Phân tích và đánh giá thực trạng lao động và việc làm của nông hộ trên các cụm dân cư vượt lũ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA NÔNG HỘ TRÊN CÁC CỤM DÂN CƯ VƯỢT LŨ HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU .1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1. Mục tiêu tổng quát 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2 1.3. Các câu hỏi nghiên cứu 2 1.4. Đối tượng nghiên cứu 3 1.5 . Phạm vi nghiên cứu . 3 CHƯƠNG 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình bố trí các hộ nghèo vào ở trên CDC . 4 2.2. Thực trạng đời sống người dân trên CDC 6 2.3. Thực trạng sinh kế của người dân trên CDC 9 CHƯƠNG 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .13 3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13 3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.2.1. Phương pháp luận . 14 3.2.1.1. Khái niệm 14 3.2.1.2. Khung lý thuyết trong tiếp cận nghiên cứu . 16 3.2.1.2.1. Khung sinh kế bền vững 16 3.2.1.2.2. Các nguồn vốn sinh kế 17 3.2.1.2.3. Phương pháp đánh giá nông thôn với sự tham gia người dân (PRA) 18 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 20 3.2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 19 3.2.2.2. Địa điểm nghiên cứu . 20 3.2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 26 3.2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu . 27 3.2.2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả . 27 3.2 2.4.2. Phân tích khung sinh kế bền vững 27 3.2.2.4.3. Phương pháp SWOT . 28 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .29 4.1 Tình hình chung của các hộ trong mô hình điều tra . 29 4.1.1. Thông tin tổng quan về nông hộ .29 4.1.1.1. Thông tin đối tượng điều tra 29 4.1.1.2. Đặc điểm của các thành viên trong nông hộ .30 4.1.1.3. Tài sản của nông hộ . 31 4.1.2. Thông tin về CDC . 36 4.1.2.1 Tình hình xét duyệt vào ở trên các CDC . 36 4.1.2.2. CSHT trên CDC . 37 4.1.2.3. Quan điểm lãnh đạo địa phương về xây dựng CDC 40 4.2. Tình hình dân cư và đời sống người dân trên CDC 44 4.2.1. Kinh tế 44 4.2.2. Xã hội . 49 4.2.3. Môi trường sống trên CDC . 52 4.3. Thực trạng về lao động và việc làm của nông hộ 56 4.3.1. Thực trạng về lao động và việc làm trên CDC . 56 4.3.2. Phân tích SWOT về lao động và việc làm của người dân trên CDC 64 4.3.3. Phân tích các mối liên hệ ảnh hưởng đến việc làm của nông hộ 67 4.3.4. Quan điểm của lãnh đạo về việc làm và biện pháp giải quyết việc làm 70 4.3.4.1. Quan điểm lãnh đạo địa phương về việc làm 70 4.3.4.2. Quan điểm lãnh đạo địa phương về giải quyết việc làm cho nông hộ . 71 4.4. Phân tích sự chuyển biến các nguồn vốn của nông hộ 72 4.4.1 Vốn con người . 72 4.4.2. Vốn tài chính 73 4.4.3. Vốn xã hội 75 4.4.4. Vốn tự nhiên . 76 4.4.5. Vốn vật lý . 78 4.5. Kiến nghị về việc làm của nông hộ 81 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .84 5.1. Kết luận . 84 5.2. Đề nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY