Phương pháp nghiên cứu Phụ lục 4: Số liệu thống kê của các xã của các địa phương nghiên cứu Phụ lục 5: Tổng quan về đóng góp do 1 người Khơme và 1 người Kinh đóng góp (Vĩnh Long) Phụ lục 6: Nghiên cứu trường hợp “không đền bù cho tài sản bị mất” Phụ lục 7: Kinh nghiệm quốc tế về sự tham gia của cộng đồng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY