Phản ứng oxi hóa – khử trong công nghệ môi trường

MỤC LỤC 1. KHÁI NIỆM VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ . 1 2. CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ . 3 2.1. Nguyên tắc chung3 2.2. Phương pháp cân bằng electron3 2.3. Phương pháp electron - ion5 2.3. 1. Cân bằng phản ứng oxi hóa - khử trong môi trường axit5 Việc cân bằng hệ số tỉ lượng của các chất phản ứng dựa vào phương trình ion cho kết quả như sau:7 2.3. 2. Cân bằng phản ứng oxi hóa –khử trong môi trường bazơ7 Từ đây khi cân bằng hệ số tỉ lượng các chất có mặt trong phản ứng chúng ta được:8 2.3. 3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử trong môi trường trung tính8 3. THẾ ĐIỆN CỰC VÀ PHƯƠNG TRINH NERNST10 3.1. Khái niệm về thế điện cực10 3.2. Phương trình Nernst10 4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG OXI HÓA KHỬ . 16 4.1. Ảnh hưởng của pH lên cân bằng oxi hóa khử16 4.1.1. 1. Tác dụng của OH- đối với Mn+16 4.1.1. 2. Tác dụng của ion H+ trên anion của đôi oxi hóa khử17 4.1. 2. Ảnh hưởng của chất tạo phức20 4.1. 3. Ảnh hưởng của phản ứng kết tủa22 5. ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG24 5.1. Xử lý các hợp chất của Fe24 5.2. Xử lý các hợp chất của Mn25 5.3. Xử lý Crom26 5.4. Xử lý xyanua28 5.4. 1. Oxi hóa bằng hypoclorit28 5.4. 2. Phản ứng bằng clo lỏng29 5.4. 3. Oxi hóa bằng dioxit clo 30 5.4. 4. Oxi hóa bằng ozon31 5.5. Oxi hóa các chất hữu cơ độc31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY