Luận văn Tóm tắt Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty dịch vụ viễn thông VinaPhone

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp suy cho cùng là tạo động lực và môi trƣờng để hình thành các giá trị mới, phù hợp với yêu cầu hiện tại và tƣơng lai, định hƣớng suy nghĩ và hành động của các thành viên sao cho phát huy đƣợc cao nhất những ƣu thế sẵn có của nội lực, đồng thời khơi dậy và nhân lên các nguồn lực mới cho phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với kết cấu gồm 3 chƣơng, luận văn đã đề cập tới một số nội dung chung nhất về văn hóa doanh nghiệp, thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Vi naPhone, qua đó đã đƣa ra một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty VinaPhone. Với mục tiêu đã đề ra ban đầu, luận văn đã giải quyết đƣợc một số vấn đề sau: 1. Hệ thống đƣợc một số vấn đề về văn hóa doanh nghiệp, các biểu trƣng của văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời nêu bật những lợi ích của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong điều kiện cạnh tranh trên thƣơng trƣờng không chỉ bằng thƣơng hiệu mà còn cả bằng văn hóa doanh nghiệp. 2. Đánh giá đƣợc thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty VinaPhone, từ đó áp dụng cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị. Xây dựng thƣơng hiệu cùng với văn hóa doanh nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu trƣớc sự cạnhtranh gay gắt trên thị trƣờng để nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ. 3. Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty VinaPhone cần tập trung vào một số giải pháp: Xây dựng một tòa nhà có kiến trúc đặc trƣng, tạo điểm nhấn cho chính các các bộ công nhân viên và đối tác cũng nhƣ khách hàng bên ngoài, khẳng định đƣợc sự trƣởng thành và phát triển của Công ty VinaPhone.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY