Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 ngân hàng Công Thương Việt Nam

Nghiệp vụ cho vay tại SGD 1 NH Công Thương VN MỤC LỤC Mở đầu 1 CHƯƠNG I - HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY. 4 I - HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NHTM. 4 1. Khái niệm, vai trò hoạt động cho vay của các NHTM 4 1.1. Khái niệm 4 1.2. Vai trò 2. Phân loại các khoản cho vay 8 2.1. Theo thời hạn cho vay 8 2.2. Theo lĩnh vực đầu tư 8 2.3. Theo mức độ đảm bảo. 9 2.4. Theo phương pháp hoàn trả 10 2.5. Theo thành phần kinh tế 10 3. Nội dung chủ yếu trong hoạt động cho vay của các NHTM 11 3.1 Tìm kiếm và thẩm định 11 3.2. Giải ngân, quản lý món vay và thu nợ. 16 3.3. Thanh lý hợp đồng tín dụng và lưu giữ hồ sơ khách hàng. 17 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô cho vay của một NHTM. 17 II - TỔNG CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM ĐỐI VỚI CÁC TỔNG CÔNG TY. 19 1. Tổng Công ty - mô hình DNNN mới ở Việt Nam 19 1.1. Hoàn cảnh ra đời của cácTổng Công ty ở nước ta. 19 1.2. Địa vị pháp lý và tổ chức một Tổng Công ty. 22 1.3. Chế độ tài chính Tổng Công ty 23 2.Hoạt động cho vay các Tổng Công ty của một NHTM. 25 2.1. Các đặc điểm của khách hàng có ảnh hưởng tới hoạt động cho vay các Tổng Công ty. 25 2.2. Vai trò hoạt động cho vay các Tổng Công ty của các ngân hàng. 26 CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY TẠI SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM. 29 I - KHÁI QUÁT VỀ SỞ GIAO DỊCH I - NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 29 1. Sự ra đời và phát triển của Sở giao dịch 29 1.1. Sự ra đời của Sở giao dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam 29 1.2. Về cơ cấu tổ chức, điều hành và các hoạt động cơ bản của Sở giao dịch. 30 1.3. Các đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới hoạt động của Sở giao dịch nói chung, hoạt động cho vay nói riêng. 31 2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch. 32 2.1. Huy động vốn 32 2.2. Tình hình sử dụng vốn. 35 2.3 Hoạt động kinh doanh đối ngoại và thanh toán 39 II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ MỞ RỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY TẠI SỞ GIAO DỊCH. 40 1. Kết quả thu được. 40 2. Các hoạt động nghiệp vụ 43 2.1. Tìm kiếm, thẩm định và quyết định cho vay. 43 2.2. Giải ngân quản lý, kiểm soát món vay và thu nợ. 49 3. Các biện pháp Sở giao dịch đã áp dụng nhằm mở rộng cho vay các Tổng Công ty. 50 CHƯƠNG III - GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY TẠI SỞ GIAO DỊCH 52 I - ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH TRONG THỜI GIAN TỚI VỚI VẤN ĐỀ MỞ RỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY. 52 1. Định hướng, mục tiêu của Sở giao dịch trong thời gian tới. 52 1.1. Về huy động vốn. 52 1.2. Về sử dụng vốn. 52 1.3. Về kinh doanh đối ngoại và thanh toán. 53 2. Vấn đề mở rộng cho vay các Tổng Công ty. 53 II. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY CÁC TỔNG CÔNG TY 55 1. Thực hiện chiến lược khách hàng hướng vào Tổng công ty 55 1.1 Đề ra phương hướng thực hiện chiến lược khách hàng của Ngân hàng công thương phù hợp với điều kiện của Sở giao dịch 55 1.2 Tăng cường các mối quan hệ với các Tổng công ty 56 2. Chủ động tiếp cận các phương án, dự án của các Tổng Công ty để cho vay. 59 3. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và kiểm soát khoản vay. 60 4. Đảm bảo nguồn huy động đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các Tổng Công ty. 62 5. Giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa Sở giao dịch với các cơ quan, tổ chức. 63 5.1. Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam và các chi nhánh Ngân hàng Công thương bạn. 63 5.2. Đối với các ngân hàng khác trên địa bàn. 64 5.3. Đối với các cơ quan chức năng. 65 III - KIẾN NGHỊ. 66 1. Đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam. 66 2. Đối với NHNN Việt Nam 67 3. Về phía Chính phủ. 67 Kết luận 69 Tài liệu tham khảo 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY