Phát hành và thanh toán thẻ tại Vietcombank

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Chương I: Lý luận chung về thẻ thanh toán 4 I. Tổng quan về thẻ thanh toán 4 1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của thẻ thanh toán 4 1.2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân loại thẻ 5 1.3. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ 9 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát hành và thanh toán thẻ 14 1.5. Một số tiện ích của thẻ thanh toán 17 1.6. Một số rủi ro trong phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ 19 II. Kinh nghiệm và xu thế phát triển của công tác phát hành, xử dụng và thanh toán thẻ trên thế giới 21 2.1. Kinh nghiệm của tổ chức thẻ American Express 21 2.2. Xu thế phát triển thẻ tín dụng tại một số khu vực trên thế giới 23 2.3. Triển vọng phát triển của công nghệ thẻ ở Việt Nam 25 Chương II: Thực trạng của công tác phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 28 I. Tính tất yếu của việc ứng dụng công nghệ thẻ ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 28 II. Thực trạng của công tác phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 30 2.1. Công tác phát hành thẻ ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 30 2.2. Công tác thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 44 III. Một số hạn chế, khó khăn cần giải quyết trong công tác phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 56 3.1. Đối tượng sử dụng thẻ còn hạn chế 57 3.2. Môi trường thanh toán thẻ nhỏ 58 3.3. Công nghệ thẻ chưa đáp ứng được yêu cầu 59 3.4. Rủi ro phát sinh trong phát hành và thanh toán thẻ 60 Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 62 I. Định hướng phát triển hoạt động phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 62 1.1. Định hướng phát triển thẻ thanh toán trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 62 1.2. Định hướng phát triển của NHNT trong hoạt động phát hành và thanh toán thẻ 63 II. Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 66 2.1. Giải pháp cho việc phát hành thẻ tại Vietcombank 66 2.2. Giải pháp cho việc thanh toán thẻ tại Vietcombank 75 2.3. Phòng chống rủi ro trong phát hành và thanh toán thẻ 81 III. Một số kiến nghị 85 3.1. Dành một số ưu tiên đối với những hoạt động liên quan đến thẻ 85 3.2. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm về thẻ 86 3.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 86 3.4. Ngân hàng Nhà nước cần tạo tiền đề về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ. 87 3.5. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ 87 3.6. Nâng cao ý thức và trình độ của người dân 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY