Luận văn Ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A thiết kế Lịch Vạn Niên

MỤC LỤC PHẦN I: Cơ SỞ LÝ THUYẾT TRANG Chương I: Tểng Quan về Vi Điều Khiển PIC I.lPIClàgì?--------------------------------------------------------------------------1 1.2 Tại sao là PIC mà không là các họ vi điều khiển khác?---------------------1 1.3 Kiến trúc PIC----------------------------------------------------------------------1 1.4 Rise Và Cisc-----------------------------------------------------------------------2 1.5 Pipelining--------------------------------------------------------------------------3 1.6 Các dòng Pic và cách lựa chọn vi điều khiển PIC----------------------------4 1.7 Ngôn ngữ lập trình cho PIC------------------------------------------------------5 1.8 Mạch nạp PIC---------------------------------------------------------------------5 Chương II: Kiến trúc vi điều khiển PIC16F877A 11.1 Sơ đồ chân vi điều khiển PIC16F877A------------------------------------— 7 11.2 Một vài thông số về vi điều khiển PIC16F877A----------------------------8 11.3 Sơ đồ khối vi điều khiển PIC16F877A---------------------------------------9 11.4 Tổ chức bộ nhớ------------------------------------------------------------------10 11.4.1 Bộ nhớ chương trình--------------------------------------------------10 11.4.2 Bộ nhớ dữ liệu .11 11.4.2.1 Thanh ghi chức năng đặc biệt SFR-------------------------------13 11.4.2.2 Thanh ghi mục đích chung GPR----------------------------------14 II.4.3 Stack-----------------------------------------------------------------14 11.5 Các cổng xuất nhập của PIC16F877A----------------------------------------15 11.5.1 Porta-------------------------------------------------------------------15 11.5.2 Portb-------------------------------------------------------------------16 11.5.3 Portc--------------------------------------------------------------------16 11.5.4 Portd-------------------------------------------------------------------16 11.5.5 Porte------------------------------------------------------------------- 17 11.6 Timer 0---------------------------------------------------------------------------17 11.7 Timerl----------------------------------------------------------------------------19 II. 8 Timer2---------------------------------------------------------------------------21 11.9 Các chế độ Reset----------------------------------------------------------------22 II.9.1 Ngắt (Interrupt)-------------------------------------------------------23 n.9.2 Ngắtt----------------------------------------------------------------25 II.9.3 Ngắt do sự thay đổi trạng thái các Pin trong Portb---------------25 11.10 Watchdog Timer (WDT) .25 Chương III: Câu trúc chương trình viết cho vi điều khiển PIC III. 1 Vài nét sơ lược về tập lệnh của vi điều khiển Pic-------------------------26 111.2 Tập lệnh của vi điều khiển PIC----------------------------------------------27 111.3 Cấu trúc của một chương trình assembly viết cho vi điều khiển PIC .32 III .4 Phụ lục 1 các lệnh khác của vi điều khiển----------------------------------33 III.5 Phụ lục 2 thanh ghi SFR (Special Function Register)---------------------36 PHẦN II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG Chương IV : Ưng dụng vi điều khiển PIC16F877A thiết kế và thi công lịch yạn niên IV. 1 Sơ lưỢc về RTC (Real Time ơock)-----------------------------------------66 IV.2 Sơ đồ nguyên lý các Board-----------------------------------------------------66 Iv.2.1 Sơ đồ nguyên lý Board điều khiển---------------------------------------66 IV.2.2 Sơ đồ nguyên lý Board hiển thị--------------------------------------------69 IV.2.3 Sơ đồ nguyên lý Board nút bấm--------------------------------------------70 IV.3 Cấu tạo và chức năng các ling kiện sử dụng trong RTC-------------------70 Iv.3.1 Cấu tạo LED 7 đoạn---------------------------------------------------------70 Iv.3.2 Ic ghi dịch 74HC595---------------------------------------------------------71 IV.3.3 Cấu tạo của 74HC595 -------------------------------------------------------72 Iv.3.4 Ic thời gian thực DS12C887-------------------------------------------------74 Iv.3.5 Cấu tạo của DS12C887------------------------------------------------------75 IV .4 Lưu đồ giải thuật chương trình chính------------------------------------------79 IV.4.1 Lưu đồ cập nhật thời gian mới----------------------------------------80 IV.4.2 Lưu đồ chương trình hiển thị ------------------------------------------81 IV.4.2.1 Lưu đồ hiển thị giây--------------------------------------------------82 IV.4.2.2 Lưu đồ hiển thị phút — 83 IV.4.2.3 Lưu đồ hiển thị giờ----------------------------------------------------84 IV.4.3 Lưu đồ chỉnh giờ .85 IV.5 Chương trình chính mạch RTC-------------------------------------------------87 Chương 5 Kết Luận v.l Kết luận--------------------------------------------------------------------------------103 V.2 Hướng phát triển đề tài-------------------------------------------------------------- 103 Tài liệu tham khảo-------------------------------------------------------------------- 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY