Luận văn Thiết kế và thi công tổng đài nội bộ 1 trung kế 8 thuê bao

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: Cơ SỞ LÝ THUYẾT TổNG ĐÀI & ĐIỆN THOẠI Trang 1 I. Cơ Sở Lý Thuyết của Máy Điện Thoại .Trang 1 1. Các yêu cầu cơ bản của máy điện thoại Trang 1 2. Nguyên lý hoạt động của máy điện thoại .Trang 2 3. Một sô" tiêu chuẩn của máy điện thoại Trang 2 II. Cơ Sở Lý Thuyết của Tông Đài Điện Thoại Trang 4 1. Khái niệm tổng đài Trang 4 2. Phân loại tổng đài .Trang 4 III. Các Chỉ Tiêu Và Nguyên Lý Hoạt Động của Tổng Đài 1. Chỉ tiêu về truyền dẫn .Trang 7 2. Chỉ tiêu về báo hiệu Trang 7 3. Nguyên lý hoạt động của tổng đài nội bộ .Trang 11 4. Chức năng cơ bản của tổng đài nội bộ Trang 12 PHẦN II: THIẾT KÊ VÀ THI CÔNG Trangl4 I. Sơ Đồ Khôi & Phương Án Thiết Kế Tổng Đài Nội Bộ 1. Sơ đồ khôi tổng đài nội bộ Trangl4 2. Phương án thiết kế tổng đài nội bộ Trang 15 II. Nội Dung Thiết Kế Và Thi Công .Trang 15 1. Thiết kế mạch giao tiếp thuê bao .Trang 15 2. Thiết kế mạch giao tiếp trung kế .Trang 20 3. Thiết kế mạch thu DTMF .Trang 26 4. Thiết kế hệ thống chuyển mạch .Trang 27 5. Thiết kế mạch điều khiển Trang 28 6. Thiết kế hệ thông báo hiệu Trang 29 7. Thiết kế mạch nguồn và mạch tạo chuông Trang 30 PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH ĐlỀU KHIEN và giới thiệu LINH KIỆN TRONG MẠCH TổNG ĐÀI .Trang 32 A . CHƯƠNG TRÌNH ĐIÊU KHIEN Trang 32 I. Vai Trò của Phần Mềm .Trang 32 1. Giới thiệu về phần mềm .Trang 32 2. Tổ chức hoạt động của phần mềm .Trang 32 II. Lưu ĐỒ Giải Thuật Và Chương Trình Điều Khiển Trang 33 1. Lưu đồ giải thuật chương trình .Trang 34 2. Chương trình điều khiển .Trang 51 B . GIỚI THIỆU LINH KIỆN TRONG MẠCH .Trang 96 I. Giới Thiệu Họ Vi Điều Khiển MCS - 51 .Trang 96 1. Sơ đồ khối của IC AT89C2051 Trang 97 2. Khảo sát các chân của IC AT89C2051 Trang 97 3. Cấu trúc bên trong của IC AT89C2051 .Trang 98 4. Hoạt động Timer của IC AT89C2051 .Trang 104 II. Giởi Thiệu Max 485 .Trang 109 1. Sơ đồ chân của IC Max 485 Trang 109 2. Bảng sự thật của IC Max 485 .Trang 110 mẵ Giới Thiệu IC CM 8870 Trang 110 1. Sơ đồ chân và những ứng dụng của IC CM 8870 .Trang 110 2 Cấu trúc và chức năng từng chân của IC CM 8870 .Trang 112 3. Bảng giải mã của IC CM8870 .Trang 113 IV. Giới Thiệu OPTO 4N35 Trang 114 1. Sơ đồ chân của OPTO 4N35 .Trang 114 2. Cấu trúc và chức năng của OPTO 4N35 Trang 114 V . Giới Thiệu IC CD4051 .Trang 110 1. Sơ đồ chân và những ứng dụng của IC CD4051 Trang 115 2 Cấu trúc và chức năng từng chân của IC CD4051 .Trang 115 A. TỔNG KẾT Trang 116 B. TÀI LIỆU THAM KHẢO .Trang 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY