Ô nhiễm không khí từ quá trình đốt nhiên liệu và biện pháp xử lí

MỤC LỤC DANH BẢNG BIỂU MỤC 4 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 5 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5 1.2. MỤC TIÊU 5 1.3. PHẠM VI. 5 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH ĐỐT. 6 2.1. ĐỊNH NGHĨA NHIÊN LIỆU 6 2.2. PHÂN LOẠI NHIÊN LIỆU 6 2.2.1. Nhiên liệu lỏng: 6 2.2.2. Nhiên liệu rắn: 8 2.2.3. Nhiên liệu dạng khí: 9 2.2.4. Nhiên liệu sinh học: 9 2.3. THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU 10 CHƯƠNG 3 : Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ DO QUÁ TRÌNH ĐỐT NHIÊN LIỆU. 13 3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC CHẤT GÂY Ô NHIỄM CHÍNH 13 3.1.1.Cacbon monoxit: 13 3.1.2.Các nitơ oxit (NOx): 14 3.1.3. Lưu huỳnh oxit (SOx): 16 3.1.4. Cacbondioxit (CO2): 18 3.2. TẢI LƯỢNG Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH ĐỐT 18 3.2.1. Tải lượng ô nhiễm trong quá trình đốt nhiên liệu của các phương tiện vận chuyển: 18 3.2.2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt công nghiệp. 20 3.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM Ô NHIỄM . 21 3.3.1. Nguyên tắc của các quá trình xử lý khí độc hại: 21 3.3.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp thụ: 22 3.3.3. Cơ sở lý thuyết của phương pháp hấp phụ: 24 3.3.4. Các phương pháp xử lý SO2: 25 3.3.5. Các phương pháp xử lý NOx: 28 3.3.5. Nhiệt 29 3.3.6. Phương pháp xử lý CO: 31 CHƯƠNG 4 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 33 4.1. KẾT LUẬN 33 4.2. KIẾN NGHỊ. 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 DANH BẢNG BIỂU MỤCBảng 2.2.1. Các thông số kỹ thuật của dầu Diesel 8 Bảng 2.3.1. Thành phần nhiên liệu, % KL 12 Bảng 2.3.2. Thành phần nhiên liệu theo mol 13 Bảng 3.2.1: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển sử dụng dầu diesel 19 Bảng 3.2.2. Tải lượng bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển. 20 Bảng 3.2.4.Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt công nghiệp; 21 Bảng 3.2.5 : Hệ số ô nhiễm đốt vôi lò gạch(kg/tấn sản phẩm): 22 CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU1.1. ĐẶT VẤN ĐỀNhiên liệu là một phần không thể thiếu trong hoạt động sống.Đặc biệt, nó đóng một vai trò quan trọng trong công nghiệp, giao thông vận tải của các quốc gia trên thế giới, nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản xuất nhằm tạo ra của cải cải, phục vụ lợi ích cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực. Vì vậy, vấn đề nhiên liệu luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt về khâu đầu vào ( đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất, vận chuyển ), và khâu đầu ra ( tình trạng ô nhiễm không khí trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất ).Từ đó, vấn đề bảo vệ môi trường không khí được quan tâm. Do vậy, việc nghiên cứu ô nhiễm không khí từ các quá trình đốt nhiên liệu và các biện pháp xử lí là một vấn đề mang tính cấp thiết và thực tế. 1.2. MỤC TIÊUTìm hiểu các loại nhiên liệu tham gia trong quá trình đốt. Các loại khí sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu. Đề xuât các biện pháp xử lí nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí do các quá trình đốt gây ra. 1.3. PHẠM VICác kết quả thu thập chủ yếu là trên mạng và sách chuyên đề về ô nhiễm không khí Các dữ liệu về các loại nhiên liệu tham gia các quá trình đốt. Chỉ tìm một số loại khí đặc trưng trong quá trình đốt. Tìm hiểu các biện pháp xử lí tiêu biểu. Thời gian thực hiện từ 26/02/2009- 10/03/2009. 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨUTìm hiểu các loại nhiên liệu về: Định nghĩa, phân loại và thành phần. Tìm hiểu các quá trình hình thành các chất ô nhiễm, tải lượng ô nhiễm. Đề xuất các biện pháp xử lí, giảm thiểu ô nhiễm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY