Nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên ở xã Kỳ Hà – Huyện Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”1. Người cũng thường xuyên căn dặn: chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên tốt, đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh, Đảng có mạnh thì Đảng mới làm trọn nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, củng cố tổ chức đảng với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên. Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được qua 25 năm đổi mới đã chứng minh rằng: sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng đã góp phần quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ đảng viên còn những hạn chế, yếu kém. Do đó, chất lượng đội ngũ đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đó là tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt ở các cấp, yếu kém cả về phẩm chất và năng lực; tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu; một bộ phận chưa thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu, còn nói nhiều làm ít, hoặc nói nhưng không làm, trung bình chủ nghĩa, thờ ơ, vô cảm và thiếu trách nhiệm trước những vụ việc tiêu cực, muốn làm theo cách cũ, không chịu đổi mới, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng, tình thương yêu đồng chí trong Đảng giảm sút; tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy vị trí công tác, chạy tội, chạy bằng cấp, còn xảy ra ở nhiều nơi, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong lúc đó, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thiếu chặt chẽ, cấp uỷ, chi bộ chưa nắm chắc tình hình tư tưởng và phẩm chất đạo đức của đảng viên, nhất là những đảng viên hoạt động phân tán, công tác ở nơi xa. Nhiều đảng viên có khuyết điểm, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước nhưng tổ chức đảng không biết, hoặc phát hiện chậm, việc giáo dục, xử lý đối với đảng viên vi phạm ở nhiều nơi thiếu kịp thời và chưa nghiêm túc. Trong từng lĩnh vực hoạt động, đội ngũ đảng viên cũng có những hạn chế, khuyết điểm như: ở xã, phường, thị trấn, trình độ năng lực của một bộ phận không nhỏ đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ trong Đảng, chính quyền, đoàn thể còn thấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên gặp nhiều khó khăn, chất lượng hạn chế, tư tưởng cục bộ địa phương, dòng họ còn nặng. Trong các đơn vị sự nghiệp, nhiều đảng viên còn thờ ơ, chưa coi trọng việc học tập lý luận chính trị. Nhiều đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chỉ quan tâm, chú ý đến sản xuất kinh doanh, lợi ích kinh tế, chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên. Thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên và Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao chất lượng Đảng viên là yếu tố then chốt nâng cao chất lượng Đảng. Cần công khai kết quả phiếu thăm dò tín nhiệm, coi đây là một tiêu chí để quyết định đề bạt, bổ nhiệm cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo Cần làm tốt công tác kê khai tài sản trước khi nhậm chức để làm căn cứ cho quá trình chống tham nhũng.“Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị đã thể hiện khá đầy đủ, rõ nét từng tiêu chí liên quan đến công tác xây dựng Đảng, song một số điểm vẫn còn chung chung, chưa thực sự nổi bật mang tính định hướng sâu sắc. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . PHẦN MỞ ĐẦU . PHẦN NỘI DUNG . CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 1.1.Một số khái niệm. 1.1.1.Khái niệm về Đảng viên. 1.1.2.Khái niêm về chất lượng Đảng viên. 1.2.Vị trí, vai trò của đảng viên. 1.3.Những căn cứ để nâng cao chất lượng Đảng viên. 1.4.Tiêu chí đánh giá chất lượng Đảng viên. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 2.1. Sự cần thiết khách quan nâng cao chất lượng Đảng viên ở cơ sở. 2.2. Thực tiễn chất lượng đội ngũ Đảng viên ở đảng bộ xã Kỳ Hà – Huyện Kỳ Anh – Tĩnh Hà Tỉnh. CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ XÃ KỲ HÀ – HUYỆN KỲ ANH – TĨNH HÀ TỈNH. 2.1.Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội. 2.1.1.Đặc điểm tự nhiên. 2.1.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2.Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên ở Đảng bộ. 2.2.1.Những thành tựu và nguyên nhân đạt được. 2.2.2.Những hạn chế và nguyên nhân cơ bản. 2.3.Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hoạt động. CHƯƠNG III: NHỮNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP. 3.1. Phương pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. 3.1.1. Quan điểm về nâng cao chất lượng Đảng viên. 3.1.2. Phương hướng chung về nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. 3.1.3. Chỉ tiêu cụ thể. 3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. 3.2.1. Cụ thể hóa tiêu chuẩn Đảng viên trong giai đoạn hiện nay. 3.2.2. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ Đảng viên 3.2.3. Củng cố cấp ủy chi bộ, nâng cao sinh hoạt chi bộ 3.2.4. Kiện toàn chất lượng hoạt động của tổ chức chính quyền 3.2.5. Đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và phân loại Đảng viên 3.2.6. Nâng cao chất lượng phát triển Đảng viên mới. PHẦN III. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY