Ôn thi quản lý hành chính nhà nước

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG VỤ VÀ CÔNG CHỨC. A. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN Việt nam 1. Nguyên tắc nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà n ước, quản lý xã hội. Nội dung của nguyên tắc: Công dân có quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu dân ý. Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất, vào hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan đại diện địa phương. Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào trong bộ máy nhà nước. Công dân thực hiện quyền giám sát đối với các hoạt động của các cơ quan nhà nước. 2. Nguyên tắc Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam a. Cơ sở của nguyên tắc: Vấn đề đảng chính trị lãnh đạo nhà nước là một vấn đề có tính quy luật và tính phổ biến Nhà nước ta hoạt động trong môi trường nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền Lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội là sứ mạng của Đảng CSVN Sự thống nhất về mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động của Đảng và Nhà nước Được sự lựa chọn của nhân dân và sự thừa nhận của pháp luật b. Nội dung Đảng CSVN lãnh đạo Nhà nước CHXHCNVN: Đảng lãnh đạo về chính trị: Đảng xác định đường lối, chủ trương, xác định những nhiệm vụ chiến lược để từ đó Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật, chính sách và tổ chức thực hiện pháp luật và chính sách đó. Đảng lãnh đạo về tổ chức, nhân sự: Đảng đưa ra những yêu cầu, những định hướng về công tác cán bộ, để từ đó Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, Đảng giới thiệu đảng viên và cả những người ngoài Đảng để Nhà nước sắp xếp, bố trí công việc,đặc biệt là trong lĩnh vực đề bạt và bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo. Đảng giới thiệu nhân sự để nhân dân bầu vào các cơ quan nhà nước. Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng: Đảng thường xuyên tổ chức gáio dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và người ngoài đảng nhằm nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị Đảng cũng thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của xã hội, của quần chúng để có những biện pháp giáo dục thích hợp. Đảng lãnh đạo thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY