luan van

Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt

Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt


BSC là một công cụ quản trị hiện đại, thẻ điểm này dùng để đánh giá việc thực thi chiến lƣợc của các doanh nghiệp, chuyển từ tầm nhìn và chiến lƣợc của một tổ chức thành các mục tiêu, thƣớc đo cụ thể theo bốn phƣơng diện: Tài chính, khách hàng, qui trình nội bộ, đào tạo và phát triển. Trong một tổ chức, BSC vừa là hệ thống đo lƣờng vừa là hệ thống quản lý chiến lƣợc và là công cụ trao đổi thông tin. BSC nổi bật nhờ tính cân bằng giữa các thƣớc đo tài chính và phi tài chính, giữa các thƣớc đo kết quả và thƣớc đo thực hiện giúp định hƣớng đƣợc chƣơng trình hành động và các mối quan hệ nhân quả giữa các mục tiêu của các chƣơng trình hành động gắn liền và liên kết với nhau trong bốn yếu tố của thẻ điểm. Trong mỗi phƣơng diện, BSC điều diễn giải chiến lƣợc thành các mục tiêu (KPIs) giúp tổ chức vạch ra đƣờng đi (KPAs) cho từng giai đoạn và thời kỳ định ra trong kế hoạch. Với những ƣu điểm vƣợt trội so với các thƣớc đo hiệu quả dựa trên các chỉ số tài chính trƣớc đó. BSC xứng đáng đƣợc đánh giá là một trong những ý tƣởng quản trị xuất sắc thế kỷ XX đang đƣợc nhiều tổ chức trên thế giới trong đó có Việt Nam nghiên cứu và áp dụng.

Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt - Thu Vien Luan Van kinh te, luan van marketing, luan van cong nghe thong tin, luan van thac si, luan van tot nghiep, de tai thuc tap, luan van co khi, luan van ngoai ngu, luan van tai chinh


Vui Lòng click vào DOWNLOAD bên dưới để tải tài liệu :Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt

Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt107 trang | Chia sẻ: | Ngày: 10/5/2016 11:48:24 AM | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 30Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt

Tóm tắt tài liệu Luận văn Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên.
Tài liệu liên quan