Luận văn Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Càng Long

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1 Không gian 3 1.3.2 Thời gian .3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4 2.1.1 Tổng quan về tín dụng .4 2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng 4 2.1.1.2 Các hình thức tín dụng .4 2.1.1.3 Phân loại tín dụng 4 2.1.1.4 Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 5 2.1.2 Tổng quan về rủi ro tín dụng .9 2.1.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại 9 2.1.2.2 Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất trong hoạt động của Ngân hàng thương mại .9 2.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 10 2.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng .10 2.1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng 11 2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng 12 2.1.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng .13 2.1.5 Quy trình cho vay 15 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 15 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 15 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .15 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG .16 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG 16 3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội chung của huyện Càng Long .16 3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển NHNO & PTNT huyện Càng Long 16 3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và tình hình nhân sự .18 3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức .18 3.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 18 3.1.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NHNO & PTNT huyện Càng Long 21 3.1.4.1 Vai trò .21 3.1.4.2 Chức năng .21 3.1.4.3 Nhiệm vụ .22 3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA 22 3.2.1 Tình hình kinh tế xã hội thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng .22 3.2.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng .23 3.2.3 Hoạt động huy động vốn .26 3.2.4 Tình hình tài sản của Ngân hàng .28 3.2.5 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận 29 3.2.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của NHNO & PTNT huyện Càng Long .31 3.2.6.1 Thuận lợi .31 3.2.6.2 Khó khăn .32 3.2.6.3 Định hướng phát triển của Ngân hàng 33 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG 35 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG .35 4.1.1 Tình hình cho vay và thu nợ của Ngân hàng trong thời gian qua .35 4.1.1.1 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thời gian .35 4.1.1.2 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo ngành .40 4.1.1.3 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thành phần kinh tế .47 4.1.1.4 Tình hình nợ xấu .53 4.1.2 Phân tích các chỉ số liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng .59 4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU 62 4.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng .62 4.2.1.1 Đối với khách hàng là cá nhân .62 4.2.1.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp 63 4.2.2 Nguyên nhân khách quan 64 4.2.2.1 Điều kiện kinh tế trong nước 64 4.2.2.2 Tình hình kinh tế thế giới .64 4.2.3 Nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng 65 4.2.4 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng .65 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG .66 5.1 Cần phải hiểu rỏ thông tin về khách hàng trước khi cho vay .66 5.2 Cần phải giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng 67 5.3 Cần xác định đúng giá trị thực của tài sản cầm cố thế chấp .68 5.4 Theo dõi những biến động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng 69 5.5 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi .69 5.6 Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng 69 5.7 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong hoạt động của Ngân hàng .69 5.8 Thành lập bộ phận giám sát nguồn vốn vay của Ngân hàng độc lập với cán bộ tín dụng 70 5.9 Nâng cao chất lượng trình độ cho cán bộ tín dụng .70 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .72 6.1 KẾT LUẬN 72 6.2 KIẾN NGHỊ .73 6.2.1 Đối với NHNO & PTNT huyện Càng Long .73 6.2.2 Đối với NHNO & PTNT Việt Nam 74 6.2.3 Về phía Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Trà Vinh .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY