Luận văn Thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất

LÔØI NOÙI ÑAÀU Chuùng ta ñang böôùc vaøo theá kyû 21, theá kyû cuûa nhöõng tieán boä veà khoa hoïc kyõ thuaät. Söï tieán boä cuûa kyõ thuaät seõ giuùp thay ñoåi toaøn boä cuoäc soáng cuûa chuùng ta. Trong giai ñoaïn coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, VIEÄT NAM muoán phaùt trieån moät caùch vöõng maïnh thì phaûi chuù troïng ñeán vieäc ñaàu tö cho giaùo duïc. Trong ñoù, nghaønh giaùo duïc caàn phaûi naâng cao chaát löôïng laãn soá löôïng ñaøo taïo. Muoán naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ñoøi hoûi chuùng ta phaûi ñaàu tö, phaùt trieån caùc moâ hình daïy hoïc. Moâ hình daïy hoïc giuùp giaûm chí phí ñaøo taïo vaø naâng cao chaát löôïng giaûng daïy. Hoïc sinh coù dòp laøm quen vôùi caùc moâ hình gioáng vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån trong thöïc teá, do ñoù coù theå ruùt ngaén ñöôïc khoaûng caùch giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá. Do vaäy caùc Tröôøng hoïc noùi chung, Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät noùi rieâng ñang ñaàu tö, phaùt trieån caùc coâng cuï daïy hoïc mang tính chaát moâ phoûng nhaèm giuùp cho sinh vieân lónh hoäi kieán thöùc moät caùch thaáu ñaùo thoâng qua phöông phaùp tröïc quan. Qua ñoù, ngöôøi hoïc coù theå phaùt trieån vaø vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc moät caùch hieäu quaû nhaát theo nhöõng yeâu caàu cuï theå hieän nay trong nhöõng khu cheá xuaát, caùc nhaø maùy cuõng nhö trong caùc lónh vöïc coù lieân quan veà ñieän. Ñeå ñaùp öùng phaàn naøo nhu caàu treân, trong khuoân khoå cuûa luaän vaên toát nghieäp, nhoùm thöïc hieän xin tieán haønh ñeà taøi : "THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT". Muïc ñích cuûa ñeà taøi laø xaây döïng moâ hình thí nghieäm giuùp sinh vieân hieåu roõ hôn veà caùc linh kieän baùn daãn coâng suaát cuõng nhö caùc öùng duïng cuûa noù thoâng qua vieäc tieán haønh caùc thí nghieäm treân boä thí nghieäm naøy. Ñoàng thôøi, treân cô sôû moâ hình duïng cuï daïy hoïc, nhoùm thöïc hieän coá gaéng xaây döïng caùc baøi thöïc taäp ñeå sinh vieân cuõng coá laïi caùc baøi hoïc lyù thuyeát. Noäi dung cuûa moâ hình laø söû duïng caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát nhö thyristor, diode laøm thay ñoåi ñieän aùp moät chieàu ñeå ñieàu khieån taûi duøng trong coâng suaát lôùn. Trong thöïc teá kyõ thuaät, ñaëc bieät laø lónh vöïc ñieàu khieån, vaán ñeà thay ñoåi ñieän aùp moät chieàu laø moät vaán ñeà thöôøng gaëp. Chuùng ta caàn thay ñoåi ñieän aùp ñeå ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô moät chieàu, ñieàu khieån ñoä saùng cuûa ñeøn ñieän .v.v Khi naém ñöôïc caùc öùng duïng treân, sinh vieân seõ thaáy ñöôïc taàm quan troïng trong baøi hoïc ñeå coù theå vaän duïng chuùng vaøo thöïc tieãn sau khi hoïc xong. Vôùi söï giuùp ñôõ taän tình cuûa thaày höôùng daãn Vuõ Ñoã Cöôøng, Nhoùm thöïc hieän coá gaéng thöïc hieän toát nhieäm vuï ñöôïc giao. Tuy nhieân do kieán thöùc coøn haïn cheá, thôøi gian vaø kinh phí thöïc hieän coøn quaù haïn heïp neân nhoùm thöïc hieän seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng nhaàm laãn vaø thieáu soùt, kính mong ñöôïc söï goùp yù cuûa quyù thaày coâ cuõng nhö caùc baïn sinh vieân ñeå ñeà taøi hoaøn thieän hôn. PHAÀN DAÃN NHAÄP ÑAËT VAÁN ÑEÀ . Nhö chuùng ta ñaõ bieát, lónh vöïc Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo noùi chung, Ñaøo Taïo Kyõ Thuaät noùi rieâng, chaát löôïng ñaøo taïo laø vaán ñeà haøng ñaàu trong xu theá phaùt trieån hieän nay. Ngoaøi ra loaøi ngöôøi ñang böôùc sang nieân kyû môùi chaéc chaén caàn thieát saûn phaåm ñaøo taïo coù nhieàu chaát xaùm. Muoán ñöôïc vaäy, Ngaønh Ñaøo Taïo caàn phaûi ñaàu tö nhöõng thieát bò daïy hoïc, moâ hình daïy hoïc phuø hôïp cho töøng ñoái töôïng ñaøo taïo. Ñöùng tröôùc nhöõng yeâu caàu thöïc tieãn treân, Nhoùm sinh vieân chuùng em xin thöïc hieän ñeà taøi moâ hình daïy hoïc :’’BOÄ THÍ NGHIEÄM ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT ’’. Muïc ñích cuûa Nhoùm thöïc hieän laø xaây döïng duïng cuï daïy hoïc ,baøi hoïc thöïc taäp cho sinh vieân cuûa Khoa Ñieän. Qua ñoù giuùp cho sinh vieân hieåu roû veà caùc linh kieän ñieän töû coâng suaát vaø caùc öùng duïng cuûa noù. GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI . Vôùi ñeà taøi mang tính thöïc tieãn ,vaán ñeà thöïc hieän vieäc thieát keá ,thi coâng vaø xaây döïng moâ hình cuõng nhö baøi thöïc taäp cuûa nhoùm hoaøn chænh thaät söï coù nhöõng öùng duïng roäng raõi trong caùc Tröôøng Kyõ Thuaät. Ñoù laø ñieàu maø nhoùm thöïc hieän mong muoán ñaït ñöôïc. Tuy nhieân thôøi gian, kieán thöùc coù haïn cuõng nhö nhöõng haïn cheá khaùch quan khaùc neân ñeà taøi khoâng ñi saâu ñieàu khieån ñoäng cô moät chieàu baèng taát caû caùc phöông phaùp maø chæ taäp trung ñieàu khieån ñoäng cô DC baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp. Ñoàng thôøi xaây duïng moät moâ hình daïy hoïc sao cho vöøa an toaøn vöøa ñaûm baûo ñuùng phöông phaùp sö phaïm kyõ thuaät. Toùm laïi noäi dung thöïc hieän bao goàm ; Khaûo saùt maïch ñieàu khieån ñieän aùp baèng caùch thay ñoåi ñoä roäng xung. Thieát keá vaø thi coâng maïch ñieàu khieån ñieän aùp moät chieàu baèng phöông phaùp thay ñoåi bieán ñoåi ñoä roäng xung. Thieát keá vaø thi coâng moâ hình daïy hoïc, xaây döïng caùc baøi thöïc taäp döïa treân moâ hình. Ngoaøi ra nhoùm thöïc hieân chöa thöïc hieän moâ hình ñieàu khieån cho moät ñoái töôïng taûi baát kyø baèng voøng kín ñeå naâng hieäu quaû trong öùng duïng thöïc teá. MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU . Vieäc vaän duïng moân ñieän töû öùng duïng ñeå ñieàu chænh baèng phöông phaùp treân cho ñoäng cô moät chieàu laø vaán ñeà khoâng coøn môùi meû nhöng tính môùi meû cuûa ñeà taøi ñöôïc theå hieän ôû choå : XAÂY DÖÏNG ÑÖÔÏC MOÂ HÌNH DAÏY HOÏC SÖÛ DUÏNG CAÙC LINH KIEÄN BAÙN DAÃN COÂNG SUAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TRÖÏC QUAN GIUÙP CHO SINH VIEÂN KHOA ÑIEÄN THÍ NGHIEÄM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY