Phân tích và đánh giá tác động nguồn nước thải của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc đến môi trường tại địa bàn Bắc Giang

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề “ Phân tích và đánh giá tác động nguồn nước thải của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc đến môi trường tại địa bàn Bắc Giang” 2. Mục tiêu của đề tài 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn * Ý nghĩa khoa học * Ý nghĩa thực tiễn . CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1. Vai trò của nước đối với đời sống 1.1. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu nước 1.1.1. Nước trên thế giới 1.1.2. Trên lãnh thổ Việt Nam 1.1.3. Tài nguyên nước Việt Nam và hướng sử dụng hiệu quả nguồn nước: 1.2. Nước thải và các phương pháp xử lý nước thải 1.2.1. Định nghĩa nước thải 1.2.2. Các phương pháp xử lý nước thải 1.3. Tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt trên thế giới và Việt Nam 1.3.1. tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt trên thế giới 1.3.2 Tình hình thu gom và xử lý nước thải đô thị và nước thải sinh hoạt ở Việt Nam CHƯƠNG II: VẬT LIỆU – NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu nghiên cứu 2.2. Nội dung nghiên cứu 2.2.1. Khái quát về công ty TNHH một thành viên phân đạm và hóa chất Hà Bắc 2.2.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.2.1.2. Điều kiện tự nhiên 2.2.2. Hiện trạng và các thành phần môi trường nước 2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 2.4. Phương pháp nghiên cứu 2.4.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 2.4.2. Thu thập số liệu từ các xưởng của nhà máy 2.4.3. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 2.4.4. Phương pháp bảo toàn khối lượng các chất ô nhiễm . CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1. Đánh giá hiện trạng các công trình xủ lý nước thải 3.1.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước a. Hệ thống xử lý nước thải của xưởng Nhiệt b. Nước làm mát thiết bị công đoạn tinh chế khí thải c. Hệ thống xử lý nước thải khu hóa d. Nước trao đổi nhiệt tuabin máy phát điện e. Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 3.1.2. Mô tả công trình xả nước thải 3.2. Kết quả phân tích nước thải trước khi thải ra sông Thương 3.4. Đánh giá tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh 3.5. Tác động đến chế độ thủy văn dòng chảy 3.6. Đánh giá các tác động tổng hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY