Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ tại Công ty giầy Thượng Đình

MỤC LỤC Trang Mục lục 1 Mở đầu . 3 PHẦN I. TIÊU THỤ SẢN PHẨM - NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I. Quan niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm 5 1. Các quan niệm 5 2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 6 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm . 7 1. Các nhân tố về cầu 7 2. Các nhân tố về cung 8 3. Các nhân tố khác thuộc môi trường vĩ mô . 11 III. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm 13 1. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm 13 2. Doanh thu tiêu thụ 13 3. Tổng doanh thu . 13 4. Các khoản giảm trừ và thuế đầu ra 13 5. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm từ thị trường 14 6. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung . 14 7. Hệ số chi phí phục vụ bán hàng . 14 8. Số vòng quay vốn tồn kho . 15 9. Kỳ thu tiền bình quân . 15 10. Số vòng quay toàn vốn 15 11. Chỉ số doanh lợi tiêu thụ . 16 12. Số vòng quay vốn lưu động . 16 13. Thời gian của một vòng luân chuyển . 16 14. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động . 16 IV. Nội dung của tiêu thụ sản phẩm . 16 1. Nghiên cứu thị trường . 17 2. Hoạch định chiến lược tiêu thụ sản phẩm 19 3. Tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm 26 4. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm 27 V. Đặc điểm về sản phẩm giầy 28 PHẦN II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I. Khái quát về Công ty giầy Thượng Đình 31 1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 31 2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm . 33 II. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm ở Công ty giầy Thượng Đình. 41 1. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 03 năm qua 41 2. Phân tích tình hình thị trường . 46 2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm chung toàn công ty 46 2.2. Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm chung 49 2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm chung . 52 2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm trên các thị trường . 54 2.5. Phân tích tình hình tiêu thụ theo mùa vụ 56 III. Đánh giá chung về hoạt động tiêu thụ 58 1. Ưu điểm . 58 2. Nhược điểm 62 PHẦN III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GIẦY THƯỢNG ĐÌNH I. Tăng cường quản lý bằng công cụ kế hoạch . 66 II. Thành lập bộ phân chuyên trách Marketing 71 III. Tìm kiếm và phân tích các phân đoạn thị trường 75 IV. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động, nhân viên hoạt động tiêu thụ 78 V. Nâng cao phương thức tiêu thụ sản phẩm và tăng cường các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 80 Kết luận . 84 Tài liệu tham khảo 85 MỞ ĐẦU Q uá trình tái sản xuất xã hội mở rộng luôn phải trải qua bốn giai đoạn cơ bản đó là: sản xuất, phân phối, trao đổi (lưu thông) và tiêu dùng. Trong đó giai đoạn tiêu thụ sản phẩm tức là khâu lưu thông hàng hoá có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Do đó hoạt động tiêu thụ có tác động rất lớn đến việc đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của xã hội được diễn ra một cách liên tục, nhịp nhàng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của dân cư. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tiêu thụ đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhanh góp phần đẩy nhanh tốc độ quay vòng của vốn, khai thác một cách đầy đủ và có hiệu quả nhất đối với các loại tài sản cố định của doanh nghiệp, giảm chi phí trong giá thành sản phẩm. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhanh còn tạo ra khả năng nâng cao đời sống của người lao động trong doanh nghiệp, tạo ra các tiền đề cần thiết trong đổi mới trang thiết bị sản xuất. Hơn thế nữa, tốc độ tiêu thụ sản phẩm nhanh còn góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, tạo ra khả năng cạnh tranh thắng lợi trước các đối thủ. Tóm lại, hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm việc phát triển bền vững và ổn định của doanh nghiệp không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai. Với những nhận thức trên đây, trong thời gian thực tập tại Công ty giầy Thượng Đình, được sự giúp đề nhiệt tình của các cô chú trong công ty và đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình em đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ tại Công ty giầy Thượng Đình”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY