Một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu . 1 Phần 1: Giới thiệu chung về Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội 3 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. 3 II. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ 5 1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty . 5 2. Đặc điểm về tổ chức quản lý - sản xuất . 6 3. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật 9 4. Đặc điểm nguyên vật liệu . 12 5. Đặc điểm về lao động . 14 6. Đặc điểm cơ cấu vốn và tình hình tài chính của Công ty 17 Phần 2. Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. 20 I. Tổng quan về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. 20 1. Đặc điểm và tính năng sử dụng 20 2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty 23 4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội.24 5. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. 28 6. Vị thế và thị phần thị trường sản phẩm của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội. 40 7. Một số chỉ tiêu đánh giá tốc độ tiêu thụ sản phẩm 43 II. những hoạt động chủ yếu trong công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bê tông xây dựng hà nội 45 1. Công tác nghiên cứu thị trường 45 2. Lập Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 47 3. Công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm . 51 4. Tổ chức quá trình tiêu thụ . 53 5. Công tác đánh giá kết quả tiêu thụ 54 III. Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm bê tông của Công ty 55 1. Những mặt mạnh cần phát huy . 56 2. Những vướng mắc chủ yếu dẫn đến hạn chế trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 57 Phần 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bê tông của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội.60 I. Phương hướng trong thời gian tới của Công ty Bê tông Xây dựng Hà Nội . 60 1. Phương hướng . 60 2. Mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới 61 II. Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty 62 1.Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thành lập phòng Marketing chức năng. 62 2. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và trình độ tay nghề cho công nhân 66 3. Đổi mới công nghệ sản xuất 68 4. Nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá 70 5. Tăng cường hỗ trợ hoạt động tiêu thụ . 72 III. Kiến nghị với cơ quan nhà nước và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội . 73 1.Kiến nghị với cơ quan Nhà nước 73 2. Kiến nghị với Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội 74 Kết luận76 Tài liệu tham khảo . 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY