Luận văn Thẩm định hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu của công ty cổ phần chế biến thuỷ sản Việt Á tại chi nhánh ngân hàng phát triển Sóc Trăng

Luận văn dài 83 trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1. Mục tiêu chung 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2 1.3.1. Phạm vi về không gian nghiên cứu .2 1.3.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu .2 1.3.3. Phạm vi về nội dung nghiên cứu .2 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3 2.1.1. Khái niệm về tín dụng xuất khẩu 3 2.1.2. Các hình thức cho vay xuất khẩu 3 2.1.3. Phương thức cho vay 3 2.1.4. Mức vốn cho vay .5 2.1.5. Thời hạn cho vay .5 2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 5 2.1.7. Phương pháp xác định mức vốn cho vay 9 2.1.8. Phương pháp kiểm tra một hợp đồng xuất khẩu .10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .12 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 12 2.2.3. Phương pháp thẩm định 13 Chương 3: KHÁI QUÁT CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC TRĂNG 14 3.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC TRĂNG 14 3.1.1. Lịch sử hình thành .14 3.1.2. Hoạt động của ngân hàng 14 3.1.3. Nguồn vốn hoạt động 14 3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng .15 3.1.5. Cơ cấu tổ chức 16 3.1.6. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 16 3.2. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG .19 3.2.1. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn .19 3.2.2. Kiểm tra hồ sơ vay 22 3.2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh 24 3.2.4. Phân tích rủi ro 25 3.2.5. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, nguồn trả nợ 25 Chương 4: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á .27 4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 27 4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .27 4.1.2. Khái quát về công ty .28 4.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban .30 4.1.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty .32 4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN 32 4.2.1. Thuận lợi .32 4.2.2. Khó khăn .33 4.3. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN .34 4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á .35 4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 35 4.4.2. Tình hình bố trí về cơ cấu tài chính của công ty .37 4.4.3. Tình hình chỉ tiêu sinh lời của công ty 41 4.4.4. Tình hình chỉ tiêu sử dụng vốn lưu động 43 4.4.5. Tình hình chỉ tiêu về khả năng thanh toán 47 4.5. QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY VIỆT Á VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC 50 4.6. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH .50 4.6.1. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu 50 4.6.2. Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh .51 4.6.3. Tài sản đảm bảo tiền vay .56 4.6.4. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay .56 4.6.5. Ý kiến đánh giá về phương án 58 4.7. NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN .58 4.7.1. Nhận xét 58 4.7.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ vay vốn 59 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61 5.1. KẾT LUẬN .61 5.2. KIẾN NGHỊ 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY