Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nông dân – xã Đoọc Mạy – huyện Kỳ Sơn – tỉnh Nghệ An

Trong bất cứcông việc gì thì sự phối hợp hoạt độngcụ thể đạt được mục tiêu chung là hết sức cũng có sự phối hợp với nhau để xâydựng một nhà nước Việt Nam“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Hệ thống chính trịcủa nước ta gồm Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội do Đảng CộngSản Việt Namlãnh đạo. Hội nông dânViệt Nam trải qua các kỳ Đại hội đã đổi mới hơn về nội dung và hình thức hoạtđộng.Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phối hợp với chính quyền và tổ chứcchính trị xã hội để xây dựng Hội và phát động các phong trào phát triển kinhtế.Đối với một đất nước nông nghiệp chiếm 70% dân số thì vai trò của Hội nôngdân càng quan trọng hơn, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và Hội nông dâncác cấp nhằm tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, từng bước nâng cao đời sống củanhân dân. Hội nông dân là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam,là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân để tuyên truyền chiến lược pháttriển kinh tế. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân để đề xuất với Đảng chínhquyền các cấp nhằm điều chỉnh kịp thời các chính sách cho phù hợp với nông dânở từng vùng từng thời kỳ. Sự phối hợp giữa Hội nông dân ủy ban nhân dân tạo racơ chế đồng bộ thống nhất.Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang chuyển mìnhvào hội nhập với khu vực và trên thế giới thì vai trò của Hội nông dân càng trởnên quan trọng hơn góp phần đưa nông dân nước ta hội nhập cùng đất nước. Trongthời kỳ học tập và rèn luyện tại trường Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam emnhận thấy tầm quan trọng của hoạt động của Hội nông dân của cả nước chung vàHội nông dân xã Đoọc Mạy nói riêng đang là một vấn đề cấp bách hiện nay. Cần củngcố và phát huy tối đa vai trò của Hội nông dân nhằm cùng toàn Đảng, toàn dânphát triển kinh tế từng bước nâng cao hiệu quả đời sống của nhân dân. Chính vìvậy qua quá trình nghiên cứu và học tập em chọn đề tài này để làm tiểu luận tốtnghiệp nhằm nghiên cứu đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động của Hội nông dân ở địa phương. MỤC LỤC MỤC LỤC 0 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. 2 LỜI CẢM ƠN 3 PHẦN MỞ ĐẦU 4 PHẦN NỘI DUNG 7 CHƯƠNG I: 7 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỌOC MẠY – HUYỆN KỲ SƠN – TỈNH NGHỆ AN. 7 1.1. Các khái niệm: 7 1.1.1. Khái niệm nông dân: 7 1.1.2. Hội nông dân Việt Nam: 7 1.1.3 Hội nông dân ở cơ sở: 8 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hội nông dân. 9 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - lênin về Hội nông dân. 9 1.2.2. Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về Hội nông dân. 11 1.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Hội nông dân. 12 1.3. Vai trò của Hội nông dân: 14 1.3.1 Vai trò của Hội nông dân Việt Nam: 14 1.3.2 Vai trò của Hội nông dân ở cơ sở. 14 1.3.3. Chức năng của Hội nông dân: 15 1.3.4. Nhiệm vụ của Hôi nông dân: 15 1.4.Nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nông dân: 17 1.4.1. Nội dung phương thức đổi mới của cơ sở hội. 17 1.4.2. Nội dung nâng cao hiệu quả họat động của Hội nông dân trong điều kiện hiện nay. 19 CHƯƠNG II 21 THỰC TRẠNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỌOC MẠY – HUYỆN KỲ SƠN – TỈNH NGHỆ AN 21 2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, của Hội nông dân xã Đoọc Mạy – huyện Kỳ Sơn –tỉnh Nghệ An. 21 2.1.1. Về vị trí địa lý. 21 2.1.2. Về kinh tế. 21 2.1.3. Về chính trị. 23 2.1.4. Về văn hóa, xã hội. 24 2.1.5. Về an ninh – quốc phòng. 25 2.2. Thực trạng về nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nông dân xã Đoọc Mạy – Huyện Kỳ Sơn – tỉnh Nghệ An. 26 2.2.1. Cơ cấu tổ chức, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ Hội nông dân xã Đoọc Mạy. 26 2.2.2. Tình hình hoạt động của Hội nông dân xã Đoọc Mạy. 27 2.3. Những thành tựu và hạn chế. 28 2.3.1. Những thành tựu. 28 2.3.2 Hạn chế: 29 2.3.3 Nguyên nhân: 30 CHƯƠNG III 31 PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐỌOC MẠY – HUYỆN KỲ SƠN – TỈNH NGHỆ AN. 31 3.1. phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội nông dân xã Đoọc Mạy từ nay cho đến năm 2015. 31 3.1.1. Những phương hướng : 31 3.1.2.Những chỉ tiêu hoạt động: 32 3.2. Giải pháp: 34 3.3. Đề xuất và kiến nghị. 36 3.3.1. Đối với cấp Đảng ủy. 36 3.3.2. Đối với chính quyền. 36 3.3.3. Đối với các ban ngành đoàn thể. 37 3.3.4. Đối với Hội nông dân cấp Huyện. 37 3.3.4. Đối với các tổ chức xã hội có liên quan. 38 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY