Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi Văn Lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Việt Nam đang trên con đường công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nước với tốc độ phát triển nhanh chóng, các cơ sở sản xuất là các tế bào đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, được xây dựng và mở rộng nhằm cải thiện đời sống đáp ứng nhu cầu của con người. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về nhu câu đời sống kinh tế – xã hội. Chính những quá trình sản xuất này đã làm cho môi trường ngày càng xuống cấp trầm trọng và gây ra cho con người nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Ngành chăn nuôi hàng hóa đã và đang phát triển với qui mô ngày càng lớn, nhằm cung cấp một lượng lớn thực phẩm động vật cho nhu cầu sử dụng ngày càng cao của con người. Tuy nhiên, ngoài việc mang lại lợi ích về kinh tế, thoả mãn nhu cầu đời sống con người, vấn đề ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra cần được quan tâm. Sự ô nhiễm đất, không khí và nguồn nước do các chất thải chăn nuôi đã làm ảnh hưởng đáng kể tới hệ sinh thái và sức khoẻ con người. Yêu cầu đặt ra là làm thế nào để việc triển chăn nuôi phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người. Ở Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng, khía cạnh môi trường của ngành chăn nuôi chưa được quan tâm đúng mức. Trong quá trình phát triển sản xuất chăn nuôi với qui mô ngày càng lớn như hiện này, một lượng chất thải sinh ra gây tác hại xấu đến môi trường. Với mật độ gia súc cao có thể gây ô nhiễm không khí bên trong chuồng trại, ô nhiễm từ hệ thống lưu trữ chất thải và ô nhiễm từ nguồn nước thải sinh ra trong việc dội chuồng và tắm rửa gia súc. Ngoài ra chất thải chăn nuôi còn là một nguồn lây lan các virus nhiễm bệnh trong gia cầm và có thể lây sang con người. Một số ít nghiên cứu dùng phân gia súc vào các mục đích kinh tế khác như phân bón, biogas đã được thực hiện. Tuy nhiên chưa có những nghiên cứu đánh giá toàn diện hiện trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra để góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Ở trang trại chăn nuôi Văn Lợi, chăn nuôi chỉ tập trung chủ yếu là nuôi heo. Các vấn đề môi trường ở đây chưa được quan tâm nhiều, chỉ có hệ thống xử lý biogas nhưng đã xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa hệ thống biogas nay cũng được thiết kế chưa đung kỷ thuật nện hiệu quả xử lý nước thải rất kém, nước thải sau hố biogas lại thải trực tiếp vào suối do đó làm ô nhiễm môi trường rất lớn. Chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn như phân, xác chết gia súc, các rác thải thú y phần lớn họ chỉ tập trung vào việc phát triển kinh tế. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và các vấn đề bức xúc của môi trường chúng tôi tiến hành đề tài” Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường cho trang trại chăn nuôi Văn Lợi huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai” Với mục tiêu nhằm đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gây ra , dựa trên các số liệu thu thập và khảo sát thực tế tại trang trại. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng các giải pháp quản lý tốt nguồn chất thải sinh ra, các kỷ thuật xử lý và tái sử dụng chất thải nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống của con người và vật nuôi. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường của trang chăn nuôi gây ra. - Xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững trang trại Mục lục Nhiệm vụ của luận văn Nhận xét của giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Danh mục các bảng biểu, sơ đồ và hình vẽ Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt Mục lục Nội dung Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2: NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM 3 2.1. Tổng quan về ngành chăn nuôi 3 2.1.1. Sự phân bố đàn vật nuôi 3 2.1.2. Quy mô chăn nuôi 3 2.2. Tác động môi trường của ngành chăn nuôi 8 2.2.1. Môi trường nước 9 2.2.2. Môi trường không khí 12 2.2.3. Môi trường đất 21 2.2.4. Lan truyền dịch bệnh 22 2.3. Các giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi 22 CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1. Nội dung nghiên cứu 24 3.1.1. Nghiên cứu hiện trạng chăn nuôi của trang trại chăn nuôi Văn Lợi tại huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai 24 3.1.2. Đánh giá hiện trạng môi trường 25 3.1.3. Xây dựng các giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường. 26 3.2. Phương pháp nghiên cứu 26 3.2.1. Phạm vi nghiên cứu 26 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1. Giới thiệu chung về trang trại chăn nuôi Văn Lợi 29 4.1.1. Vị trí địa lý 29 4.1.2. Cơ sở hạ tầng 29 4.1.3. Quy mô chăn nuôi và số lượng đàn gia súc 31 4.1.4. Quy trình chăn nuôi và phòng ngừa dịch bệnh 32 4.1.5. Các hoạt động khác 34 4.1.6. Nguyên liệu đầu vào và đầu ra của trang trại 34 4.2. Hiện trạng môi trường tại trại chăn nuôi Văn Lợi 38 4.2.1 Nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường 38 4.2.2. Tải lượng, thành phần, tính chất của các chất chất thải 39 4.2.3. Đánh giá hiện trạng quản lý ô nhiễm môi trường 44 4.3. Đánh giá tác động môi trường 50 4.3.1: Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường đất 50 4.3.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước 50 4.3.3. Đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường không khí 50 4.4. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường 51 A. Giải pháp kỷ thuật 4.4.1. Giảm thải tại nguồn 51 4.4.2. Thu gom , lưu trử và vận chuyển 52 4.4.3. Xử lý chất thải 55 4.4.4. Tái sử dụng 64 B. Giải pháp quản lý 4.4.5. Quy hoạch và bố trí chuồng trại 70 4.4.6. Khống chế dịch bệnh lan truyền 70 4.4.7. Tăng cường giám sát môi trường 70 4.4.8. Tăng cường về giáo dục nhân thức môi trường 70 C. MÔ HÌNH VAC CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1. Kết luận 73 5.2. Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY