Quản lý dự án trên blackbery

MỤC LỤC HÌNH ẢNH 4 MỤC LỤC CÁC BẢNG 5 LỜI MỞ ĐẦU 6 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 7 1.2. HƯỚNG NGHIÊN CỨU 7 1.2.1. Lý Do Chọn Đề Tài 7 1.2.2. Mục Đích Đề Tài 7 1.3. TỔNG KẾT CHƯƠNG I 7 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8 2.1. CÁC NỀN TẢNG 8 2.1.1. Windows Mobile 8 2.1.2. iPhone 8 2.1.3 Android 8 2.1.4. Blackberry 8 2.2. GIỚI THIỆU VỀ J2ME 9 2.2.1. Lịch Sử 9 2.2.2. Lý do chọn J2ME 9 2.2.3. Kiến trúc của J2ME 9 2.2.4. Các Thành Phần Trong J2ME 10 2.2.4.1. Định Nghĩa Về Configuration 10 2.2.4.2. Định Nghĩa Về Profile 11 2.3. LẬP TRÌNH BLACKBERRY 12 2.2.1. Giới Thiệu Chung 12 2.2.2. Môi Trường Lập Trình Trên Blackberry 12 2.2.2.1. Blackberry JDE 12 2.2.2.2. Eclipse Plug-in 13 2.2.3. Lập Trình Ứng Dụng Trên BlackBerry 13 2.2.3.1. Làm Việc Với Các UIComponent 13 2.2.3.2. Làm Việc Với Data Trên BlackBerry 15 2.2.3.3. Làm việc với Ksoap 17 2.2.4. Tạo ứng dụng cho BlackBerry 17 2.2.4.1. Bắt đầu một ứng dụng 17 2.2.4.2. Tạo một ứng dụng 17 2.2.4.3. Gọi thread event 18 2.2.4.4. Processing Event 18 2.2.4.5 Thoát ứng dụng 18 2.2.4.6. Tạo ứng dụng mẫu 18 2.4. TỔNG KẾT CHƯƠNG II 33 CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG 34 3.1. GIỚI THIỆU VỀ ỨNG DỤNG BPROJECT MANAGE 34 3.2. CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH VÀ MÃ LỆNH 34 3.2.1. Quản lý công việc 34 3.2.2. Quản lý các vấn đề trong quá trình làm dự án 53 3.2.3. Quản lý thành viên 55 3.2.4. Quản lý tiến độ dự án 57 3.2.5. Quản lý nhiều dự án 66 3.3. CÁC LỚP TƯƠNG TÁC VỚI WEBSERVICE 66 3.3.1. Lớp quản lý dự án 66 3.3.2. Lớp quản lý công việc 72 3.3.3. Lớp quản lý những vấn đề trong thời gian làm dự án 81 3.3.4. Lớp quản lý thành viên 88 3.4. TỔNG KẾT CHƯƠNG III 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY