Phát triển các hoạt động hỗ trợ khách hàng thông qua giao dịch trực tuyến tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG THÔNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 3 1.1. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của CTCK 3 1.1.1.1. Khái niệm CTCK 3 1.1.1.2. Đặc điểm của CTCK 5 1.1.1.3. Vai trò của CTCK 10 1.1.2. Các hoạt động chính của CTCK 13 1.1.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 13 1.1.2.2. Hoạt động tự doanh 14 1.1.2.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành 15 1.1.2.4. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán 17 1.1.2.5. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư 18 1.2. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 19 1.2.1. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng 19 1.2.1.1. Lưu ký chứng khoán 19 1.2.1.2. Quản lý sổ cổ đông 20 1.2.1.3. Cầm cố chứng khoán 20 1.2.1.4. Ứng trước tiền bán chứng khoán 20 1.2.1.5. Nghiệp vụ quản lý quỹ 21 1.2.1.6. Repo chứng khoán 21 1.2.2. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng qua giao dịch trực tuyến 21 1.2.2.1. Khái niệm 21 1.2.2.2. Vai trò 22 1.2.2.3. Các hoạt động hỗ trợ khách hàng qua giao dịch trực tuyến 23 1.2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dịch vụ giao dịch trực tuyến 30 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 31 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 31 1.3.1.1. Hạ tầng công nghệ 31 1.3.1.2. Yếu tố về con người 32 1.3.1.3. Tiện ích của các hoạt động hỗ trợ khách hàng qua giao dịch trực tuyến 32 1.3.1.4. Chính sách maketing của các CTCK 32 1.3.2. Các nhân tố khách quan 33 1.3.2.1. Yếu tố pháp luật 33 1.3.2.2. Nhà đầu tư nhận thức được vai trò của các dịch vụ này 33 1.3.2.3. Thói quen giao dịch trực tiếp ở CTCK 33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI CTCP CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 34 2.1. KHÁI QUÁT VỀ CTCK CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (APECS) 34 2.1.1. Sơ lược quá trình phát triển 34 2.1.1.1. Giới thiệu về công ty 34 2.1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 34 2.1.1.3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 34 2.1.2. Cơ cấu tổ chức - nhân sự 36 2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức 36 2.1.2.2. Nhân sự 41 2.1.3. Một số kết quả kinh doanh chủ yếu 42 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI APECS. 43 2.2.1.Cung cấp dịch vụ Mở tài khoản online 24/24, mọi lúc và mọi nơi trên Webssite của Công ty. 44 2.2.2. Cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán trên Internet (APEC CyberInvestor) và dịch vụ Giao dịch chứng khoán bằng nhắn tin SMS (APEC MobileInvestor). 46 2.2.2.1. Giao dịch trên Website của CTCK APEC – “APEC CYBER INVESTOR” 47 2.2.2.2. Giao dịch chứng khoán bằng nhắn tin (SMS) – “APEC MOBILE INVESTOR” 49 2.2.3. Cung cấp dịch vụ Giao dịch chứng khoán qua điện thoại (Hotline 1900.545469) 51 2.2.4. Cung cấp dịch vụ Tra cứu thông tin tài khoản trên Internet và bằng nhắn tin 52 2.2.5. Dịch vụ nhắn tin Kết quả khớp lệnh qua SMS 52 2.2.6. Cung cấp các dịch vụ tài chính phục vụ cho Nhà đầu tư: Ứng trước tiền bán chứng khoán, Cho vay cầm cố chứng khoán 53 2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN 53 2.3.1. Kết quả 53 2.3.2. Hạn chế, nguyên nhân 55 2.3.2.1. Hạn chế 55 2.3.2.2. Nguyên nhân 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG 58 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM 58 3.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA APECS 59 3.2.1. Định hướng về vốn 59 3.2.2.Mạng lưới 60 3.2.3. Công nghệ 60 3.2.4. Dịch vụ 61 3.2.5. Đầu tư 61 3.2.6. Nhân sự 62 3.3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG QUA GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN TẠI APECS 62 3.3.1. Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ 63 3.3.2. Chính sách về nhân sự 64 3.3.3. Chiến lược khách hàng 65 3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing 66 3.4. KIẾN NGHỊ 67 3.4.1 Đối với CTCP CK Châu Á- Thái Bình Dương. 67 3.4.2. Đối với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 68 3.4.2.1. Công tác quản lý hàng hóa 68 3.4.2.2. Chính sách về thuế 69 3.4.3. Đối với UBCK Nhà nước 69 3.4.3.1. Đưa ra lộ trình quản lý cho vấn đề quản lý giao dịch trực tuyến 69 3.4.3.2. Tổ chức các lớp đào tạo về giao dịch trực tuyến 70 3.4.3.3. Phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết cho công chúng đầu tư 70 3.4.3.4. Tăng cường công tác quản lý và giám sát các CTCK 71 3.4.3.5. Đưa ra một khung chuẩn mực chung về phần mềm giao dịch trực tuyến đối với các CTCK 71 3.4.4. Đối với Hiệp hội chứng khoán 71 KẾT LUẬN 73 PHỤ LỤC 74 thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY