Phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh, thực trạng và giải pháp

PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Đất nước Việt Nam đã trải qua biết bao gian lao thăng trầm của lịch sử, nhân dân Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc và trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào thì thế hệ thanh niên vẫn luôn phát huy vai trò xung kích đóng góp vào sự nghiệp chung của dân tộc. Khi Tổ quốc bị xâm lăng nhân dân bị đầy đọa trong vũng bùn đen tối, thì lớp thanh niên của chúng ta vẫn hăng hái : "Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước". Dù trong mọi gian khổ vẫn "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Đã có biết bao tấm gương hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Như: anh Kim Đồng, anh Lý Tự Trọng, anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thùy Trâm . đã mãi mãi ra đi ở lứa tuổi thanh niên tràn đầy sức sống. Và ngày nay, trong thời kỳ đổi mới, thanh niên Việt Nam lại tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, trí tuệ . cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói "Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Nước nhà thịnh hay suy yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Nghị quyết hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) về công tác thanh niên đã chỉ rõ "Thanh niên là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trên cộng đồng thế giới. Cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Là một trong những nhân tốc quyết định sự thành bại của dân tộc". Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên. Luôn quan tâm xây dựng nguồn nhân lực trẻ. Bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện cho thanh niên phấn đấu. Sống có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị, có năng lực trí tuệ về nghề nghiệp. Có khả năng tiếp nhận tri thức, có trình độ văn hoá, có sức khỏe . Tổ chức Đoàn là môi trường để thanh niên phấn đấu học tập và rèn luyện, xung kích đi đầu trong các nhiệm vụ cách mạng, đáp ứng với yêu cầu của đất nước. Bảy mươi bảy năm xây dựng và trưởng thành, qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng tổ chức Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời kỳ đổi mới Đoàn vẫn phát huy truyền thống vẻ vang của mình. Kinh tế tăng trưởng vượt bậc, tiến bộ về văn hoá xã hội, an ninh - quốc phòng trật tự anh toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên phát triển. Tổ chức Đoàn luôn chú trọng xây dựng những chương trình, kế hoạch hoạt động để thu hút thanh niên phát triển đoàn viên, mở rộng mặt trận đoàn kết thông qua tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn. Thông qua các hoạt động Đoàn, thanh niên đã thể hiện được tính năng động, sáng tạo, nhạy bén, thích ứng với cơ chế mới. Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức tự cường. Ngày nay, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tập hợp thanh niên tiên tiến và các tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện cơ chế thị trường hiện nay, đứng trước những yêu cầu và thử thách mới, công tác Đoàn còn bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế về nội dung hoạt động, cũng như các phương thức tập hợp đoàn thanh niên. Đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của khu vực và thế giới, âm mưu diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng thù địch. Những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng lôi kéo một số thanh niên lười lao động, thiếu trách nhiệm với cuộc sống xã hội, thích hưởng thụ, không tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội cũng như các hoạt động phong trào. Từ những khó khăn thách thức trên, một vấn đề quan trọng đặt ra là cần phải tìm những phương thức hoạt động phù hợp để đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn nhằm tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, phát huy thế mạnh, hạn chế, đẩy lùi tiêu cực xã hội, những âm mưu lôi kéo của kẻ thù. Đào tạo thế hệ thanh niên mới xứng đáng kế tục sự nghiệp xây dựng đất nước của cha ông. Đây cũng là nhưng khó khăn của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh. Trên những cơ sở đó tôi chọn đề tài "Các phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh" làm tiểu luận tốt nghiệp của mình để một mặt khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn Thị xã Cẩm Phả, góp phần tích cực vào các phong trào chung của sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Qua quá trình nghiên cứu tôi nhận thấy rằng vấn đề nghiên cứu không phải là mới. Trước đó, đã có những cuộc hội thảo và một số nghiên cứu liên quan trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả đề cập đến. Tuy nhiên các nghiên cứu trên chưa tập trung đi sâu nghiên cứu các số liệu mới và các vấn đề nóng bỏng trên địa bàn Thị xã theo cách tiếp cận sâu sắc. Chính vì vậy tôi rất mong những nghiên cứu của mình sẽ làm sáng tỏ vấn đề trên. Mặt khác qua chuyên đề, tôi có nêu ra một số các giải pháp. Tôi hy vọng rằng những giải pháp đó sẽ được thực hiện có hiệu quả để các hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn sẽ thu hút được đoàn viên thanh niên và sẽ là mô hình sinh hoạt được nhân rộng cho các huyện, thị Đoàn trong tỉnh, tạo chuyển biến cả về chất lượng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 3 III. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: 4 IV. ĐỒI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : 4 VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : 4 VII. DỰ KIẾN NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ : 5 PHẦN THỨ NHẤT 6 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC 6 TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN 6 THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH 6 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM : 6 1. Khái niệm thanh niên :. 6 2. Khái niệm tập hợp :. 6 3. Khái niệm đoàn kết :. 6 4. Khái niệm đoàn kết tập hợp thanh niên :. 6 II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 6 1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về thanh niên và công tác thanh niên. 7 1.1 Mác - Ănghen là vấn đề luôn được các quốc gia, các thời đại coi là vấn đề quan trong suốt quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. 7 1.2. Lênin đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên. 9 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò thanh niên và công tác thanh niên. 10 2.1. Hồ Chí Minh nói về công tác đoàn kết . 10 2.2. Hồ Chí Minh đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội :. 12 3. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá về vị trí, vai trò của thanh niên trong xã hội. 15 3.1. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. 15 3.2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 18 III. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ 21 1. Thực tiễn chung của đất nước. 21 2. Thực tiễn của cơ sở. 22 PHẦN THỨ HAI. 24 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN 24 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG 24 1. Về kinh tế - xã hội – chính trị:. 24 1.1. Điều kiện địa lí:. 24 1.2. Điều kiện kinh tế:. 25 1.3. Về văn hóa - xã hội:. Error! Bookmark not defined. 1.4. Về tình hình chính trị - quốc phòng an ninh ở địa phương:. 27 2. Đặc điểm tình hình thanh niên trên địa bàn Thị xã Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh. 28 II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT TẬP HỢP THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TỪ NĂM 2008 - 2010. 29 1. Tình hình tổ chức Đoàn - Hội – Đội. 29 1.1 Về số lượng, chất lượng. 29 1.2. Tổ chức bộ máy. 30 1.3. Những hoạt động lớn thường xuyên diễn ra của Đoàn thanh niên Thị xã Cẩm Phả trong năm 2008 – 2010. 30 2. Các phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh 32 2.1. Đưa thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội – Đội 32 2.2. Tập hợp đoàn kết thanh niên thông qua phong trào “Năm xung kích” và “Bốn đồng hành” 33 2.3. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các cuộc thi. 38 2.4. Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua văn hóa- văn nghệ thể dục thể thao. 39 PHẦN THỨ BA 40 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG . 40 CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ -. 40 TỈNH QUẢNG NINH 40 I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH TRONG THỜI GIAN TỚI 40 1. Thuận lợi. 40 2. Khó khăn. 40 II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÁC PHƯƠNG THỨC TẬP HỢP ĐOÀN KẾT THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH. 41 1. Biện pháp nâng cao hiệu quả về công tác tổ chức cán bộ:. 41 1.1. Về công tác tổ chức. 41 1.2. Về công tác cán bộ. 42 1.3. Về chính quyền và đoàn thể xã hội 43 2. Đề xuất một số phương thức nhằm nâng cao hiêu quả công tác tập hợp đoàn kết thanh niên 44 2.1. Biện pháp trước mắt 44 2.2. Biện pháp chiến lược. 44 III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ 45 1. Đối với cấp ủy Đảng. 45 2. Đối với chính quyền và các ban ngành đoàn thể. 46 3. Đối với các cấp bộ Đoàn. 46 KẾT LUẬN 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY