Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tại khu vực vịnh Hạ Long

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 2 1. Lý do chọn đề tài . 2 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3 4. Phương pháp nghiên cứu . 4 5. Cấu trúc của khóa luận . 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG 5 1.1. Phát triển du lịch bền vững . 5 1.1.1. Khái niệm về phát triển bền vững 5 1.1.2. Khái niệm về du lịch bền vững . 8 1.1.3. Mục tiêu của phát triển du lịch bền vững . 11 1.1.4. Các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững 11 1.1.5. Vai trò của môi trường với phát triển du lịch bền vững . 15 1.2.Mối quan hệ giữa môi trường và du lịch . 17 1.2.1 Tác động của du lịch tới môi trường . 17 1.2.2. Tác động của môi trường tới du lịch . 21 1.3. Sức chứa du lịch . 22 CHƯƠNG 2. MỐI QUAN HỆ GIỮA DU LỊCH VÀ MÔI TRƯỜNG Ở KHU VỰC VỊNH HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH . 27 2.1. Khái quát khu vực Vịnh Hạ Long . 27 2.1.1. Thành phố Hạ Long . 27 2.1.2. Vịnh Hạ Long . 28 2.2. Hoạt động du lịch và những tác động tới môi trường 30 2.2.1. Hiện trạng hoạt động du lịch 30 2.2.2. Những ảnh hưởng tới môi trường 38 2.3. Các hoạt động kinh tế - xã hội khác và vấn đề môi trường . 46 2.3.1. Khai thác than . 46 2.3.2. Lấn biển và quá trình đô thị hóa . 47 2.3.3. Nuôi trồng thủy hải sản 49 2.3.4. Hoạt động của dân cư trên Vịnh . 50 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC VỊNH HẠ LONG . 52 3.1. Những những thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo tồn di sản 52 3.1.1. Thuận lợi . 52 3.1.2. Khó khăn . 53 3.2. Các giải pháp cụ thể . 53 3.2.1. Thực hiện quy hoạch và quản lý các dự án . 53 3.2.2. Quản lý các hoạt động trên Vịnh Hạ Long . 55 3.2.3. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng 60 3.2.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học 60 3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý di sản . 61 3.2.6. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế 62 KẾT LUẬN . 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý Vịnh Hạ Long , Báo cáo kết quả công tác phối hợp bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, ngày 04/3/2009.Nguyễn Đình Hòe, Du lịch bền vững, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, năm 2001.Phạm Trung Lương, Tài nguyên và môi trường du lịch, NXBGD, 2000 Trần Đức Thanh, Nhập môn khoa học du lịch, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội.Tổng cục du lịch,.Kỷ yếu hội thảo Bảo vệ Môi trường du lịch, Hạ Long, 2007. Trần Văn Thông, Tổng quan du lịch, tài liệu lưu hành nội bộ.Trần Văn Thanh, Nhập môn khoa học du lịch, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.Bùi Thị Hải Yến, Quy hoạch du lịch, Nhà xuất bản giáo dục, 2007Website Ha Long Bay, Ban Quản Lý Vịnh Hạ Long.Website tư liệu Vịnh Hạ Long.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY