Luận Văn Nông - Lâm - Ngư

Luận văn Ứng dụng thiết bn laser để xây dựng hệ thống biểu điều tra đánh giá tài nguyên rừng tự nhiên tại huyện kon plông, tỉnh kontum

Luận văn Ứng dụng thiết bn laser để xây dựng hệ thống biểu điều tra đánh giá tài nguyên rừng tự nhiên tại huyện kon plông, tỉnh kontum


Mục lục 1 Đặt vấn đề . 1 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 2 2.1 Các thiết bị, phương tiện để điều tra cây rừng: 2 2.2 Các phương pháp lập biểu hình số, thể tích, hình cao cây rừng . 5 3 Đối tượng nghiên cứu . 9 3.1 Đối tượng nghiên cứu cụ thể . 9 3.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 9 4 Mục tiêu ...


Độ phì, quản lý và nâng cao độ phì nhiêu của đất

Độ phì, quản lý và nâng cao độ phì nhiêu của đất


Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Trong sản xuất nông nghiệp đất vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu sản xuất không thể thay thế được. Do vậy, lĩnh vực đánh giá tài nguyên đất rất được quan tâm nhằm đề ra các giải pháp sử dụng đ ...


Luận văn Ứng dụng công nghệ gis trong điều chế rưng-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông

Luận văn Ứng dụng công nghệ gis trong điều chế rưng-Thử nghiệm tại khu rừng tự nhiên huyện Tuy Đức, tỉnh Dăk Nông


MỤC LỤC 1 Đặt vấn đề . 7 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 9 2.1 Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý (GIS) . 9 2.2 Định nghĩa về điều chế rừng 10 2.3 Tình hình nghiên cứu và ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên - môi trường trên thế giới 10 2.4 Thảo luận về vấn đề nghiên cứu 15 3 Đối tượng ...


Luận văn Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở đnnh giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Luận văn Xác định lượng CO2 hấp thụ của rừng thường xanh làm cơ sở đnnh giá dịch vụ môi trường tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông


Mục lục 1 Đặt vấn đề 1 2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 4 2.1 Thế giới . 4 2.2 Trong nước 12 2.3 Thảo luận về tổng quan nghiên cứu 14 3 Đặc điểm khu vực nghiên cứu . 15 3.1 Điều kiện tự nhiên: 15 3.1.1 Vị trí địa lý - Ranh giới tự nhiên: 15 3.1.2 Khí hậu - Thuỷ văn: . 15 3.1.3 Địa hình 16 ...


Kinh tế nông nghiệp Việt Nam  sản xuất và xuất khẩu gạo ở Việt Nam

Kinh tế nông nghiệp Việt Nam sản xuất và xuất khẩu gạo ở Việt Nam


Lúa là cây trồng chính, là nguồn thu nhập chính của trên 10 triệu hộ nông dân cả nước. Trong 20 năm đổi mới, sản xuất lúa tăng trưởng liên tục cả diện tích, năng suất và sản lượng. Năm 1986, diện tích gieo trồng lúa chỉ có 5,7 triệu héc-ta, năng suất bình quân 28,1 tạ/héc-ta/vụ và sản lượng 16,87 tr ...


Các biện pháp xử lý phân trong chăn nuôi heo an toàn sinh học

Các biện pháp xử lý phân trong chăn nuôi heo an toàn sinh học


Ngoài sựthay đổi nhiệt độtheo thời gian, nhiệt độcòn thay đổi theo từng vùng trong mẻ ủvà sựkhác biệt này có ý nghĩa thống kê (P<0,05) , qua bảng 4.2 ta thấy nhiệt độ điểm trong ởmỗi thời điểm đo cao hơn nhiệt độ điểm ngoài, nhiệt độ điểm trong trung bình là 45,73 C, điểm ngoài là 43,28 C , s ...


Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)

Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)


Lấy mẫu bệnh phẩm: Cơ, mang, chân bơi, gan tụy của mẫu tôm được phân nhỏ, nghiền trong ống nghiệm chứa 2ml dung dịch nước muối sinh lý. Dùng que cấy vô trùng, lấy bệnh phẩm vạch trên đĩa thạch TCBS một số đường để được vùng 1. Hơ nóng đỏ que cấy trên ngọn lửa đèn cồn. Để nguội bằng cách ấn dần que c ...


Đề tài Nấm mốc penicilium

Đề tài Nấm mốc penicilium


LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm gần đây với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, quá trình định danh cho nhiều loài vi sinh vật cũng như dễ dàng hơn với thiết bị hiện đại hơn. Nhiểu loại vi sinh có lợi, hại đều được biết đến rõ ràng hơn. Trong những năm vi sinh học phát triển một loài sinh độc tố nhưng c ...


Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa

Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa


Quan hÖ kinh tÕ gi÷a Trung Quèc vµ Nga trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 90 cã sù ph¸t triÓn ch­a tõng thÊy trong lÞch sö quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai bªn riªng n¨m 1995 hai bªn ®• kü trªn 40 hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt. Trung Quèc ®• ký trªn 40 hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt Trung Quèc ®• trë thµnh b¹n ...


Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002

Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002


Nếu trả lời dòng nhắc ban đầu bằng ?, AutoCAD sẽ cho phép liệt kê một hoặc nhiều khối đãcó. Khi đó sẽ có dòng nhắc Block (s) name to list <*>: (nhập tên một hoặc nhiều khối, hoặc Enter để yêu cầu liệt kê tất cả các khối đãđ-ợc định nghĩa trong bản vẽ hiện hành).


Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản trong Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ

Phương hướng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản trong Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trường Mỹ


Mỹ có hệ thống luật pháp chặt chẽ, chi tiết và phức tạp hàng đầu thế giới. Luật pháp được xem là một vũ khí thương mại lợi hại của Mỹ. Người ta nói rằng có hiểu biết về luật pháp xem như bạn đã đặt được một chân vào thị trường Mỹ. Đứng trên góc độ xâm nhập của các doanh nghiệp vào thị trường Mỹ, hệ ...


Trạm bơm cấp 2

Trạm bơm cấp 2


Công suất thiết kế: 70 000 (m3/ng) Cao trình mặt đất: 24 (m) Cao trình mực nước ngầm: 22 (m) Mực nước thấp nhất trong bể chứa nước sạch: 21 (m) Hệ số dùng nước không điều hoà: Kh =1,35 Hệ thống cấp nước có đài ở đầu mạng lưới Số giờ làm việc trong ngày: 24 giờ Cao trình mặt đất tại điểm tiếp ...


Tiểu luận Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam

Tiểu luận Phân tích vai trò của nông nghiệp đối với phát triển kinh tế Việt Nam


Bước vào thời kỳ đổi mới, thành tựu nổi bật nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam là được thế giới đánh giá cao về khả năng sản xuất khẩu lương thực. Sau khi chiến tranh kết thúc (1975), Việt Nam lâm vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng, nhưng trong khoảng từ năm 1989 đến nay, nông nghiệp Việt ...


Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hoàn cảnh đến sinh trưởng của quả thảo tại tỉnh Lào Cai

Luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hoàn cảnh đến sinh trưởng của quả thảo tại tỉnh Lào Cai


Khí hậu có khác nhau đáng kể ngay trong khu vực nghiên cứu. Gió phổ biến trong năm đ-ợc thổi từ tây sang đông. Gió tây nam thổi từ tháng 3 đến tháng 10, gió tây bắc thổi từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.Trên những đỉnh cao mây che phủ hầu hết các ngày trong năm. Mây cũng có thể lan xuống các s- ...


Khảo sát nguồn lợi tôm ở Đồng Bằng Sông Cừu Long

Khảo sát nguồn lợi tôm ở Đồng Bằng Sông Cừu Long


II- VAÄ T LIEÄ U VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂ N CÖÙU. 1- Nguoàn maã u : + Maã u toâ m nöôùc ngoï t (Caridea) : thu ôû hieä n tröôøng baèng caùc ngö cuï ñaùnh baét, chuû yeáu doï c theo tuyeán soâ ng Tieàn vaø soâ ng Haä u (töø naêm 1985-1997), goàm 3 khu vöï c ñaë c tröng cho caùc loaï i hình thuûy ...


Khảo sát sự biến động của cua giống và tình hình khai thác giống cua ở vùng ven biển

Khảo sát sự biến động của cua giống và tình hình khai thác giống cua ở vùng ven biển


Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu được tiến hành trong thời gian một năm từ 1998-1999 tại khu vực Rạch Chèo thuộc tỉnh Cà Mau. Đây là khu vực gần cửa sông Bảy Háp, một trong những sông lớn của Cà Mau đổ ra biển Tây. Khu vực này có bãi bùn rộng và dài ven bờ sông và là nơi khai thác cua giống chủ yế ...


Những vấn đề về kỹ thuật trong sản xuất tôm biển

Những vấn đề về kỹ thuật trong sản xuất tôm biển


Triển khai nhanh các qui trình sản xuất tôm giống mới (nước trong tuần hoàn) z Đầu tư đểxúc tiến nội địa hoátôm súbốmẹ Ưchủ cung cấp tôm mẹ, kiểm soát dịch bệnh, cải thiện di truyền tôm; bảo vệnguồn lợi tôm mẹtựnhiên z Nghiên cứu vàứng dụng sản xuất giống những loài mới, tôm nương, tôm đất ...


Nghiên cứu sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước xanh cải tiến

Nghiên cứu sản xuất giống tôm càng xanh theo mô hình nước xanh cải tiến


Các thí nghiệm và kết quả nghiên cứu 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của các loài thức ăn khác nhau lên ấu trùng tốm càng xanh với môi trường nuôi 2. Nghiên cứu chế độ ăn khác nhau trong ương nuôi ấu trùng tôm càng xanh 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các mật độ ương khác nhau lên sự phát triển và tỷ lệ sống 4 ...


Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố môi trường ở các hộ gia đình chăn nuôi lợn qui mô nhỏ tại xã Kha Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố môi trường ở các hộ gia đình chăn nuôi lợn qui mô nhỏ tại xã Kha Sơn - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên


ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam là một nước có tỷ lệ phát triển nông nghiệp chiếm tới 80%. Từ việc chủ yếu là nghề trồng cây lương thực trước đây, ngày nay việc gia tăng sản lượng thực phẩm từ chăn nuôi gia súc trong nông nghiệp cũng đã đem lại những bước tiến mới trong nông nghiệp. Nó đã đem lại hiệu quả kinh ...


Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh Bắc Kạn

Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật tăng năng suất khoai tây trên đất ruộng một vụ lúa tại tỉnh Bắc Kạn


MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cây khoai tây (Solanum Tuberosum.L) là cây lương thực của nhiều nước châu Âu và ở một số nước khoai tây là cây lương thực chủ yếu (Đường Hồng Dật, 2005)[7]. Củ khoai tây chứa 20% lượng chất khô trong đó có 80 - 85% là tinh bột, 3 - 5% là protein và một số vi ...