Sự phân cấp tài khóa và quy mô chính phủ một nghiên cứu thực nghiệm tại quốc gia Châu Âu

T ác giả ph ân t ích t hực nghiệm liệu phân cấp tài kh óa có ảnh hưởng đến mức độ chi t iêu chính phủ, áp dụng mô hìn h bảng số liệu năng động khô ng gian và tập dữ liệu từ một ECM một EU15. Trước t iên t ác giả t ìm thấy việc t hay đổi t rong chi t iêu của chính phủ rất chậm theo t hời gian, và có một số t ương t ác t rong chi t iêu côn g trong EU15. Sự mất cân bằng t heo chiều dọc có xu hướng t ăng quy mô của chính quyền địa ph ương và các quốc gia. Nh ư vậy, kết quả của t ác giả phù hợp với Edhaie (1994), Ebel và Yilmaz (2002 ) và Jin và Zou ( 2002 ). T uy nhiên, t ác giả cho rằng phân cấp nguồn t hu làm giảm quy mô của ch ính phủ quốc gia t rong khi nó làm t ăng quy mô chính quyền địa phương và đến một mức độ lớn hơn , dẫn đến làm t ăng quy mô của ch ính phủ. Do đó, t ăng t ính tự chủ nguồn t hu địa ph ương có t hể tạo ra kết quả bất ngờ của sự gia t ăng quy mô của ch ính phủ. T rong nghiên cứu t ương lai, chúng ta cần phải xác định xem bản chất của các loại t huế dành cho chính quyền địa phương đóng vai t rò nh ư t hế nào t rong quá t rình này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY