Nâng cao hiệu quả kinh doanh của hoạt động nhập khẩu hoá chất và thiết bị y tế ở công ty TNHH Sela

MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1 I.Sự cần thiết và các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh nhập khẩu 1 1.Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của hoạt động nhập khẩu 1 2. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh tế trong doanh nghiệp. 2 3. Phân loại hiệu quả kinh tế. 4 4. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh . 9 II. hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế của hoạt động kinh doanh nhập khẩu. 10 1. Cách xác định hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu. 10 1.1. Hiệu quả phương án nhập khẩu trực tiếp 11 1.2. Phương án hiệu quả hàng đổi hàng. 13 1.3 Hiệu quả phương án nhập khẩu uỷ thác 15 2.Hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả kinh tế hoạt động kinh doanh nhập khẩu . 15 2.1 Tỷ suất lợi nhuận của vốn sản xuất : 15 2.2 Tỷ trọng lợi nhuận trong tổng giá trị kinh doanh 16 2.3 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng chi phí sản xuất kinh doanh . 16 2.4 Tỷ suất giá trị gia tăng trên vốn sản xuất kinh doanh: 17 2.5 Tỷ suất giá trị gia tăng trên tổng doanh thu. 18 2.6 Tỷ suất giá trị gia tăng trên tổng chi phí sản xuất. 18 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố kinh doanh của doanh nghiệp . 19 3.1 Hiệu quả sử dụng lao động. 19 3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 21 3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 22 III. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty TNHH SELA-SELACo trong thời gian qua 24 1. Các nhân tố khách quan. 25 1.1 Nhân tố về tính thời vụ của sản xuất kinh doanh . 25 1.2 Sức mua và chi phí 25 1.3 Các chính sách về tài chính, tiền tệ của nhà nước. 25 2. Các nhân tố chủ quan 27 2.1 Tốc độ đổi mới và mở rộng qui trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 28 2.2 Nhân tố tổ chức lao động: 28 2.3 Nhân tố nguyên liệu hàng hoá 29 2.4 Trình độ quản lý và sử dụng vốn của đơn vị: 29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Ở CÔNG TY TNHHSELA-SELACO 30 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH SELA - SELACo 30 1.Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 30 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 32 3. Bộ máy quản lý của công ty TNHH SELA 36 4. Những kết quả kinh doanh chủ yếu của Công ty 39 II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH SELA 40 III. Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của hoạt động nhập khẩu hoá chất-Thiết bị y tế trong Công ty 46 IV. Đánh giá về hoạt động kinh doanh của hoạt động xuất nhập khẩu hoá chất và thiết bị y tế ở Công ty TNHH SELA 53 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Ở CÔNG TY TNHH SELA_SELACO 57 I. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh của hoạt động nhập khẩu hoá chất và thiết bị y tế ở Công ty. 57 II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hoá chất và thiết bị y tế của Công ty TNHH SELA 58 1. Nghiên cứu thị trường trong nước 58 1.1. Hoàn thiện hoạt động quảng cáo 59 1.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 60 1.3. Hoàn thiện chính sách phân phối 60 2. Nghiên cứu thị trường nước ngoài 60 3. Đa dạng hoá hình thức kinh doanh 61 4. Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh 62 5. Hoàn thiện phương thức thanh toán 62 6. Về công tác quản lý nhân sự 63 7. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho Công ty 63 III. KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 64 KẾT LUẬN .65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY