Phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh

Lý do chọn đề tài Thanh niên là lớp người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số, thanh niên là lực lượng nòng cốt trong các ngành kinh tế cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên là sức mạnh của mỗi quốc gia dân tộc và là người chủ tương lai của đất nước. Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế, với sự thay đổi về cơ chế kinh tế - xã hội, đã hình thành lớp thanh niên mới đa dạng về thành phần và phức tạp về nhu cầu, mong muốn. Vì vậy, vấn đề xây dựng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên là một vấn đề cấp bách trong tình hình hiện nay. Sự phát triển bền vững của một quốc gia, dân tộc gắn liền với việc định hướng đúng đắn chiến lược phát triển các nguồn nhân lực của tương lai, trong đó chiến lược hướng vào thế hệ trẻ, giúp họ có đủ niềm tin và sức mạnh đảm nhiệm các nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đồi với xã hội, thực sự trở thành người chủ tương lai đất nước, là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó vai trò quan trọng là của tổ chức Đoàn thanh niên. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thế hệ trẻ Việt Nam, mà nòng cốt là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, luôn luôn là lực lượng xung kích và đội dự bị tin cậy của Đảng. Các thế hệ thanh niên Việt Nam kế tiếp nhằm cống hiến xuất sắc, trưởng thành vượt bậc, viết nên những truyền thống quý báu. Truyền thống đó gắn liền với những truyền thống vẻ vang của dân tộc. Hiện nay, thế hệ trẻ Việt nam đang phát huy những truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Lời cảm ơn 1 Mục lục 2 Phần mở đầu 5 1.Lý do chọn tiểu luận 5 2- Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 8 3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 8 4- Phương pháp nghiên cứu và kết cấu của tiểu luận 8 Nội dung 10 Chương 1: Cơ sở lý luận của phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên 10 1. Một số khái niệm 10 1.1. Khái niệm về Thanh niên. 10 1.2. Khái niệm về tập hợp Thanh niên. 10 1.3. Khái niệm về đoàn kết Thanh niên. 10 1.4. Khái niệm về tập hợp đoàn kết Thanh niên. 10 1.5. Khái niệm phương thức. 10 1.6. Khái niệm phương thức tập hợp đoàn kết Thanh niên 10 1.7. Khái niệm đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 11 2. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác -LêNin, Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh về phương thức tập hợp, đoàn kết Thanh niên. 11 1.1. Những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - LêNin về Thanh niên và công tác Thanh niên. 11 2. Quan Điểm Hồ Chí Minh về tập hợp đoàn kết Thanh niên. 14 2.1. Thanh niên phải được tổ chức lại, Đoàn Thanh niên Cộng sản là lực lượng dự bị của Đảng. 14 2.2. Mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp Thanh niên. 15 2.3. Tập hợp đoàn kết Thanh niên thông qua việc tổ chức các phong trào cách mạng. 16 2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. 17 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên. 20 3.1.Vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn. 20 3.2. Các hoạt động của tổ chức đoàn đã làm được trong tập hợp đoàn kết Thanh niên thời gian qua. 20 Chương 2: Thực trạng về phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên-huyện Kỳ Anh 23 -tỉnh Hà Tĩnh. 23 1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 23 1.1. Về vị trí địa lý: 23 1.2. Về kinh tế: 23 1.3. Về chính trị. 24 1.4. Văn hoá xã hội. 25 2. Thực trạng công tác tập hợp thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh: 26 2.1. Thực trạng công tác Đoàn - Hội - Đội: 26 2.2. Các phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 28 3.1. Nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác tập hợp, đoàn kết Thanh niên và bài học kinh nghiệm. 35 3.2. Kinh nghiệm. 38 Chương 3: Những giải pháp, kiến nghị và đề xuất 40 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp,đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 40 1.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp Thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 40 1.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tácđoàn kết, tập hợp Thanh niên ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh. 41 2. Những kiến nghị đề xuất. 42 2.1. Đối với các cấp uỷ Đảng. 42 2.2. Đối với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. 43 2.3. Đối với các cấp bộ Đoàn. 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY