Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí do hoạt động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân

MỤCLỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU .2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ .3 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 4 3. Đối TƯỢNG - PHẠM VI NGHIÊN cứu .4 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 5. NỘI DƯNG NGHIÊN cứu 5 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KHU vực NGHIÊN cứu .6 1.1. Giới thiệu về khu TTCN Lê Minh Xuân 7 1.2. Quá trình hình thành khu TTCN Lê Minh Xuân 8 1.3. Vị trí khu TTCN Lê Minh Xuân 8 1.4. Điều kiện tự nhiên .9 1.4.1. Khí hậu .9 1.4.2. Địa hình 11 1.5. Địa chất công trình và thuỷ văn 12 1.5.1. Địa chất công trình 12 1.5.2. Thuỷ văn 12 1.6. Chức năng - Nhiệm vụ khu TTCN Lê Minh Xuân 13 1.7. Chỉ tiêu - Cơ cấu sử dụng đất 14 1.8. Các sản phẩm - dịch vụ kinh doanh tại khu TTCN Lê Minh Xuân .15 1.9 Phân nhóm các ngành nghề trong khu TTCN Lê Minh Xuân 16 1.9.1. Các ngành sản xuất 16 1.9.2. Các ngành dịch vụ 17 1.10. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý KCN Lê Minh Xuân .17 1.11. Hoạt động xử lý khí thải tại KCN Lê Minh Xuân 19 1.11.1. Sơ đồ bô" trí mặt bằng Nhà máy xử lý Nước thải KCN 19 1.11.2. Địa điểm xây dựng Nhà máy xử lý Nước thải KCN LMX .20 1.11.3. Nhiệm vụ - Chức năng .20 1.11.4. Hiệu quả kinh tế - xã hội .20 1.11.5. Tính chất nước thải 21 1.11.6. Việc sử dụng nguyên - nhiên liệu cho quá trình xử lý Nước thải và các chất thải phát sinh 24 CHƯƠNG 2 : HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, HOẠT ĐỘNG SẢN XUAT và CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TẠI KHU TTCN LÊ MINH XUÂN 26 2.1. Hiện trạng môi trường tại khu TTCN Lê Minh Xuân 27 2.1.1. Khí thải .27 2.1.2. Nước thải .30 2.1.3. Chất thải rắn .30 2.2. Hiện trạng hoạt động sản xuất và công nghệ xử lý khí tại khu TTCN Lê Minh Xuân .34 2.2.1. Ngành nhuộm vải .42 2.2.2. Ngành sản xuất bao bì giấy .44 2.2.3. Ngành gia công nhựa .45 2.2.4. Ngành cơ khí - xi mạ .46 2.2.5. Ngành cán kéo thép .48 2.2.6. Ngành sản xuất sản phẩm cao su .50 2.2.7. Ngành sản xuất nhôm .52 2.2.8. Ngành sản xuất gia công bình acquy .53 2.2.9. Ngành sản xuất vật tư, thiết bị điện .53 2.2.10. Quá trình đốt nhiên liệu 54 CHƯƠNG 3 : ĐÁNH GIÁ so SÁNH LựA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP .57 3.1. Giải pháp sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất trong khu TTCN Lê Minh Xuân 58 3.2. Giải pháp xử lý khí thải tập trung cho toàn khu TTCN 62 3.3. Giải pháp di dời các cơ sở 63 3.4. Giải pháp xử lý khí thải tại nguồn cho các cơ sở 63 3.5. Kết luận 64 CHƯƠNG 4 : NGHIÊN cứu CÁC BỆN PHÁP KHốNG CHẾ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ CHO KHU TTCN LÊ MINH XUÂN 65 4.1. Đánh giá lựa chọn phương pháp 66 4.1.1. Tóm tắt các phương pháp xử lý khí thải .66 4.1.2. Kết luận 81 4.2. Đánh giá lựa chọn công nghệ - thiết bị 82 4.2.1. Thiết bị hấp thụ 82 4.2.2. Thiết bị hấp phụ .84 CHƯƠNG 5 : ĐỀ xuất các biện pháp kiểm soát CHAT lượng môi TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHO KHU TTCN LÊ MINH .86 5.1. Những biện pháp quản lý để khắc phục ô nhiễm hiện nay cho khu TTCN Lê Minh Xuân 87 5.1.1. Biện pháp quản lý .87 5.1.2. Biện pháp chông phát tán bụi mặt đường giao thông nội bộ khu TTCN . 88 5.1.3. Biện pháp tăng cường cây xanh và thảm cỏ .89 5.2. Những biện pháp xử lý để giảm thiểu ô nhiễm không khí cho khu TTCN Lê Minh Xuân 88 5.2.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cho ngành nhuộm vải 88 5.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cho ngành sản xuất giấy .89 5.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cho ngành sản xuất nhựa gia dụng .89 5.2.4. Giải tành các phương án xử lý ô nhiễm môi trường không khí .89 CHƯƠNG 6 : KẾT luận - KlẾN nghị .95 6.1. Kết luận .96 6.2. Kiến nghị .97 TÀI LỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐÂU Trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành đi đầu về mọi mặt phát triển kinh tế xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chính vì thế, thành phô" đã thu hút một sô' lượng lớn các lực lượng lao động. Bên cạnh việc phát triển nhanh chóng như thế thì môi trường cũng là vấn đề đang được các cấp lãnh đạo và cả nhiều người dân trong khu vực quan tâm hàng đầu hiện nay. Cùng với việc hình thành và phát triển khu TTCN Lê Minh Xuân, các cơ sở sản xuất TTCN cũng không tránh khỏi những vân đề về ô nhiễm môi trường. Trong tất cả các loại hình ô nhiễm môi trường tại đây thì ô nhiễm môi trường không khí là đáng quan tâm nhất vì chất ô nhiễm có khả năng phát tán rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cũng như các sinh vật khác trong hệ sinh thái. Một khi môi trường không khí bị ô nhiễm thì không có cách nào để tái tạo lại môi trường trong lành như trước. Chính vì thế, việc kiểm soát chất lượng môi trường không khí tại khu TTCN Lê Minh Xuân là việc làm cần thiết và nó cũng góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm nói chung trong chiến lược Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Thành phô" Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY