Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội

A. LỜI MỞ ĐẦU Sau gần bốn năm thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã từ ngày 01/01/2005 và hai năm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”,đến thời điểm hiện nay, ở hầu khắp các tỉnh thành trong phạm vi cả nước đã triển khai thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ cấp trung ương đến cấp xã. So với các tỉnh thành trong cả nước, Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương triển khai sớm và đồng bộ mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” ở cả ba cấp chính quyền. Riêng đối với mô hình “một cửa” cấp xã, ở Hà Nội đã có nhiều phường triển khai trước ngày 01/01/2005, trong đó có phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ. Mặc dù gặp không ít khó khăn khi đóng vai trò tiên phong nhưng bộ phận “một cửa” của UBND phường Yên Phụ đã thu được một số kết quả nhất định đặc biệt việc thực hiện cơ chế "một cửa" của uỷ ban nhân dân phường đã được tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần cơ bản giải quyết được nhiều vấn đề về thủ tục hành chính cho người dân. Qua thời gian 2 tháng thực tập tại UBND phường Yên Phụ, em đã được tìm hiểu về hoạt động của UBND phường nói chung đặc biệt là hoạt động của bộ phận “ Tiếp nhận hồ sơ hành chính” của UBND phường. Em nhận thấy vấn đề cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “một cửa liên thông” có ý nghĩa rất lớn đối với người dân và cơ quan hành chính, tuy nhiên quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn một số điểm chưa được hiệu quả. Vì vậy em chọn đề tài báo cáo thực tập là: “ Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa”, “ một cửa liên thông” tại UBND phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội”. Thông qua báo cáo thực tập, em xin đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “ tiếp nhận hồ sơ hành chính” tại UBND phường Yên Phụ. MỤC LỤC A. LỜI MỞ ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I 3 KHÁI QUÁT VỀ UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 3 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI 3 1. Vị trí địa lý: 3 2. Dân cư: 3 3. Tình hình kinh tế – xã hội của Phường: 3 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 4 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 4 2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của UBND Phường. 6 2.1. UBND Phường họp, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số tại phiên họp UBND về các vấn đề. 6 2.2. Thẩm quyền của Chủ tịch UBND Phường. 7 3. Mối quan hệ công tác của UBND phường. 8 3.1. Quan hệ với UBND Quận và cơ quan chuyên môn cấp quận. 8 3.2. Quan hệ với Đảng uỷ, HĐND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân cấp phương 9 III. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN “ TIẾP NHẬN HỒ SƠ HÀNH CHÍNH” 10 1. Chức năng, nhiệm vụ. 10 2. Nguyên tắc hoạt động. 10 CHƯƠNG II 11 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 11 I. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 11 1. Khái niệm quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 11 1.1. Thủ tục hành chính. 11 1.2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính. 11 2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. 12 2.1. Khái niệm và bản chất của cơ chế “một cửa”. 12 2.2. Mô hình “một cửa” ở cấp xã. 13 3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa liên thông” 14 3.1. Khái niệm cơ chế “ một cửa liên thông”. 14 3.2. Mô hình “một cửa liên thông”. 15 II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 16 1. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường Yên Phụ. 16 1.1. Những thủ tục hành chính áp dụng giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường Yên Phụ. 16 1.2. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND phường Yên Phụ. 18 2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Yên Phụ. 20 2.1. Những thủ tục hành chính áp dụng giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” 20 2.2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” tại UBND phường Yên Phụ. 21 3. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND phường Yên Phụ. 26 3.1. Kết quả đạt được. 26 3.2. Hạn chế. 28 CHƯƠNG III 30 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 30 C.KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY