Một số vấn đề về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 thuộc công ty xây dựng số 4

MỤC LỤC Bảng kê những chữ viết tắt Lời Nói Đầu CHƯƠNG I: Quản lý chất lượng công trình - sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp xây dựng 1 I. Chất lượng sản phẩm, vai trò của chất lượng sản phẩm trong sản xuất kinh doanh. 1 1. Các quan niệm về chất lượng sản phẩm. 1 2. Các loại chất lượng sản phẩm 2 4. Một số điều rút ra từ khái niệm chất lượng: 5 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm: 7 6. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm . 9 II. Quản lý chất lượng: 10 1. Thực chất của quản lý chất lượng. 10 2. Nội dung cơ bản của quản lý chất lượng. 19 3. Các yêu cầu cơ bản của quản lý chất lượng: 21 III. Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng là một biện pháp nâng cao hiệu quả và tăng cường sức cạnh tranh của các doanh xây dựng nghiệp hiện nay. 22 1. Tình hình phát triển của ngành xây dựng và vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. 22 2. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và yêu cầu về chất lượng sản phẩm xây dựng. 25 Chương II: Thực trạng việc thực hiện chất lượng công trình và quản lý chất lượng công trình của xí nghiệp xây dựng số 2 – công ty xây dựng số 4 32 I. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp xây dựng số 2. 32 II. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới công tác quản lý chất lượng công trình của công ty (xí nghiệp) xây dựng số 2. 36 1. Nhiệm vụ sản xuất và đặc điểm sản phẩm xây dựng của xí nghiệp xây dựng số 2. 36 2. Đặc điểm về công nghệ chế tạo ra sản phẩm xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2. 37 3. Đặc điểm về nguyên liệu: 38 4. Đặc điểm về lao động: 38 5. Đặc điểm về tổ chức sản xuất của xí nghiệp 41 6. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 42 7. Đặc điểm về tài sản cố định của xí nghiệp . 46 III - Đánh giá tình hình thực hiện và đảm bảo chất lượng công trình xây dựng của xí nghiệp xây dựng số 2 trong những năm qua. 47 IV. Phân tích tìnhhình quản lý chất lượng công trình của xí nghiệp xây dựng số 2 trong những năm vừa qua. 49 Chương III: Một số biện pháp và kiến nghị về việc hoàn thiện trong công tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 61 I – Các biện pháp 61 1. Khuyến khích. 61 2. Đào tạo - huấn luyện: 62 3.Hợp tác nhóm: 63 4. Phối hợp chức năng – quản lý chéo: 64 II. Một số kiến nghị về việc hoàn thiện công tác quản lý chất lượng nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở xí nghiệp xây dựng số 2 65 Kết luận 82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY