Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư Vilexim

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HÓA Ở CÔNG TY VILEXIM 4 I. Một số vấn đề cơ bản về phát triển thị trường xuất khẩu hàng hóa 4 1. Thị trường xuất khẩu hàng hoá . .4 1.2.1. Căn cứ theo khả năng tiêu thụ . 6 1.2.2 Căn cứ theo tỉ trọng hàng hoá 6 1.2.3. Căn cứ vào lượng người mua bán tham gia thị trường . 6 1.2.4. Căn cứ vào mức độ hạn chế xuất khẩu . 7 1.2.5. Căn cứ vào nguồn gốc xuất khẩu 7 2. Nội dung phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá 7 2.1. Các hình thức phát triển thị trường xuất khẩu 8 2.1.1. Hình thức phát triển thị trường theo chiều rộng 8 2.1.2. Phát triển thị trường theo chiều sâu 9 2.1.3. Kết hợp phát triển thị trường theo cả chiều rộng và chiều sâu 10 2.2. Quy trình phát triển thị trường xuất khẩu 10 2.2.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu . 10 2.2.2. Xác định hình thức phát triển thị trường xuất khẩu 11 2.2.3. Xác định các chiến lược và kế hoạch phát triển thị trường xuất khẩu . 11 2.2.4. Tổ chức nghiệp vụ phát triển thị trường xuất khẩu 12 2.3. Các phương thức thâm nhập để phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá 12 2.3.1. Hình thức thâm nhập thị trường thông qua xuất khẩu 12 2.3.2. Hình thức thâm nhập qua hợp đồng 13 2.3.3. Hình thức thâm nhập thông qua đầu tư 14 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá 14 3.1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp . 14 3.1.1. Chính trị pháp luật 14 3.1.2. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ 15 3.1.3. Hệ thống giao thông vận tải, thông tin liên lạc . 15 3.1.4. Hệ thống tài chính ngân hàng 16 3.1.5. Đối thủ cạnh tranh 16 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]3.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 16 3.2.1. Tiềm lực về tài chính . 17 3.2.2. Tiềm lực về nhân sự và cơ sở hạ tầng . 17 3.2.3. Các yếu tố vô hình . 17 3.2.4. Sản phẩm và kênh phân phối . 17 II. Sự cần thiết phải đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá ở Công ty VILEXIM 18 1. Vai trò của phát triển thị trường xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 18 2. Vai trò của phát triển thị trường xuất khẩu đối với doanh nghiệp xuất khẩu 18 3. Vai trò của phát triển thị trường xuất khẩu hàng hoá đối với công ty VILEXIM 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY VILEXIM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY 23 I. Giới thiệu tổng quan về công ty VILEXIM . 23 1. Khái quát chung về công ty VILEXIM23 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 23 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 25 1.2.1. Chức năng của công ty . 25 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty . 25 1.2.3. Quyền hạn của công ty . 26 1.3. Cơ cấu tổ chức và các phòng ban trực thuộc Công ty . 27 1.3.1. Cơ cấu tổ chức 27 1.3.2. Các phòng ban trực thuộc công ty 27 1.4. Nguồn lực của công ty 29 1.4.1. Khả năng tài chính 29 1.4.2. Nguồn nhân lực . 29 1.4.3. Cơ sở vật chất, kỹ thuật . 30 2. Khái quát về hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến nay 31 2.1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty . 31 2.2. Các thị trường chính của công ty . 31 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]2.2.1. Đánh giá tổng quan về thị trường xuất khẩu của công ty . 31 2.2.2. Các thị trường chính của công ty . 36 2.3. Đối thủ cạnh tranh của công ty . 45 2.3.1. Đối thủ cạnh tranh trong nước . 45 2.3.2. Đối thủ cạnh tranh nước ngoài . 46 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2006 đến nay . 46 II. Tình hình về phát triển thị trường xuất khẩu của công ty . 49 1. Thực trạng công tác phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 49 1.1. Hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm thị trường 49 1.2. Các biện pháp nhằm phát triển thị trường xuất khẩu công ty đã sử dụng 52 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường xuất khẩu của công ty 57 2.1. Những nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 57 2.1.1. Nhân tố kinh tế 57 2.1.2. Môi trường chính trị pháp luật . 57 2.1.3. Tỷ giá hối đoái . 57 2.1.4. Các chính sách thương mại . 58 2.2. Những yếu tố bên trong doanh nghiệp . 59 2.2.1. Về tiềm lực tài chính . 59 2.2.2. Về nhân sự và cơ sở vật chất 59 2.2.3. Yếu tố vô hình . 59 2.2.4. Sản phẩm và kênh phân phối 60 3. Đánh giá sự phát triển thị trường xuất khẩu của công ty . 60 3.1. Kết quả đạt được . 60 3.2. Hạn chế . 61 3.3. Nguyên nhân của những hạn chế . 62 3.3.1. Nguyên nhân khách quan . 62 3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 63 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ VILEXIM 65 I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2015 65 1. Phương hướng phát triển của công ty 65 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]2. Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2015 . 65 II. Cơ hội và thách thức phát triển thị trường xuất khẩu của công ty VILEXIM trong thời gian tới 66 1. Cơ hội 66 2. Thách thức . 66 II. Một số giải pháp chủ yếu để phát triển thị trường xuất khẩu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư (VILEXIM) đến năm 2015 . 68 1. Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm và dự báo thị trường.68 2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược phát triển thị trường đối với từng nhóm thị trường . 70 2.1. Đối với thị trường Châu Á 71 2.2. Đối với thị trường Châu Âu . 73 2.3. Đối với thị trường châu Phi . 73 3. Đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu, nâng cao uy tín của công ty . 74 4. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại 76 5. Lựa chọn phương thức xuất khẩu phù hợp với từng nhóm thị trường 76 6. Xây dựng mạng lưới trung gian của công ty ở nước ngoài . 77 7. Tạo ra sự khác biệt hóa trong sản phẩm xuất khẩu . 78 8. Chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ 78 III. Một số kiến nghị đối với nhà nước về phát triển thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu . 80 1. Hoàn thiện, đổi mới và xây dựng đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách 80 1.1. Nhà nước nên có chính sách tỷ giá hối đoái phù hợp 81 1.2. Nhà nước cần hoàn thiện các biện pháp tài chính, tín dụng hệ thống ngân hàng, thanh toán 81 1.2.1. Hệ thống ngân hàng thanh toán 81 1.2.2. Biện pháp tài chính tín dụng 81 1.3. Biện pháp về thể chế, tổ chức 82 1.3. Hoàn thiện cơ chế chính sách xuất nhập khẩu 82 2. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh . 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của công ty VILEXIM 27 Bảng số 2.1:Tổng hợp tình hình lao động của công ty giai đoạn 2006 – 2009 30 Bảng số 2.2: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Công ty năm 2006 - 2009 . 32 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu xuất nhập khẩu của Công ty năm 2006 - 2009 32 Bảng số 2.3 :Kim ngạch xuất khẩu các nhóm thị trường của VILEXIM 34 Biểu số 2.2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của VILEXIM giai đoạn 2006 - nay 34 Bảng số 2.4: Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Á của Công ty năm 2006 - 2009 37 Bảng số 2.5: Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Á 38 Bảng số 2.6: Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Châu Phi của VILEXIM 40 Bảng số 2.7: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Châu Phi 41 Bảng số 2.8: Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường châu Âu của công ty VILEXIM . 42 Bảng số 2.9: Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của thị trường châu Âu . 43 Bảng số 2.10: Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường khác 44 Bảng số 2.11: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty VILEXIM giai đoạn 2006 – 2009 47 Bảng số 2.12: Tổng kim ngạch XNK, doanh thu và lợi nhuận 49 Bảng số 2.13: Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu thị trường của Công ty VILEXIM. 52 Biểu số 2.3: Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu thị trường 52 Bảng số 2.14: Cơ cấu phương thức xuất khẩu chủ yếu của Công ty . 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY