Nghiên cứu thiết kế hệ thốngxử lý nước thải sinh hoạt cho khu dân cư tân quy đông – quận 7 (lưu lượng 1200 m3/ngày đêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.s Lâm Vĩnh Sơn - XI - SVTH: Nguyễn Công Hanh MỤC LỤC Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh sách bảng Danh sách hình Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài 1 1.2. Giới hạn đề tài 1 1.3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 2 1.4. Mục tiêu đề tài 2 1.5. Nội dung nghiên cứu 2 1.6. Phương pháp nghiên cứu 2 1.6.1. Phương pháp luận 2 1.6.2. Phương pháp cụ thể 2 Chương II: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1. Nước thải sinh hoạt 4 2.1.1. Nguồn gốc 4 2.1.2. Thành phần tính chất nước thải 5 2.2. Các phương pháp xử lý nước thải 7 2.2.1. Phương pháp xử lý lý học 8 2.2.1.1. Thiết bị chắn rác 8 2.2.1.2. Thiết bị nghiền rác 9 2.2.1.3. Bể điều hòa 9 2.2.1.4. Bể lắng cát 9 2.2.1.5. Bể lắng 10 2.2.1.6. Lọc 11 2.2.1.7. Tuyển nổi 11 2.2.2. Phương pháp xử lý hóa lý 12 2.2.3. Phương pháp xử lý sinh học 13 2.2.3.1. Công trình xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên 14 a. Cánh đồng tưới và bãi lọc 14 b. Hồ sinh học 14 2.2.3.2. Công trình xử lý sinh học trong điều kiện nhân tạo 15 a. Bể lọc sinh học (bể Biôphin) 15 b. Bể Aeroten 16 2.2.4. Phương pháp xử lý cặn 16 2.2.5. Các phương pháp khử trùng 17 2.3. Một số công nghệ xử lý nước thải của các đô thị tại Việt Nam 18 2.3.1. Hệ thống xử lý nước thải Can Thơ 18 2.3.2. Hệ thống xử lý nước thải Sóc Trăng 19 2.3.3. Hệ thống xử lý nước thải Kênh 19 3.4.4. Hệ thống xử lý nước thải Thủ Dầu Một 20 2.3.5. Hệ thống xử lý nước thải Thang Long – Vân Trì 20 Chương 3: HIỆN TRẠNG NƯỚC THẢI KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG - QUẬN 7 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ 3.1. Tổng quan về quận 7 21 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 21 3.1.1.1. Vị trí địa lý 21 3.1.1.2. Tổ chức hành chánh 22 3.1.1.3. Các đặc điểm tự nhiên 22 a. Địa hình và thổ nhưỡng 22 b. Đặc điểm địa chất 23 c. Nguồn nước và thủy văn 23 d. Thời tiết, khí hậu 23 e. Các tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa 24 3.1.1.4. Đặc điểm dân số - phân bố dân cư 24 a. Dân số 24 b. Phân bố dân cư 25 3.1.2. Thực trạng kinh tế xã hội 25 3.1.2.1. Kinh tế 25 3.1.2.2. Xã hội 26 a. Giáo dục – đào tạo 26 b. Văn hóa – Thể dục thể thao 26 3.1.3. Hiện trạng môi trường 27 a. Cấp nước 27 b. Thoát nước 27 c. Khí thải 27 3.1.4. Các giải pháp 28 3.2. Tổng quan về khu dân cư Tân Quy Đông – Quận 7 29 3.2.1. Vị trí địa lý 29 3.2.2. Diện tích và dân số 29 3.2.3. Hiện trạng môi trường 29 3.3. Các phương án xử lý nước thải 30 3.3.1. Xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt 30 3.3.2. Nghiên cứu phương pháp pha loãng tăng cường khả năng tự làm sạch ô nhiễm hữu cơ bằng rạch Thày Tiêu 31 3.3.3. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cho khu dân cư 32 3.3.3.1. Phương án 1 32 3.3.3.2. Phương án 2 34 Chương 4: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG – QUẬN 7 BẰNG BÙN HOẠT TÍNH VÀ LỌC SINH HỌC CÓ VẬT LIỆU BÁM DÍNH NGẬP TRONG NƯỚC 4.1. Mô hình bùn hoạt tính 35 4.1.1. Mục đích 35 4.1.2. Mô tả mô hình 35 4.1.3. Phương pháp thực hiện 36 4.1.3.1. Thí nghiệm 1 36 4.1.3.2. Thí nghiệm 2 36 4.1.3.3. Thí nghiệm 3 36 4.1.3.4. Thí nghiệm 4 37 4.1.4. Kết quả chạy mô hình thí nghiệm bùn hoạt tính 38 4.1.4.1. Giai đoạn chạy thích nghi 38 4.1.4.2. Giai đoạn chạy tĩnh 39 a. Tải trọng 24h 39 b. Tải trọng 12h 40 c. Tải trọng 6h 41 d. Tải trọng 4h 42 e. Tải trọng 2h 43 4.1.4.3. Giai đoạn chạy động 44 a. Tải trọng 24h 44 b. Tải trọng 12h 45 c. Tải trọng 6h 46 4.1.5. Xác định các hệ số động học 47 4.2. Mô hình bám dính 49 4.2.1. Mục đích 49 4.2.2. Mô tả mô hình 50 4.2.3. Phương pháp thực hiện 50 4.2.4. Kết quả thí nghiệm chạy mô hình dính bám 51 4.2.4.1. Giai đoạn chạy thích nghi 51 4.2.4.2. Giai đoạn chạy tĩnh 52 a. Tải trọng 24h 52 b. Tải trọng 12h 54 c. Tải trọng 6h 56 d. Tải trọng 4h 57 e. Tải trọng 2h 59 4.2.4.3. Giai đoạn chạy động 61 a. Tải trọng 24h 61 b. Tải trọng 12h 62 c. Tải trọng 6h 63 4.2.5. Xác định các hệ số động học 64 Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠTCHO KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG 5.1. Các thông số tính toán 67 5.1.1. Xác định lưu lượng tính toán của các loại nước thải 67 5.1.2. Các thông số đầu vào và đầu ra của hệ thống 68 5.2. Tính toán thiết kế 69 5.2.1. Phương án thiết kế 69 5.2.2. Sơ đồ công nghệ 70 5.2.3. Thuyết minh 71 5.2.4. Tính toán 73 5.2.4.1. Song chắn rác (S) 73 a. Chức năng 73 b. Tính toán Song chắn rác 73 5.2.4.2. Mương lắng cát (M) 77 a. Chức năng 77 b. Tính toán Mương lắng cát 77 5.2.4.3. Hố thu gom (B01) 79 a. Chức năng 79 b. Tính toán Hố thu gom 79 5.2.4.4. Bể điều hòa (B02) 80 a. Chức năng 80 b. Tính toán bể điều hòa 80 5.2.4.5. Bể lọc sinh học có lớp vật liệu ngập trong nước (B03) 83 a. Chức năng 83 b. Cấu tạo 84 c. Tính toán 84 5.2.4.6. Bể lắng đợt II (B04) 88 a. Chức năng 88 b. Tính toán bể lắng đợt II 88 5.2.4.7. Bể khử trùng 91 a. Chức năng 91 b. Tính toán bể khử trùng 91 5.2.4.8. Sân phơi bùn 95 a. Chức năng 95 b. Tính toán sân phơi bùn 95 Chương 6: TÍNH TOÁN KINH TẾ 6.1. Tính toán vốn xây dựng 97 6.1.1. Tổng hợp dự toán phần xây dựng 97 6.1.2. Tổng hợp dự toán phần thiết bị công nghệ 98 6.1.3. Dự toán van, đường ống và phụ kiện 101 6.1.4.Chi phí khấu hao 103 6.2. Tính toán chi phí quản lý và vận hành 103 6.2.1. Chi phí nhân công 103 6.2.2. Chi phí điện năng (cho 1 năm ) 104 6.2.3. Chi phí hoá chất 104 6.2.4. Chi phí sửa chữa, bảo trì 105 6.2.5 Giá thành 1 m3 nước thải 105 6.3. Hướng dẫn vận hành 105 6.3.1. Các bước chuẩn bị (các mục cần kiểm tra trước khi vận hành) 105 6.3.2. Các bước vận hành hệ thống 106 6.3.3. Cách pha hóa chất 106 6.3.4. Kiểm soát bảo trì hệ thống 107 6.3.4.1. Các hiện tượng, sự cố thường gặp và cách khắc phục 108 6.3.4.2. Các hạng mục chính cần kiểm tra hàng ngày 109 6.3.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của bể lọc sinh học 110 Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1. Kết luận 111 7.2. Kiến nghị 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY