Phân tích thực tế về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu thuỷ sản

MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN 1 1. Khái niệm chung về quản lý Nhà nước về xuất khẩu thủy sản 1 1.1. Khái niệm quản lý Nhà nứớc: 1 1.2. Các yếu tố cấu thành cảu quản lý nhà nước 1 1.2.1. Chủ thể quản lý Nhà nước: 1 1.2.2. Các đối tượng của quản lý Nhà nước: 2 1.2.3. Các công cụ chủ yếu của Chính phủ: 2 1.2.4. Các công cụ để thực hiện quản lý nhà nước: 2 2. Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước ngành thủy sản: 3 2.1. Về chức năng: 3 2.2. Về nhiệm vụ và quyền hạn: 3 2.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản: 7 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý Nhà nứoc ngành thủy sản 9 3.1. Phạm vi nguồn lực mặt nứơc trải rộng tạo ra sự phức tạp đối với công tác quản lý nhà nước ngành thủy sản: 9 3.2. Tính đa dạng về các nguồn thủy sản(nhiều giống, nhiều chủng loài thủy sản với tính sinh học và yêu cầu về điều kiện sống khác nhau) 9 3.3. Hoạt động kinh tế thủy sản vừa mang tính tạo nguồn lợi( nuôi trồng) vừa mang tính khai thác (đánh bắt). Yếu tố này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải rất cụ thể, chi tiết đối với từng lọai họat động. 10 3.4. Lao động ngành thủy sản phần lớn là bộ phận dân cư nghèo, kiến thức và hiểu biết kỹ thuật nuôi trồng cũng như đánh bắt hạn chế, do đó Nhà nước phải có trách nhiệm đào tạo, tập huấn những kiến thức cơ bản cho họ. 10 4. Mục tiêu và nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về xuất khẩu thủy sản: 11 4.1. Mục tiêu của quản lý nhà nước về xuất khẩu thủy sản: 11 4.2. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về xuất khẩu thủy sản: 12 4.2.1. Thực hiện phân vùng qui hoạch nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực ngành thủy sản theo khả năng về điều kiện tự nhiên, sinh thái: 12 4.2.2. Đề ra và thực hiện các biện pháp bảo vệ, duy trì và tái tạo các nguồn lợi thủy sản, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành thủy sản: 12 4.2.3. Thực hiện kiểm tra các họat động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của những người sống và họat động trong nghề thủy sản: 13 4.2.4. Tạo dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thủy sản: 13 Chương II: phân tích thực tế về quản lý nhà nước đối với xuất khẩu thuỷ sản 15 1. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản. 15 2. Thực trạng quản lý nhà nước về xuất khẩu thủy sản: 27 2.1. Tổ chức phát triểncác dịch vụ thiết yếu cho ngành thủy sản: 27 2.1.1. Hệ thống sản xuất giống thủy sản nước ngọt: 27 2.1.2. Hệ thống sản xuất giống thủy sản nước lợ: 28 2.1.3. Hệ thống sản xuất và cung ứng thức ăn: 28 2.1.4. Hệ thống dịch vụ khuyến ngư: 28 2.1.5. Hệ thống dịch vụ về vốn cho phát triển thủy sản: 29 2.2. Xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển ngành thủy sản phục vụ cho công tác quản lí nhà nước. 29 2.2.1.Các quan điểm cơ bản xây dựng chiến lược và qui hoạch phát triển thủy sản: 29 2.2.2. Các mục tiêu chiến lược: 30 2.2.3. Các định hướng quy hoạch phát triển: 30 2.2.4. Các định hướng hành động triển khai thực hiện quy hoạch: 31 3. Những kết quả đạt được và vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. 41 Chương III: Đề xuất phương hướng hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với xuất khẩu thuỷ sản. 44 1. Về chính sách thuế. 44 2. Về chính sách tín dụng. 46 3. Chính sách huy động và phân bổ vốn đối với sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản. 50 4. Các chính sách khác. 53 Danh mục các bảng biểu Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam 15 Bảng 2. Cơ cấu kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản theo mặt hàng chủ yếu. 18 Bảng 3. Cơ cấu thị trường xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam. 20 Bảng 4. Tỷ trọng nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của một số thị trường chính 21 NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY