Nghiên cưu hình ảnh thương hiệu nội bộ minh họa bởi thương hiệu Thaco

6 NGHIÊN CƯU HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU NỘI BỘ MINH HỌA BỞI THƯƠNG HIỆU THACO THE RASEARCH ON TH INTERNAL BRAND IMAGE IS ILLUSTRATED BY THE BRAND THACO SVTH: TRưƠNG THỊ THANH MAI Lớp:30K12, Trường đại học Kinh tế GVHD: THS. LÊ THỊ MINH HẰNG Khoa Quản trị kinh doanh , Trường Đại học Kinh tế TÓM TẮT Thương hiêu nôi bô đang dân trơ thanh môi quan tâm cua nhiêu doanh nghiêp Viêt Nam hiên nay. Xây dưng hinh anh thương hiêu nôi bô đươc phân tich trong bôi canh nghiên cưu thưc trang thương hiêu THACO. Nghiên cưu chi ra răng xây dưng hinh anh thương hiêu nôi bô đăt nên mong cho viêc xây dưng thương hiêu . Xây dưng hinh anh thương hiêu nôi bô la xây dưng h̀nh anh doanh nghiêp trong ch́nh nôi bô thông qua viêc t́ch hơp ćc nguôn lưc v̀o viêc xây dưng cac môi quan hê , đao tao va truyên cam hưng cho nhân viên trên cơ sơ cac gia tri văn hoa manh cua tô chưc. Ly thuyêt đươc tr̀nh b̀y cung câp môt sư hiêu biêt vê tâm quan trong cua xây dưng h̀nh anh thương hiêu nôi bô đê tư đo gia tăng hiêu qua cua viêc xây dưng v̀ cung cô h̀nh anh thương hiêu . B̀i nghiên cưu ǹy hi vong sẻ tao cơ sở tiên đê cho triên khai nghiên cưu ưng dụng tai ćc doanh nghiêp Viêt Nam ABSTRACT Internal branding gradually becomes very important to most of Vietnamese companies. Building internal brand imagine is implied for THACO. This research shows that building internal brand will found for building brand of a company. Building internal brand is the way which intergrates the sources in building relationships, training and transiting inspirations to all employees which based on the cultural values of organization. This article shows the importance of building internal brand, then increases the effect of building brand and hopes to supply the foundation for the research at Vietnamese companies. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Qua môt sô nghiên cưu liên quan đên thương hiêu nôi bô như ; xây dưng nhom thương hiêu thông qua sư nhân thưc bên ngoai vê văn h́a tô chưc , (Stanley J Kowalczyk ; Michael J Pawlish, 2002); Thương hiêu nôi bô : nhân tô cua sư thât bai va thanh công trong xây dưng thương hiêu nôi bô , (Kai F Mahnert and Ann M Torres , 2007); Xây dưng thương hiêu nôi bô v̀ câu tŕ c: vai tro cua ngươi lanh đao , (Christine vallaster and Leslie de Chernatony , 2005). Môt thach thưc lơn đôi vơi cac doanh nghiêp la phai đanh gia đung vai tro cua thương hiêu nôi bô. B̀i nghiên cưu t̀m hiêu ćc vân đê xoay qua nh hinh anh thương hiêu nôi bô . Phân tich thưc trang hinh anh thương hiêu THACO qua đo đanh gia , đưa ra kiên nghi nhăm giư gin va nâng cao hinh anh thương hiêu nôi bô . Đây chinh la muc đich bao quat cua đê tai . Ćch tiêp cân cân vân đê trên cơ sở xem xet nhưng mô h̀nh ly thuyêt v̀ nhưng han chê trong thưc trang xây dưng thương hiêu cua cac doanh nghiêp Việt Nam . Vê phương phap nghiên cưu cu thê vơi thương hiêu THACO trên cơ sơ phân tich , tông hơp, so sanh, đanh gia dư liêu thư câp thông qua nhưng mô hinh ly thuyêt vê thương hiêu nôi bô va dư liêu sơ câp băng viêc thưc hiên điêu tra thu thâp liên thương vê hinh anh thương hiêu . Vơi muc đich đo đê tai chưa đư ng y nghia khoa hoc; (1) tông hơp cơ sơ ly thuyêt vê thương hiêu va thương hiêu nôi bô ; (2) tông hơp vê thưc trang xây dưng thương hiêu tai Viêt Nam ; (3) đê xuât nhưng kiên nghị vê xây dưng thương hiêu nôi bô phu hơp vơi đăc trưng văn hoa Việt Nam . V̀ y nghia thưc tiên : (1) phân t́ch, đanh gia thưc trang xây dưng thương hiêu THACO . ( 2)Đưa ra nhưng kiên nghi gup Trường Hải giư gin va nâng cao hinh anh thương hiêu nôi bô. Trươc khi tiên hanh phâ n tich thương hiêu THACO , b̀i nghiên cưu tiên h̀nh xem xet nhưng mô hinh ly thuyêt nôi bât vê thương hiêu va hinh anh, thương hiêu nôi bô.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY