Năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu của các Doanh nghiệp Việt Nam

MỤC LỤC Lêi nãi ®Çu 1 ch­¬ng I:lý luËn chung vÒ xuÊt khÈu vµ n¨ng lùc c¹nh tranh trong xuÊt khÈu 2 I. XUẤT KHẨU. 2 1. Khái niệm. 2 2. Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế 2 II. NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XUẤT KHẨU 4 1. Khái niệm chung về năng lực cạnh tranh. 4 1.1. Khái niệm. 4 1.2. Phân loại năng lực cạnh tranh. 4 2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong xuất khẩu. 5 2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 5 2.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. 5 3. Các yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. 6 3.1. Chất lượng sản phẩm và công nghệ. 6 3.2. Các nghành sản xuất và dịch vụ trợ giúp cho doanh nghiệp. 8 3.3. Chất lượng và khả năng cung ứng yếu tố đầu vào. 10 3.4. Vị thế của doanh nghiệp. 10 3.5. Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu. 11 4. Vai trò của năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. 11 4.1. Vai trò của năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. 11 4.2. Ý nghĩa của năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu. 11 ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh trong xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp viÖt nam. 13 I. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 13 1 . Mặt hàng xuất khẩu. 13 2 . Thị trường xuất khẩu. 14 3 . Xu hướng xuất khẩu trong những năm tới. 16 3.1. Xu hướng về mặt hàng. 16 3.2. Xu hướng về thị trường. 18 II. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XUẤT KHẨU 18 1. Khả năng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và công nghệ. 18 1.1. Chất lượng sản phẩm và công nghệ. 18 1.2. Tiêu chuẩn chất lượng. 20 1.3. Thị hiếu tiêu dùng. 20 2. Dịch vụ trợ giúp cho doanh nghiệp xuất khẩu. 21 2.1. Dịch vụ thanh toán tín dụng. 21 2.2. Hoạt động xúc tiến thương mại trong xuất khẩu. 22 2.3. Hệ thống phân phối hàng xuất khẩu. 23 3. Chất lượng và khả năng cung ứng các yếu tố đầu vào. 23 3.1. Vốn đầu tư cho hoạt động xuất khẩu. 23 3.2. Chất lượng nguyên liệu đầu vào. 24 3.3. Trình độ lao động. 24 4. Vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. 25 4.1. Quy mô của doanh nghiệp Việt Nam. 25 4.2. Thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. 26 5. Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu. 27 Ch­¬ng III: ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh vµ ph­¬ng h­íng ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp viÖt nam 28 I. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ TRONG NĂNG LỰC CẠNH TRANH 28 1. Thành tựu. 28 2. Hạn chế. 28 2.1. Chất lượng và khả năng cạnh tranh về mặt quản lý còn yếu kém 29 2.2. Năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cao. 29 2.3. Năng lực cạnh tranh về tài chính vẫn còn rất yếu kém. 29 2.4. Sự yếu kém về thương hiệu. 30 3. Nguyên nhân của hạn chế. 30 II. MỘT VÀI PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. 31 1. Cần phải tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của các giám đốc và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp. 32 2. Phát triển năng lực quản trị chiến lược của cán bộ quản lý trong các DNVVN 33 3. Xây dựng hệ thống kế toán quản trị cho các DN Việt Nam và khuyến khích các DN áp dụng 33 4. Bồi dưỡng khả năng kinh doanh quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp Việt. 34 5. Tăng cường sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thúc đẩy sự phát triển của các DNVVN. 34 6. Hỗ trợ tư vấn về thiết bị, công nghệ mới hiện đại, thích hợp 35 KẾT LUẬN 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY