So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992

MỞ ĐẦU Quá trình hình thành và phát triển của bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quá trình liên tục, gắn liền với từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam trong từng thời kì, luôn quan tâm và chú trọng việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương. Nếu như trong thời kì của Hiến pháp 1946, Nhà nước chủ yếu là bộ máy cai trị, dùng bạo lực cách mạng để trấn áp thù trong, giặc ngoài, duy trì trật tự, an ninh trong nước. Từ Hiến pháp 1959 đến nay, Nhà nước dân chủ nhân dân đã làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu và trở thành người điều hành nên sản xuất xã hội. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta và nhân dân ta phải đặc biệt quan tâm và nhanh chóng xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền nhà nước ”. Xuất phát từ tầm quan trọng của công cuộc hoàn thiện bộ máy Nhà nước, nhóm chúng em đã lựa chọn nghiên scứu đề tài: “So sánh bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992.” MỤC LỤC MỤC LỤC0 MỞ ĐẦU1 NỘI DUNG1 1.Khái quát về Bộ máy nhà nước và vị trí tính chất của bộ máy nhà nước. 1 1.1 Khái niệm bộ máy nhà nước. 1 1.2 Cấu thành bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa.1 1.3 Vai trò của bộ máy nhà nước. 2 2.So sánh Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992. 2 2.1.Về phân cấp hành chính và số lượng các cơ quan. 2 a. Về tổ chức, phân cấp hành chính. 2 b. Về số lượng các cơ quan. 2 2.2Hệ thống cơ quan đai diện. 3 a. Về Quốc hội3 b.Về hội đồng nhân dân. 4 2.3Hệ thống cơ quan hành chính. 5 2.4. Chủ tịch nước. 6 2.5. Hệ thống cơ quan xét xử. 8 2.6. Hệ thống cơ quan kiểm sát8 3. Đánh giá điểm kế thừa và thay đổi của Hiến pháp 1992. 9 4.Nguyên nhân của sự thay đổi về bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1980 và hiến pháp 1992. 10 4.1 Nguyên nhân về mặt lịch sử - kinh tế và xã hội.10 4.2Nguyên nhân về mặt tư tưởng.11 KẾT LUẬN11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Luật hiến pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội.NXB Tư pháp 2006. 2. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Khoa Luật Đại học Quốc Gia. 3. Hội thảo khoa học “Vấn để hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” - Trường đại học Luật Hà Nội 2008. 4. Bình luận Hiến pháp 1992, NXB Khoa học xã hội, 1997. 5. Từ điển tiếng Việt, NXB.Khoa học xã hội - trung tâm từ điển học 6. Hỏi đáp về Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, NXb chính trị quốc gia. 2005. 7. Hiến pháp Việt Nam năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992; năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). 8. Bùi Xuân Đức, Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay, Nxb, Tư pháp, Hà Nội, 2004 Website: www.na.gov.vn; www.dangcongsan.vn; www.sinhvienluat.vn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY