Quan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng ch trị trong XH như các đảng ch trị, các cơ quan NN, các tổ chức ch trị-XH có mlh trực tiếp hay gián tiếp với q lực ch trị . Hẹ rhống Ct xuất hiện . 3. Cơ cấu . Hệ thống ch trị XHCN xét về mặt cơ cấu gồm : đảng CS, Nhà nước và các tổ chức CT - XH, hoạt động theo 1 cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng CS, sự q lý của NN nhằm thực hiện q lực ch trị của nhân dân, XD CNXH, thực hiện mt dân giàu , nước mạnh, XH công =, dcvm . - Đảng CS VN, đội tiên phong của g cấp CN, đại biểu trung thành lợi của g cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc , vừa là bộ phận hợp thành, vừa là lực lượng lãnh đạo hệ thống ch trị XHCN . Sự lãnh đạo của Đảng CS đ với hệ thống ch trị là ĐK cần thiết và tất yếu để đ bảo cho hệ thống ch trị bản chất g cấp CN, đ bảo q lực thuộc về n dân . - NN CHXHCN VN trong hệ thống ch trị là một tổ chức quyền lực thể hiện và thực hiện ý chí, q lực n dân, thay mặt n dân, chịu trách nh trước n dân q lý toàn bộ hoạt động của đời ssống XH . Mặt khác, NN chịu sự lãnh đạo ch trị của g cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của g cấp công nhân, thông qua đội tiên phong là Đảng CS - Các tổ chức ch trị - XH và đoàn thể n dân đại diện cho lợi ích của các cộng đồng XH khác nhau tham gia vào hệ thống ch trị XHCN theo tôn chỉ, mục đích, t chất. - Vai trò của nhân dân trong thực hiện quền lực NN : N dân là người sáng tạo ra LS, là l lượng QĐ trong quá trình cải biến XH . Vai trò QĐ của nhân dân thể hiện : N dân là l lương cơ bản SX ra của cải v chất, của cải t thần, góp phầnvào sự tôn tại và PT XH, là chủ thể quá trình cải biến XH, lợi ích của n dân là động nlực cơ bản của CM XH, của quá trình cải biếng XH . (sơ đồ)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY