Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu toàn bộ và kỹ thuật

Quy trình NK thiết bị toàn bộ ở cty XNK toàn bộ và kỹ thuật MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Chương I : Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường 2 I. Các khái niệm và đặc điểm của hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 2 1. Thiết bị toàn bộ là gì 2 2. Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam hiện nay 4 2.1. Đối tượng được phép nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 4 2.2. Các phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 5 2.3 Khung pháp lý hiện nay cho hoạt động nhâph khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam . 8 II. Qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 12 III. Các chỉ tiêu đánh giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt nam . 15 1. Các chỉ tiêu đánh giá nhập khẩu thiết bị toàn bộ . 15 1.1. Chỉ tiêu hiệu quả ttổng hợp . 15 1.2. Chỉ tiêu hiệu quả tương đối . 15 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 16 2.1. Trình độ khoa học- kỹ thuật của Việt nam 16 2.2 Hệ thống chính sách và khung pháp lý của Việt nam . 18 2.3. Chính sách nhập khẩu của nước người bán . 19 2.4. Tỷ giá hối đoái 21 Chương II: Phân tích thực trạng qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 23 I. Sự hình thành và phát triển của công ty . 23 1. Tổng quan về công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 23 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 23 1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty 25 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 28 2.1. Phạm vi hoạt động kinh doanh 28 2.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh . 28 2.3. Cơ cấu thị trường . 31 3. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây . 33 II. Phân tích thực trạng qui trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 35 1. Phương thức kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ chủ yếu của công ty . 35 1.1. Nhập khẩu uỷ thác . 35 1.2. Nhập khẩu tự doanh . 36 2. Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty . 37 III. Những vướng mắc trong quá trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật . 45 Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 54 I. Mục tiêu và Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 54 1. Mục tiêu . 54 2. Phương hướng 54 II. Giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 55 III. Điều kiện thực hiện các giải pháp trên 61 1. Về phía công ty . 61 2. Về phía Nhà nước 64 KẾT LUẬN . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 MỤC LỤC 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY